Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Blåklockans enhetsmål "Hållbar utveckling samt hälsa och välbefinnande" 20/21

Skapad 2020-09-18 09:35 i Söralids förskola Österåker
Förskola
Detta är förskolans gemensamma förväntade resultat inom hälsa och välbefinnande. Förskolans systematiska kvalitetsarbete skrivs av rektor i Stratsys. Varje avdelning skriver sin egen planering utifrån de förväntade resultaten. "Alla som ingår i arbetslaget ska utifrån sina roller genomföra utbildningen i enlighet med de nationella målen och undersöka vilka åtgärder som behöver vidtas för att förbättra utbildningen och därmed öka måluppfyllelsen." (Lpfö 18 sid. 18)

Innehåll

Förväntat resultat

  • Barnen erbjuds minst ett undervisningstillfälle i veckan med grovmotoriska övningar (tex hinderbana, Friskis och svettis).
  • Ämnet synliggörs i förskolans gemensamma tema ”Lärande utifrån sagans värld”
  • Vi fokuserar på barnkonventionens punkt 31Barn har rätt till lek, vila och fritid” och tar diskussion med vårdnadshavare om vi upplever att barnen behöver sova/vila mer på förskolan  
  • Vi har med oss uppdraget att arbeta med “10 goda vanor” i vår planering
  • Vi arbetar vidare med projektet ”från jord till bord” tillsammans med köket
  • Undervisning och utveckling tydliggörs i förskolans dokumentationsverktyg Unikum

 

Avdelningens planering

Innehåll Vad ska jag välja att undervisa om? 

Vi vill ge barnen möjlighet att utveckla kunskaper om vad som händer med material vi återvinner och skapa en nyfikenhet för att vi tillsammans behöver hjälpas åt för att skapa en hållbar planet. Vikten av att värna om sin hälsa såväl fysiskt som psykiskt  

 

 Syfte Varför ska jag välja just detta?

Genom att i tidig ålder få kunskap om hur vi tillsammans kan göra skillnad för att skapa en hållbar planet. Alla kan bidra på sitt sätt genom att återvinna, kompostera och värna om vår natur. Delaktigheten i det stora gör att det lilla vi gör känns meningsfullt och viktigt.

Att värna om sitt eget välbefinnande och sin hälsa och få en balans mellan vila och rörelse skapar förutsättningar för att barnen i framtiden även ska värna om sig själva för att må bra såväl fysiskt som psykiskt.

 

Metod Hur ska denna undervisning gå till? Vem gör vad och med vilka? Vem förbereder? 

Vi skapar inspirerande rörelseaktiviteter inom och utomhus, såsom hinderbanor, dans, grupplekar osv  

Vi besöker våra närliggande miljöer exempelvis lekparker och skogen för grovmotoriska utmaningar. 

Vi skapar utrymme för vila och återhämtning under dagen genom lugnare aktivitet samt högläsning, ljudsagor, lugn musik, massagesaga mm.

Vi besöker återvinningsstationen och återanvänder material för både skapande och lek

Vi fördjupar oss i två av sopmonstren och använder dessa när vi återvinner papper och plast

Vi arbetar med ”jord till bord” 

Vi deltar i ”håll Sverige rent”

 

Vem gör ( förbereder, undervisar och dokumenterar?) vad och med vilka? Vem förbereder?

Alla pedagoger i arbetslaget både förbereder, undervisar och dokumenterar men förskolläraren har det övergripande ansvaret. Vi arbetar både i större och mindre grupper utefter aktivitet och intresse  

 

Hur får barnen inflytande/delaktighet i processen?

Genom samtal i både stor grupp samt enskilda samtal, observationer av barns lek, barnens intressen och idéer fångas upp och vi anpassar undervisningen efter barnens ålder och förmågor. 

 

Hur kopplar vi undervisningen till läroplan/forskning

 

Vi utgår från läroplanen, barnkonventionen, litteratur, media och forskning

Länkar/stöd i planeringsarbetet 

Länk till Hjärnberikad - 10 goda vanor

Barnombudsmannen - barnkonventionen

Unicef - barnkonventionen

Livsmedelsverket - Måltider i förskolan

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: