👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Lek , delområde 1

Skapad 2020-09-17 16:40 i Kastanjen Örebro
Förskola
Vi arbetar med Örebromodellen- för en jämlik förskola, och arbetar detta läsår med temaområde Lek.

Innehåll

 

Temaområde – Lek
Delområde 1 
 
 
 • Läroplansmål  

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla: 

 • * öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande, 

 • * stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra, 

  

 • Syfte 

Leken har en central plats i förskolans utbildning. Leken är ett redskap för det livslånga lärandet. I leken utvecklar barnen sina sociala och verbala kompetenser, lär sig mer om sig själv, sin kropp och sin omgivning. Genom leken får barnen även uppleva glädje och gemenskap. Barnen ska i detta temaområde få möjlighet få utveckla sig själva och sina olika förmågor, med hjälp av leken. 

 

I detta delområde kommer vi att fokusera på hur vi är mot varandra i leken. Vad är roligt och känns bra och hur kan det bli om vi hamnar i en konflikt och på vilka sätt kan vi hantera sådana situationerVad kan vi få för lek utifrån vilken miljö vi befinner oss i?  

 

 • Vad vill vi att barnen ska få uppleva och lära? 

 • * Vara med och skapa trivselregler för att alla ska bli respekterade och få en känsla av att vilja hjälpa varandra, både i lek och konflikt.  

 • * Få uppleva att ens åsikter är betydelsefulla och räknas lika mycket som någon annans åsikt.  

 • * Vad är lek för mig? Vad är lek för mina kompisar och familj? 

 • * Solidaritet och ansvarstagande- hur gör vi när vi avslutat en lek?
 • * Få uppleva olika sorters lek i olika miljöer.  

 

 • Vilken metod använder vi för att skapa bästa tänkbara förutsättning för lärande? 

 • * Vi kommer att tillsammans med barnen utforma trivselregler.  

 • * Kanin och igelkott kommer följa med barnen hem, med en uppgift som vi kommer att använda oss av i verksamheten.  

 • * Vi kommer att använda oss av bildstöd  

 • * Vi kommer att använda oss av ”jag har ordet- pinnen”, för att varje barn ska få komma till tals och lyssna på varandra så att alla får möjlighet att ge och ta plats.  

 • * Vi kommer att läsa aktuell litteratur som handlar om vänskap. T.ex. Kompisböcker 

 • * Vi kommer spela teater. 

 • * Vi kommer använda digitala verktyg som projektorer att projicera olika miljöer med inomhus 

 • * Vi kommer använda oss av våra olika närmiljöer (skogen, gymnastiksalen, fotbollsplan, vår gård) för att uppleva att vi kan leka olika saker beroende vart vi befinner oss.  

 • * Vi kommer att se avsnitt ur serien Du är bäst från urplay.se som berör värdegrund, empati och kamratskap.  

 

 • Vem/vilka ska delta i undervisningen? 

 

Alla barn kommer att delta efter intresse, behov och förmåga. Vi kommer att dela in barnen i mindre grupper, men barnen kommer även få vara tillsammans avdelningsvis för att få ihop gruppen och att vi lär känna varandra 

                                                                                                                    

 • Var ska undervisningen genomföras?         

                  

Vi kommer att genomföra undervisningen på Kastanjen, både inomhus och utomhus, samt i vår närmiljö.  

 

 • När ska undervisningen genomföras?     

 

Vi kommer att undervisa inom detta temaområde vecka 36-39, men kommer beröra delområdet kontinuerligt under läsåret.   

                

 

 • Hur ska arbetet dokumenteras/kommuniceras?        

 • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det. Viss del av barnens dokumentation hamnar i barnens portfoliopärmar samt på lärloggen på Unikum. 

 • Vi kommunicerar arbetet genom den dagliga kontakten med vårdnadshavare samt på Unikum. 

 • Alla barn deltar efter förmåga och intresse. 

 • Vi pedagoger använder dokumentationen som underlag för analys och utvärdering inom området.  

 

 

 

 

 

          

 

 

Koppling till barnkonventionen

 

Detta temaområde kan vi koppla till följande fem artiklar;

Artikel 2; Alla barn har samma rättigheter och lika värde

Artikel 3; Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn

Artikel 6; Alla barn har rätt till liv och utveckling

Artikel 12; Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad 

Artikel 31;Barn har rätt till lek, vila och fritid 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18