Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Lek , delområde 1

Skapad 2020-09-17 16:40 i Kastanjen Örebro
Förskola
Vi arbetar med Örebromodellen- för en jämlik förskola, och arbetar detta läsår med temaområde Lek.

Innehåll

 

Temaområde – Lek
Delområde 1 
 
 
 • Läroplansmål  

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla: 

 • * öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande, 

 • * stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra, 

  

 • Syfte 

Leken har en central plats i förskolans utbildning. Leken är ett redskap för det livslånga lärandet. I leken utvecklar barnen sina sociala och verbala kompetenser, lär sig mer om sig själv, sin kropp och sin omgivning. Genom leken får barnen även uppleva glädje och gemenskap. Barnen ska i detta temaområde få möjlighet få utveckla sig själva och sina olika förmågor, med hjälp av leken. 

 

I detta delområde kommer vi att fokusera på hur vi är mot varandra i leken. Vad är roligt och känns bra och hur kan det bli om vi hamnar i en konflikt och på vilka sätt kan vi hantera sådana situationerVad kan vi få för lek utifrån vilken miljö vi befinner oss i?  

 

 • Vad vill vi att barnen ska få uppleva och lära? 

 • * Vara med och skapa trivselregler för att alla ska bli respekterade och få en känsla av att vilja hjälpa varandra, både i lek och konflikt.  

 • * Få uppleva att ens åsikter är betydelsefulla och räknas lika mycket som någon annans åsikt.  

 • * Vad är lek för mig? Vad är lek för mina kompisar och familj? 

 • * Solidaritet och ansvarstagande- hur gör vi när vi avslutat en lek?
 • * Få uppleva olika sorters lek i olika miljöer.  

 

 • Vilken metod använder vi för att skapa bästa tänkbara förutsättning för lärande? 

 • * Vi kommer att tillsammans med barnen utforma trivselregler.  

 • * Kanin och igelkott kommer följa med barnen hem, med en uppgift som vi kommer att använda oss av i verksamheten.  

 • * Vi kommer att använda oss av bildstöd  

 • * Vi kommer att använda oss av ”jag har ordet- pinnen”, för att varje barn ska få komma till tals och lyssna på varandra så att alla får möjlighet att ge och ta plats.  

 • * Vi kommer att läsa aktuell litteratur som handlar om vänskap. T.ex. Kompisböcker 

 • * Vi kommer spela teater. 

 • * Vi kommer använda digitala verktyg som projektorer att projicera olika miljöer med inomhus 

 • * Vi kommer använda oss av våra olika närmiljöer (skogen, gymnastiksalen, fotbollsplan, vår gård) för att uppleva att vi kan leka olika saker beroende vart vi befinner oss.  

 • * Vi kommer att se avsnitt ur serien Du är bäst från urplay.se som berör värdegrund, empati och kamratskap.  

 

 • Vem/vilka ska delta i undervisningen? 

 

Alla barn kommer att delta efter intresse, behov och förmåga. Vi kommer att dela in barnen i mindre grupper, men barnen kommer även få vara tillsammans avdelningsvis för att få ihop gruppen och att vi lär känna varandra 

                                                                                                                    

 • Var ska undervisningen genomföras?         

                  

Vi kommer att genomföra undervisningen på Kastanjen, både inomhus och utomhus, samt i vår närmiljö.  

 

 • När ska undervisningen genomföras?     

 

Vi kommer att undervisa inom detta temaområde vecka 36-39, men kommer beröra delområdet kontinuerligt under läsåret.   

                

 

 • Hur ska arbetet dokumenteras/kommuniceras?        

 • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det. Viss del av barnens dokumentation hamnar i barnens portfoliopärmar samt på lärloggen på Unikum. 

 • Vi kommunicerar arbetet genom den dagliga kontakten med vårdnadshavare samt på Unikum. 

 • Alla barn deltar efter förmåga och intresse. 

 • Vi pedagoger använder dokumentationen som underlag för analys och utvärdering inom området.  

 

 

 

 

 

          

 

 

Koppling till barnkonventionen

 

Detta temaområde kan vi koppla till följande fem artiklar;

Artikel 2; Alla barn har samma rättigheter och lika värde

Artikel 3; Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn

Artikel 6; Alla barn har rätt till liv och utveckling

Artikel 12; Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad 

Artikel 31;Barn har rätt till lek, vila och fritid 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: