Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 8 Kraft- och rörelseöverföring

Skapad 2020-09-17 09:11 i Nannaskolan Uppsala
Arbetsområde som behandlar begrepp och konstruktioner som är skapade för att överföra kraft och rörelse.
Grundskola 8 Teknik
Arbetsområde som behandlar begrepp och konstruktioner som är skapade för att överföra kraft och rörelse.

Innehåll

Mål för området:
Använda begrepp som kan användas för att beskriva konstruktioner som är skapade för att överföra kraft och rörelse.
Skapa konstruktioner som överför kraft och rörelse.

Bedömningsuppgifter:
Problemlösningsuppgifter med lego
Text där tekniska föremål ska beskrivas

Studiematerial:
LEGO-häften
Begreppshäfte
Anteckningar

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Tekniska lösningar för styrning och reglering av system. Hur mekanisk och digital teknik samverkar, till exempel i värme- och ventilationssystem.
  Tk  7-9
 • Betydelsen av egenskaper, till exempel drag- och tryckhållfasthet, hårdhet och elasticitet vid val av material i tekniska lösningar. Egenskaper hos och tillämpningar av ett antal nya material.
  Tk  7-9
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
  Tk  7-9
 • Egna konstruktioner där man tillämpar styrning och reglering, bland annat med hjälp av programmering.
  Tk  7-9
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
  Tk  7-9

Matriser

Tk
Undersökning av tekniska föremål

Insats krävs
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Undersöka tekniska lösningar och beskriva med ämnesspecifika begrepp
Du kan sätta ord på de flesta av de enklaste mekanismerna som finns representerade i dina objekt. Du beskriver hur de enkla, mest uppenbara mekanismerna samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Du kan sätta ord på de flesta av de mekanismer som finns representerade i dina objekt. Du beskriver hur mekanismerna samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Du kan sätta ord på de mekanismer som finns representerade i dina objekt. Du beskriver hur mekanismerna samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion. Du visar också på andra liknande lösningar hos andra objekt.
Resonera om likheter och skillnader hos tekniska lösningar
Du resonerar om vilka material ditt objekt är gjort av. T ex lyfter du fram olika för- och nackdelar med just det materialvalet.
Du resonerar om vilka material ditt objekt är gjort av. Du kan t ex lyfta fram olika för- och nackdelar med materialvalet. Du kan också göra jämförelser med andra material eller andra liknande konstruktioner.
Du resonerar om vilka material ditt objekt är gjort av. Du kan t ex lyfta fram olika för- och nackdelar med materialvalet. Du kan också göra jämförelser med andra material eller andra liknande konstruktioner. Du kan problematisera material från flera olika synvinklar.
Resonera om tekniska val och deras konsekvenser
Du kan föra enkla resonemang där du beskriver vilken betydelse ditt objekt eller materialvalet har haft för människan, samhället eller miljön.
Du kan föra utvecklade resonemang där du beskriver vilken betydelse ditt objekt eller materialvalet har haft för människan, samhället eller miljön.
Du kan föra välutvecklade resonemang där du beskriver vilken betydelse ditt objekt eller materialvalet har haft för människan, samhället eller miljön.
Resonera kring drivkrafter bakom teknikutvecklingen
Du kan ge exempel på hur ditt objekt har sett ut tidigare eller på olika varianter av ditt föremål. Eller så kan du ge exempel på hur ditt objekt skulle kunna förbättras. Du kan också föra enkla resonemang t ex genom att lyfta fram för- och nackdelar med de olika utvecklingsstegen.
Du kan beskriva hur ditt objekt har sett ut tidigare och/eller jämföra olika varianter av ditt föremål. Eller så kan du beskriva hur ditt objekt skulle kunna förbättras. Du kan också föra utvecklade resonemang t ex genom att lyfta fram för- och nackdelar, göra jämförelser, osv med de olika utvecklingsstegen.
Du kan beskriva hur ditt objekt har sett ut tidigare och/eller jämföra olika varianter av ditt föremål. Eller så kan du beskriva hur ditt objekt skulle kunna förbättras. Du kan också föra välutvecklade resonemang t ex genom att lyfta fram för- och nackdelar, göra jämförelser, problematisera, osv med de olika utvecklingsstegen.

Tk
Sammanfattande matris för arbetsområdet Kraft- och rörelseöverföring

Insats krävs
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Skrivflig uppgift
Förmåga att identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Skriftlig uppgift
Förmåga att identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
Konstruktionsuppgift
Förmåga att identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Konstruktionsuppgift
Förmåga att använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.

Tk
Bedömning LEGO-bygge åk 8

Insats krävs
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Genomföra teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten
Du genomför enkla konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar.
Du genomför enkla konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar.
Du genomför enkla konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar.
Din modell är enkel. Du har uppfyllt några av de kriterier som var givna från början.
Din modell är utvecklad. Du har uppfyllt de flesta av de kriterier som var givna från början.
Din modell är välutvecklade och genomarbetad. Du har uppfyllt alla kriterier som var givna från början och din modell har det lilla extra.
Formulera och välja handlingsalternativ
Du delta aktivt och bidrar med idéer för att komma fram till en modell som fungerar och uppfyller kriterierna.
Du deltar aktivt och kommer med egna idéer och är med och väljer bland olika förslag för att komma fram till en modell som fungerar och uppfyller kriterierna.
Du deltar aktivt och kommer med egna idéer och är med och väljer de förslag som bäst leder fram till en modell som fungerar och uppfyller kriterierna.
Dokumentera arbetet med tekniska begrepp och uttrycksformer
Du kan identifiera de tydligaste delarna i din konstruktion och du försöker beskriva vilken funktion de har och till viss del hur de fungerar ihop med vissa andra delar i konstruktionen.
Du identifierar de viktigaste delarna i din konstruktion och beskriver vilken funktion de har och hur de fungerar ihop med andra delar i konstruktionen.
Du identifierar de viktigaste delarna i din konstruktion och förklarar hur de satts samman för att få fram bästa funktion.
Du försöker beskriva hur din process sett ut från idé till slutresultat.
Du beskriver hur din process sett ut från idé till slutresultat.
Du beskriver tydligt hur din idé och ditt slutresultat har utvecklats genom hela processen.
Dina resonemang är enkla och kortfattade.
Dina resonemang varierar mellan att vara enkla och kortfattade till att vara heltäckande och utvecklade.
Dina resonemang är heltäckande och utvecklade.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: