👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Babba

Skapad 2020-09-21 09:32 i Björkhaga förskola Örebro
Förskola
Babba är mycket pratsam, berättar sagor för den som vill lyssna och läser många böcker.Pratsam och omtänksam, naturlig ledare (utan att kämpa för det), modig. Älskar att läsa böcker och att berätta sagor.

Innehåll

Vad

Med hjälp av Babba kommer vi jobba med språket i våran barngrupp 1-3 år. Där alla barn har olikaförkunskaper och några av barnen har ett annat modersmål. Många i barngruppen har inte utvecklat sitt tal än och vi tänkte därför jobba med språk med hjälp av bildstöd, tecken, kroppspråk och känslor på samlingar.

Vi har valt att arbeta med Babba när det kommer till vårat temaområde Språk och Kommunikation. Språket är viktigt för oss som individer, i förskolan, i samhället och i världen. Kommunikation kan ske på många olika sätt, vi vill belysa att det finns många olika kommunikationsformer, många som barnen känner till men också kommunikationsformer som är nya för barnen. Vi vill vidga deras kunskap om vad kommunikation är, hur den kan ske, med vilka hjälpmedel osv. Genom kommunikation kan en göra egna val, ställa frågor och få svar, säga ja eller nej och delta i samtal som är meningsfulla. Kommunikation förutsätter ett samspel med andra människor som tolkar signalerna och ger återkoppling. Samspel ger delaktighet och utvecklar förmågan att lyssna, reflektera och förstå andras perspektiv.

Babba ska visa och få oss att uppleva att det finns många olika kommunikationsformer, t.ex. Verbalt språk, kroppsspråk, stödtecken/teckenspråk, osv. Barnen ska få uppleva att deras kommunikation är okej och att de blir bekräftade utifrån sin kommunikation.

Vem / Vilka

Babba, Barnen på Gullvivan och pedagogerna

 

Hur

Med hjälp av Babba kommer vi att använda oss av olika metoderför att kommunicera och använda vårt språk. Vi kommer  bland annat att:

 • Läsa böcker
 • använda tecken som stöd (Ha ett tecken i veckan)
 • Använda bilder
 • Kroppsspråk
 • Dansa till musik med rörelser (där vi kommunicerar med verbalt språk (sången) och kroppspråk)
 • Prata om känslor och hur det känns med olika känslor.

Mål.

"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp, samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, organisera och kommunicera med andra barn."

Samt se läroplansmålen nedanför.

 

Var

Att kommunicera kan man göra överallt. Vi kommer att arbeta med språket och tecken både Inne och ute.

 

När

VI kommer ha veckans tecken en gång i veckan där vi presenterar ett nytt tecken varje vecka. 

Vi kommer även använda oss av bildstöd.

VI kommer att läsa böcker i mindre barn grupper och i storgrupper. 

Vi kommer att prata om känslor och vad känslor är.

 

Varför

VI på gullvivan anser att Kommunikation är ett stort redskap för barnen att använda sig av. den förutsätter samspel med andra kompisar. De lär sig att tolka olika signaler. kommunikationen medför ett bättre samspel och ger delaktighet och utvecklar förmågan att lyssna, reflektera och förstå andras perspektiv.

Dokumentation

Dokumentationen kommer ske på Unikum.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • samarbeta med vårdnadshavare, samt diskutera regler och förhållningssätt i förskolan med vårdnadshavare, för att främja barnets utveckling till en ansvarskännande människa och samhällsmedlem
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet,
  Lpfö 18
 • svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,
  Lpfö 18