👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rockringen mål 20/21 Den hållbara människan

Skapad 2020-09-18 08:54 i Österåsen förskola Mariestad
Förskola
Den hållbara människan. Målformulering: Pedagogen ska ge barnen möjlighet att tillägna sig ett socialt och varsamt förhållningssätt till sig själva, varandra och sin omgivande miljö.

Innehåll

Österåsens mål: Den hållbara människan.

Målformulering: Pedagogen ska ge barnen möjlighet att tillägna sig ett socialt och varsamt förhållningssätt till sig själva, varandra och sin omgivande miljö.

Läroplansområde; Omsorg, Utveckling och Lärande " Den hållbara människan. "En  positiv framtidstro ska prägla utbildningen. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt ,socialt och ekonomiskt varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö, till natur, till samhälle och varandra. Barnen ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling-såväl ekonomiskt, socialt som miljömässigt. Lpfö 18

Barnen ska få förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att ges möjlighet att delta i fysiska aktiviteter och vistas i olika naturmiljöer. Utbildningen ska ge barnen möjligheter att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla sitt intresse för att vara fysiskt aktiva. När fysiskt aktivitet, näringsriktiga måltider och hälsosam livsstil är en del av barnens dag kan utbildningen bidra till att barnen förstår hur detta kan påverka hälsa och välbefinnande. Lpfö 18

Rockringens mål: Den hållbara människan

Vi kommer att fokusera på det sociala hållbarheten ,till varandra och till miljön.

 

 

"Förskolebarn är ständigt igång med relationsskapande arbete. De lägger ner stort engagemang i att närma sig andra, finna en position i gruppen, lära känna andra barn och, kanske, utveckla vänskap. Detta fordrar både en rad sociala förmågor och handlingsmönster, samt ett komplext tänkande. Att skapa och upprätthålla positivt samspel med kamrater, att utveckla tillhörighet och acceptans i gruppen, att kunna styra sina känslor och att undvika att förminska sina kamraters upplevelse genom att kränka eller avvisa dem är sådana kompetenser, liksom perspektivtagande, hänsyn och lyhördhet."

 

https://forskoleforum.se/artiklar/anknytning-till-kamrater

 

 

Utbildningen ska ge barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt ,socialt och ekonomiskt varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö, till natur, till samhälle och varandra. Barnen ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling-såväl ekonomiskt, socialt som miljömässigt. Lpfö 18

 

Var är vi?

Beskriv ett nuläge. Varför ska vi arbeta med detta område? (Forskning) Behov/intressen hos barnen.

Vi började terminen med att medvetet organisera verksamheten noga. Detta gjorde vi för att skapa struktur och  trygghet  Vi har arbetat med få ihop gruppen och lära känna varandra från de två grupperna vi kom ifrån. Vi har delat barnen i tre grupper och tittat på gruppsammanfattningen för att skapa bra förebilder både socialt och språkligt.

Nu under vecka 41 ska vi starta upp våran kompis klubb, då ska vi läsa boken "lika värde" baserat på barnkonventionen och barnen ska få vara med i processen. 

 

Vart ska vi?

Vilket syfte har vi med att arbeta med detta projekt/tema/arbetsområde?

Vi vill tillsammans med barnen skapa goda hållbara relationer nu och framåt i tiden.   

 

                                     

Vi vill skapa relationer där man lyssnar på och respekterar varandra. Vi vill ge alla möjlighet att ta plats i förskolan genom olika uttryckssätt. Vi vill lyfta och uppmärksamma alla barn i gruppen, så att alla får en positiv känsla av delaktighet, identitet och tillhörighet.

 

 

 

Läroplans mål:

 

"Barnen lär sig genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera. Barnens lärande kan bli mångsidigt och sammanhängande om arbetssätten varierar och miljön är utmanande och stimulerande samt lockar till lek och aktivitet. Utbildningen ska ge utrymme för barnens egna initiativ, fantasi och kreativitet."  Lpfö 18

                           

 

Barnen ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling-såväl ekonomiskt, socialt som miljömässigt. Lpfö 18 Den hållbara människan.

 

Barnen ska få förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att ges möjlighet att delta i fysiska aktiviteter och vistas i olika naturmiljöer. Utbildningen ska ge barnen möjligheter att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla sitt intresse för att vara fysiskt aktiva. När fysiskt aktivitet, näringsriktiga måltider och hälsosam livsstil är en del av barnens dag kan utbildningen bidra till att barnen förstår hur detta kan påverka hälsa och välbefinnande. Lpfö 18

 

Hur kopplar vi det till enhetens kvalitetsmål? Vilka kunskaper/förmågor vill vi utveckla hos barnen?

Vi vill utveckla barnens sociala förmågor, att se utanför sig själva och att de värnar om varandra.

 

Hur gör vi? Vilka metoder, arbetssätt, förhållningssätt, miljö och material använder vi oss av?

Vi kommer att jobba i tre småfärggrupper där barnen kommer i mindre sammanhang och har bättre förutsättningar för att utveckla socialt samspel och kommunicera och samarbeta med varandra.

Fortsätter vårt värdegrundsarbete med den hållbara människan. Vi använder oss av gruppstärkande aktiviteter och lekar och möter barnet utifrån behov och intresse. 

Vi intervjuar barnen för att göra en inventering vad barnen befinner sig, vad de är bra på och ser kring sig själva och sitt lärande och den sociala. Barn intervjufrågorna utgår ifrån unikum. 

Vi kommer att arbeta med kompisböckerna, baserade på barnkonventionen och sociala kompetens, av författarna Linda Palm och Lisa Sollenberg. Detta för att kunna samtala och reflektera med barnen kring demokratiska värderingar och öka respekten för varandras olikheter och lära sig vara en bra kompis och medmänniska. Vill  att barnen utveckla sin sociala kompetens. 

Vi kommer tillsammans med barnen starta upp en klubb där barnen får vara med i processen och delta i demokratiska beslut som att välja, stå för sin sak, rösta, planera, ansvara, reflektera och utvärdera och därmed få med sig demokratiska strategier.

Pedagogerna reflekterar över klimatet och ser hur vi främjar och stärker barnens kommunikation och samspel. i sina barngrupper på sin veckoplanering.

Vi försöker tänka att skapa och erbjuda varierade lekmiljöer tillsammans med barnen som är könsneutrala och funderar kring vilka miljöer som är genusladdade och varför. 

Sopsamlarmonstren finns med i vår vardag, de vill vi fortsätta att arbeta med och på så sätt involvera barnen i källsortering. 

Vi pedagoger fördjupar oss i lämplig litteratur om barn och hållbarhetstänk.

Vi fortsätter att utveckla våra rörelse traditioner i huset och får med barnen ännu  i planering, genomförande och utvärdering.

Vi fortsätter våra hälosveckor där extra fokus riktat mot hälsa och välbefinnande. 

Vi arbetar dagligen att uppmuntra och vara förebilder och få barnen att känna rörelseglädje. 

Vi går till våran gymastiksal regelbundet och erbjuder olika aktiviteter då barnen får känna och uppleva rörelseglädje, utmanas i att använda sin kropp och styrka på olika sätt utefter ålder och förutsättning och gör barnen mer delaktiga.

 

Hur dokumenterar vi?

Vi dokumenterar genom Unikum och genom veckoreflektioner och loggar. Vi ger även tillbaka till barnen genom våra skärmar eller projicerar upp på storbild.

Vems ansvar

Alla i arbetslaget.

Stödfrågor för veckoreflektion

Skriv in veckoreflektion längst ner i avdelningens planering för avsnittet "reflektion och analys". Skapa en ny reflektion varje vecka. Var noga med att skriva en rubrik och vilken vecka det är på reflektionen.

Vad fångar barnens intresse?

Vilket lärande ser vi?

Hur stödjer miljön och materialet barnens lärande?

Hur ger vi tillbaka till barnen?

Hur har relationer främjats?

Hur upplever vi det sociala samspelet i gruppen? (relationer, stämning och känsla?)

Hur kan vi fortsätta utveckla samspel och kommunikation.?

Hur går vi vidare för att få en djupare förståelse? (konkret planering)

Vad/hur var min roll som pedagog?

Hur behöver jag som pedagog förbereda mig?

Blev undervisningen/aktiviteten/erbjudandet som du/ni hade tänkt?

Likabehandlingsplanen- Hur arbetar vi med genus?

 

 

Stödfrågor månadsreflektion/kvalitetsverktyg

Österåsens mål: Den hållbara människan.

Målformulering: Pedagogen ska ge barnen möjlighet att tillägna sig ett socialt och varsamt förhållningssätt till sig själva, varandra och sin omgivande miljö.

Läroplansområde; Omsorg, Utveckling och Lärande " Den hållbara människan. "En  positiv framtidstro ska prägla utbildningen. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt ,socialt och ekonomiskt varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö, till natur, till samhälle och varandra. Barnen ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling-såväl ekonomiskt, socialt som miljömässigt. Lpfö 18

Barnen ska få förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att ges möjlighet att delta i fysiska aktiviteter och vistas i olika naturmiljöer. Utbildningen ska ge barnen möjligheter att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla sitt intresse för att vara fysiskt aktiva. När fysiskt aktivitet, näringsriktiga måltider och hälsosam livsstil är en del av barnens dag kan utbildningen bidra till att barnen förstår hur detta kan påverka hälsa och välbefinnande. Lpfö 18

Rockringens mål: Den hållbara människan

Vi kommer att fokusera på det sociala hållbarheten.

 

Hur blev det?

Uppföljning/Halvårsanalys

Var befinner vi oss nu i relation till målen?

Hur blev det?

Vad har fungerat bra/mindre bra?

Vilka kunskaper/förmågor har vi sett att barnen har tagit till sig/utvecklat? Hur ser vi det?

Varför blev det som det blev?

Vad kan vi utveckla? Hur?

Hur går vi vidare?

Stödfrågorna är tänkta att vara en hjälp vi arbetet med reflektion, utvärdering & analys. Ni använder de frågorna som känns meningsfulla för er. Ni kan också lägga till egna i ert planeringsunderlag.

Det som är skrivet med rött kan tas bort från planeringen när den har fyllts med innehåll!!!

Slutanalys 2020/2021:

Dessa stödfrågor och rubriker ska användas i ert analysarbete på avdelningen. Kopiera ner frågorna och rubrikerna till er reflektions- och analysdel här nedanför. Har man fler än ett mål, så får man skriva en slutanalys/mål. När slutanalysen är klar för respektive mål så kopieras den in i en lärlogg i "lärarrummet" som kopplas till rätt respektive mål/planering som ligger i förskolans lärarrum. 

Målformulering:

Resultat: 

Vad har vi gjort?

Har vi nått målet? (Ja, nej, delvis)

Analys:

Hur uppnåddes målet?

Varför blev det som det blev?

Vilka val har vi gjort och varför?

Kan vi identifiera några mönster? Likheter/Skillnader

Framgångsfaktorer, vad tar vi med oss?

Har vi identifierat några nya utvecklingsområden?