Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Undervisningsplan Hösten 2020, Akalla Hill

Skapad 2020-09-21 08:12 i 014521 Förskolan Akalla Hill Stockholm Rinkeby-Kista
Förskola
Undervisningsplan för hösten 2020, avdelning LILA, vi kommer att följa upp och utvärdera utbildnings planen under terminens gång.

Innehåll

Innehåll: 

1.Nulägesbeskrivning.

En ny barngrupp mellan åldrarna 3-5, väldigt många språk i barngruppen. Barnen visar intresse för byggande, rollekar, vistelse i dock vrån, vi har en stationär affär där barnen vistas ofta och leker. De får möjlighet att t.ex. köpa och sälja, hantera kassa och sedlar. Vi har lagt fram olika livsmedelvaror som de kan bli bekanta med. Vi har startat terminen med att arbeta med kompis projekt, här får barnen lär sig om sociala hållbara relationer, känslor och ömsesidig respekt för varandra

 

Utgå från de övergripande målen i utbildningsplanen/enhetsmålen. 

Vad är barnen upptagna med?

Mycket lek i grupp och par lekar, samarbete, bygg och konstruktion, roll lekar och utklädande. Vi har även märkt att barnen spelar mycket spel och lägger pussel. De är ofta efter vilan i läsrummet, läser och bläddra i böcker. Barnen återberättar, pekar och samtalar med varandra. Vi märket att barnen sätter ord på deras erfarenheter och tankar, detta gynnar deras ordförråd och språk.  

 

Vad ser vi inte idag? 

Vi saknar det svenska språket i avdelningen, vi har många flerspråkiga barn och vi skulle vilja arbeta mer med svenska språket och erbjuda barnen olika sätta att komma i kontakt med nya ord och begrepp. Eftersom att vi har många språk i våran barngrupp och vi märker att de svenska språket är inte där vi önskar vill vi hitta sätt att använda alla språk och skapa lika förutsättningar för alla barn.. Vi har reflekterat kring avdelningens miljö och hur den speglar våran språkliga inlärning, vi ser att vi behöver synliggör mer symboler, tecken, siffror och bokstäver för att stimulera och främja barnens språkliga kunskaper. 

 

2. Arbetslagets målbild om barnens förändrade kunnande

Vi strävar efter att barnen ska få bästa möjlighet till att utveckla ett nyanserat och rikt språk. Att vår förskola är en trygg och rolig verksamhet där barnet får den omsorg barnet behöver. Vi vill arbeta effektivt med att barnen ska kunna samspela med varandra och sätta ord på deras tankar, idéer, känslor, uppfattningar om sin omvärld. Vi vill ge barnen tid och utrymme för att få pröva testa på att använda nya ord, begrepp och fraser för att utforska sin språkliga kompetens. Genom att ha ett sådant arbetssätt och ständigt reflektera kring hur processen går kan vi får syn på barnens förändrande kunnande. I våra dokumentationer och reflektions möten kan vi samtala om hur vi ska gå vidare, om vi behöver stanna upp och behöver mer tid för just den aktiviteten samt vad vi kan tillägga/ändra för att det ska bli bättre. 

 

3. Läroplansmål att arbeta mot för att möta målbilden

 Med stöd från läroplanen vill vi erbjuda barnen möjligheter till ett lärorik och rolig miljö. De strävans målen vi vill arbeta extra med är: 

 • Nyfikenhet, kreativitet, och lust att lära och leka (LpFö 18, s.13)
 • Förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld (Lpfö 18, s.14)
 • Förmåga att skapa samt förmåga att utrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, drama, rörelser, sång, dans och musik. (Lpfö 18, s.14)
 • .. Att både svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska...(Lpfö 18, s.14)
 • Förståelse för tid , rum och form och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt resonera matematiskt om detta. (Lpfö 18, s.14)
 • Verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande. (Lpfö 18, s.14)

 

4. Organisering av miljö - material för att nå målbilden.

Så här organiserar vi vår miljö ute för att undervisningen ska stödja arbetet mot målbilden

 • Vi erbjuder en varierad miljö och material. För in de olika språken i verksamheten. Vi har flera  väggar med material på barnens nivå så att de kan ta del av materialen. 
 •  Vi arbetar ständigt med att utmana barnen med deras språk och begreppsbildning, genom att visa och peka på bilder, ord, siffror. 
 • Vi flyttar ut verksamheten med tanka på den rådande pandemin. Vi skapar olika stationer med olika material för att på så sätt kunna fortsätta undervisningen ute.
 • Vi arbetar även i mindre grupper så att vi kan nå ut till alla barn och arbeta nära med varje enskilt barn. 
 • Vi har organiserat våran bokhylla i läsrummet tillsammans med barnen för att ha en boksamling som är rolig och lockande. 
 • När vi har skapt så får barnen vara med och hänga upp deras verk på väggen så att vi hela tiden kan gå tillbaka och reflektera och samtala kring vad vi har gjort. 

 

5. Så här ska vi arbeta med vårt förhållningssätt i undervisningen för att stödja barnens utveckling och lärande kopplat till målbilden och de valda läroplansmålen.

Vi har bestämt att ständigt reflektera över vår arbetssätt, planerar, byta och forma om miljön och verksamheten för att anpassa till den barngruppen vi har. Vi ser till att observera barngruppen, se vad som behövs och vilka barn som har behov av extra stöd. Vi söker även upp material och sätt att arbeta för att på bästa sätt nå ut till alla barn. 

6.Aktiviteter/tema kopplat till målbilder

 • Kompisträdet, här får barnen arbeta med att sätta ord på känslor, bilda relationer med varandra, få utforska och utveckla sin identitet. Vi skapar, klipper och sätter upp trädet tillsammans. Här kan vi lyfta upp barnens samarbete, förmåga att skapa och använda bild som ett uttrycksform.
 • "de tio små kompisböckerna" Vi använder dessa böcker som ett verktyg för att stimulera barnen och samtala kring våra känslor, gränser och rättigheter. De här böckerna lyfter upp hur olika kompis relationer kan se ut samt vilka dilemman man kan hamna i. 
 • Känslor- vi jobbar med att sätta ord och uttrycka våra känslor, vi gör detta genom att använda de estetiska uttrycksformerna bland annat bild, musik, skapande, musik och dans.

7. Så här tar vi fram pedagogisk dokumentation som stödjer vårt systematiska kvalitetsarbete.

 • Vi dokumenterar genom olika media så som bilder, video, text. Det här hjälper oss att få syn på hur vi arbetar, vart vi ligger och vad vi kan bli bättre på 
 • Dokumentationen har vi synliga på avdelningens väggar, här kan barnen se vad de har gjort och reflektera kring bilderna. 
 • Dokumentationen blir även underlag för oss, på så vis kan vi utvärdera och följa upp våra arbete och få syn på verksamhetens lärprocess 
 • Dokumentationen på väggarna lyfter upp och synliggör barnen delaktighet och inflytande på verksamheten

 

 

8. Vad behöver vi för nya kunskaper/kompetenser för att utmana oss själva och barnen i vårt arbete?(Tankekarta)

Vi känner att vi behöver nya kunskaper/gå på föreläsningar/workshops om hur man kan bemöta barn som har svårt med samspel, lek, språk. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: