Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nationella minoriteter

Skapad 2020-09-22 09:09 i Vifolkaskolan 7-9 Mjölby
Du ska under det här arbetsområdet jobba med olika nationella minoritetsspråk och deras ställning i svenskan. Din SO-lärare kommer att bedöma din faktatext utifrån de kunskapskrav som är aktuella i samhällskunskap.
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap Svenska
Du ska under det här arbetsområdet jobba med nationella minoriteter. Texten kommer att bedömas utifrån ämnena Svenska samt SO.

Innehåll

Målet med undervisningen

Du ska under det här arbetsområdet jobba med olika nationella minoriteter. Syftet med detta område är att du ska få fördjupad kunskap inom minoriteter i Norden.

 

Så här ska vi arbeta

Du ska samla fakta om en nationell minoritet och skriva en faktatext om den. Sedan kommer du att presentera din text muntligt.

 

Det här ska bedömas

Faktatexten kommer att bedömas

Samtalet kommer att bedömas

 

 

Uppgifter

 • Faktatext

 • Faktatext

 • Faktatext

 • Faktatext

 • Faktatext

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • Centralt innehåll
 • De nationella minoriteterna och samernas ställning som urfolk i Sverige samt vad deras särställning och rättigheter innebär.
  Sh  7-9
 • Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet.
  Sh  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionalt färgat talspråk i Sverige och olika språk i Norden. Några kännetecknande ord och begrepp samt skillnader och likheter mellan de olika språken.
  Sv  7-9
 • Språkbruk genom tiderna. De nationella minoritetsspråken i Sverige och deras ställning i samhället.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
  Sv  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
  Sh  E 9
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sh  E 9
 • Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
  Sh  C 9
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sh  C 9
 • Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
  Sh  A 9
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sh  A 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sv  E 9
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  Sv  E 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Sv  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  C 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sv  C 9
 • Sammanställningarna innehåller ut­vecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  Sv  C 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
  Sv  C 9
 • Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt fram­ trädande likheter och skillnader.
  Sv  C 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  A 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sv  A 9
 • Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  Sv  A 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Sv  A 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
  Sv  A 9

Matriser

Sv Sh
Faktatext

Når ej målen
E
C
A
Skrivande
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
skriver enkla och ganska korta meningar, ofta inledda med subjekt skriver meningar med satsradningar varierar ibland ordvalet försöker dela in texten i stycken (viss, enkel, i huvudsak)
skriver meningar som är både korta och långa och varierar hur meningarna är konstruerade använder ofta bindeord istället för satsradningar varierar ordvalet delar oftast in texten i stycken på ett korrekt sätt (relativt god, utvecklad, relativt väl)
skriver mycket varierat och meningarna är olika långa vilket gör att texten flyter väl använder bindeord på ett korrekt sätt visar god variation och omsorg i ordval delar in texten i olika stycken på ett korrekt sätt (god, välutvecklad, väl)
Söker och värderar fakta
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
sökläser och väljer ut relevant fakta från mer än en källa, delvis med hjälp av lärare eller kamrat beskriver delvis mina källors avsändare och väljer delvis bort oviktiga källor (avgränsat antal källor, enkla och till viss del underbyggda)
sökläser, skumläser och väljer ut relevant fakta från flera källor på egen hand förklarar mina val av källor utifrån källans avsändare och avsikt och väljer bort oviktiga detaljer (relativt varierat antal källor, utvecklade och relativt väl underbyggda)
sökläser, skumläser och väljer ut relevant fakta från flera typer av källor på egen hand, och ordnar fakta efter vad som hänger ihop förklarar mina val av källor utifrån källans avsändare och avsikt, förklarar motstridande uppgifter väljer bort oviktiga detaljer och framhåller det centrala (varierat urval av källor, välutvecklade och väl underbyggda)
Faktatextens delar och begreppsord
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
skriver en faktatext som är genomtänkt och fungerar ganska väl försöker skriva en källförteckning (enkla, i huvudsak fungerande)
skriver en delvis fyllig faktatext där strukturen är tydlig och fungerar väl skriver en i stort sett korrekt källförteckning (utvecklade, relativt väl fungerande)
skriver en fyllig faktatext med väl fungerande struktur skriver en källförteckning med olika typer av källor, tydligt och korrekt skrivna (välutvecklade och nyanserade, välutvecklat språk, väl fungerande struktur)

Sv Sh
Samtal - nationella minoriteter

Når ej målen
E
C
A
Samtalar och för samtalet framåt
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
yttrar mig i samtalet uttrycker åsikter och tankar om min nationella minoritet talar så högt att övriga hör och försöker att bidra till en relevant diskussion ställer frågor som hör till ämnet (enkla, till viss del)
deltar i samtalet uttrycker åsikter och tankar om min nationella minoritet som försöker fördjupa diskussionen talar tydligt så övriga hör och innehållet är relevant för diskussionen ställer frågor som hör till ämnet och som gör att diskussionen kan fortsätta (utvecklade och relativt väl, )
deltar aktivt i samtalet driver samtalet framåt och engagerar andra i samtalet uttrycker åsikter och tankar om nationella minoriteter som fördjupar diskussionen talar tydligt så övriga hör och innehållet är relevant för diskussionen ställer frågor som är relevanta för ämnet och som gör att diskussionen breddas eller fördjupas anpassar ordval och ton till diskussionens syfte (välutvecklade och väl, för framåt och fördjupar eller breddar)
Resonerar om språk och jämför
berättar med enkla meningar om min nationella minoritet utifrån mina stödanteckningar beskriver ett par likheter och skillnader (enkla och till viss del underbyggda)
berättar fritt om min nationella minoritet beskriver flera likheter och skillnader försöker motivera varför detta är en likhet/skillnad (utvecklade och relativt väl underbyggda)
berättar fylligt om min nationella minoritet beskriver flera likheter och skillnader motiverar varför detta är en likhet/skillnad (välutvecklade och väl underbyggda)

Sv Sh
Nationella minoriteter

Rättigheter och rättsskipning

 • Sh  7-9   De nationella minoriteterna och samernas ställning som urfolk i Sverige samt vad deras särställning och rättigheter innebär.
Insats krävs
E
C
A
Nationella minoriteter
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Eleven kan redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
Eleven kan redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
Eleven kan redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
Information och källor
 • Sh  E 9
 • Sh  C 9
 • Sh  A 9
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: