Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Undervisningsplan förskolan Bullerbyn, Mellan

Skapad 2020-09-22 09:03 i 014531 Förskolan Bullerbyn Stockholm Rinkeby-Kista
Förskola
Mellans undervisningsplan HT 2020

Innehåll

 

1.Kartläggning.

 

Genom dokumentation/observation/samtal med barnen med mera av var barngruppen befinner sig/är intresserade av.

 

 

 

Nuläge: Social hållbarhet

 

I vår barngrupp upplever vi att vi har barn som visar starka känslor och de som inte vågar komma fram och visa vad de vill/inte vill. Utifrån detta har vi vald att arbeta med känslor och hur vi är mot varandra i gruppen

 

Just nu är vi mitt i inskolningsperioden där vi är inne i en process för att lära känna varandra samt utforska och bekanta oss med miljön. För barnen som har just har börjat på Mellangården handlar det om att lära känna och hitta och orientera sig i vår innemiljö såväl som vår utemiljö. Vi jobbar nära barnen, i mötet mellan varandra och oss pedagoger.

 

 

 

 

 

2. Arbetslagets målbild om barnens förändrade kunnande

 

Här beskriver ni vilket förändrat kunnande ni vill se hos barnen utifrån kartläggningen.

 

Barnen skall utveckla bättre förståelse för egen och andras känslor. Vårt mål är att uppmuntra barnen att utrycka vad de känner verbalt/kroppsligt. Öka deras förmåga att kunna sätta ord på deras känslor, tillit till vuxna, kunna säga stop, respektera andras gränser och hjälpa varandra. Barnens språk skall utvecklas så att deras ordförråd och begreppsförståelse ökar. Trygghet och delaktighet i barngruppen.  

 

 

 

3. Läroplansmål att arbeta mot för att möta målbilden

 

 

 

  • "Utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge utryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv" 

 

 

 

  •  "Förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra"
  • ”Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera genom olika estetiska uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans. Detta inbegriper att barnen ska få möjligheter att konstruera, forma och skapa genom att använda olika material och tekniker, såväl digitala som andra”

 

 

 

4. Organisering av miljö - material för att nå målbilden.

 

Så här organiserar vi vår miljö inne för att undervisningen ska stödja arbetet mot målbilden

 

 

 

Vi skapar läshörnor både ute och inne. Vi kommer att använda oss av boken "Vem bestämmer" som utgångspunkt.

 

Vi skapar en känslor hörna med olika material både ute och inne så som dockor, känslokort, figurer, kläder, där barn får möjlighet att leka rollekar och utrycka sig kring känslor. Materialet ger oss möjlighet att arbeta i enlighet med läroplanen och barnkonventionen/ likabehandlingsplanen, det vill säga stötta utvecklingen av självkännedom och självrespekt samt socialförmågor.

 

Vi förstärker deras lek och utforskande med digitala verktyg (iPad, projektor, digital bokläsning, overheadapparat som en redskap för barnens utforskande) boksamtal.

 

 

 

5. Så här ska vi arbeta med (vårt förhållningssätt i undervisningen) för att stödja barnens utveckling och lärande kopplat till målbilden och de valda läroplansmålen.

 

Planerat schema utifrån barns intresse kopplat till målbilden

 

Arbeta i små grupper

 

Närvarande, lyhörda, engagerade, medforskande  pedagoger

 

Vi är ett stöd i konflikter och dömer inte vad som är rätt och fel. Konstruktiva lösningar.

 

Möta varandra och barn med en trevlig ton, fråga, ta reda på mer.

 

Vi har alltid ett medvetet språkbruk med ett rikt ordförråd, där vi får in begrepp från projektet som en naturlig del i arbetet. Vi använder även bild och tecken som stöd för att främja barns kommunikation och språkutveckling.

 

 

 

6.Aktiviteter/tema kopplat till målbilden

 

 

 

 

 

<<scheman med aktivitet.pptx>>

 

 

 

Böcker som vi fördjupar oss i är "Vem bestämmer" av Stina Wirsen (vi har skapat sagolådor där vi även ska börja leka, dramatisera, och komplettera med digitala verktyg).

 

(+ eventuellt ”Vem är arg?)

 

 

 

 

 

7. Så här tar vi fram pedagogisk dokumentation som stödjer vårt systematiska kvalitetsarbete.

 

 

 

Film/bild i olika undervisnings tillfälle.

 

Reflektera med barnen utifrån film/bild

 

Via projektor reflektera med barnen i samling vad de har gjort i de olika aktiviteterna.

 

Reflektera i arbetslagen reflektionsmötet……

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: