👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muraren 5 20/21

Skapad 2020-09-21 10:34 i Tegelstugans förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Projektbeskrivningen beskriver hur vi arbetar utifrån vårt utvecklingsområde "Lekens betydelse för lärandet och undervisningen"

Innehåll

Projektbeskrivning

"Lekens betydelse för lärandet och undervisningen" 

 

"Lek ska ha en central plats i utbildningen. Ett förhållningssätt hos alla som ingår i arbetslaget och en miljö som uppmuntrar till lek bekräftar lekens betydelse för barnens utveckling, lärande och välbefinnande." (Lpfö 18)

 

Detta betyder för oss:

- Vi vill att barnen erbjuds undervisning genom lärmiljöer som uppmuntrar till lek samt främjar utveckling och lärande

- Barns delaktighet och inflytande ska synliggöras i utbildningen

- Pedagogerna är närvarande och delaktiga och följer, deltar samt bygger vidare på leken i undervisningen

 

 

 

Förskolläraren ska ansvara för att varje barn:
"får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga" (Lpfö 18)

Arbetslaget ska:
"ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga" (Lpfö 18)

 

Avdelning:Muraren 5

Projektets namn: social hållbarhet

Bakgrund: Efter sommaren har det börjat 8 nya barn på Muraren 5 (3-4år). Idag har vi 21 barn 3-5 år och fyra heltids pedagoger. Barnen delas även in I två mindre Arbetsgrupper under projektarbetet.

Vad sa undersökningsperioden/ kartläggningen (VARFÖR)?

skriv här:

på avdelningen går det kvar 13 barn och 8 nya har tillkommit. Under det nya relationsskapande har vi sett att det kan uppstå konflikter i de nya relationerna i både lek och det sociala samspelet. Undersökningsperiod att det finns ett starkt behov av att arbeta med värdegrundsfrågor för att stärka barnen i turtagning, socialt samspel.

Spel, rörelse, magneter, sagor, rita och sjunga har tagit stor plats i verksamheten.
vi vill utveckla rollekarna hos barnen då vi just nu ser i stort att det fortfarande är sidan om lek.

 

Varför har vi tillsammans med barnen valt detta projekt (SYFTE)?

skriv här: Social hållbarhet

syftet med att arbeta med social hållbarhet är för att stärka barngruppen och dess relationer för att vidareutveckla leken.

 

 

Planerade insatser/ metoder (HUR?):

skriv här:

för att arbeta med värdegrundsfrågor har vi valt:
Baserad Linda Palm & Lisa Sollenberg Barnkonventionens ”10 kompisar”
sommarskuggan och vinterskuggan kommer att vara ett hjälpmedel i värdegrundsarbetet. De kommer att komma med uppdrag och dilemman som barnen får lösa.

vi kommer även att använda oss av djurskyddet Sveriges värdegrunds material REDE. Materialet från djurskyddet Sverige innehåller Övningar kring empati och sympati. Vi kommer att diskutera och reflektera Kring de olika övningarna tillsammans med barnen.

vi kommer att genomföra planerade observationer både i helgrupp och i de mindre grupperna.

•planera tid för lek

•Arrangera lekmiljöer

•Utveckla ramar och regler för leken (barnen)

•Barnråd

•Närvar, guida och medla

•TAKK

•Bildstöd

 

 

 

 

Koppla läroplansmål som stödjer er projektbeskrivning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18