Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Franska åk 9, HT 2020

Skapad 2020-09-22 11:34 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
Övergripande planering för höstterminen och kunskapsutvecklingen i franska.

Innehåll

Konkretiserade mål:

De förmågor i franska som kommer att tränas under terminen är de recepetiva (höra och läsa), produktiva (skriva och tala) och interaktiva (höra och tala i samtal med andra, skriva och läsa i skriftlig kontakt med andra)

Undervisningen:

Förmågorna ovan tränas genom ett aktivt deltagande i undervisningen. Här räknas även glosinlärning in, som oftast är en hemuppgift. Vi gör varierade sorters uppgifter med mål att utveckla de språkliga förmågorna. Läromedlet vi använder är Chez Nous 4, som har en bra websida som stöd för inlärningen: Ovningsmastaren.se. Här kan var och en repetera och träna på ord och fraser. Där finns alla ljudfiler, så man kan lyssna på kapiteltexterna igen. Utöver läroboken arbetar vi med annat material, som läggs ut på Classroom. Vi ser och lyssnar dessutom på olika program såsom nyheter och ungdomsserien Skam France för att vänja öronen vid autentisk franska och diskutera olika företeelser och områden där franskan används. 

Bedömningen:

Vad? - Det som bedöms är förmågan att använda sig av det material vi arbetar med för att utveckla hörförståelse, läsförståelse, muntlig och skriftlig färdighet. 

Hur? - Vi kommer efter påsklovet att fokusera på skriftlig produktion samt muntlig interaktion. Vi gör dessutom en rad varierade uppgifter under terminen som tas med i den slutgiltiga bedömningen till betyget. 

När? - Bedömning sker både under lektionstid, vid inlämningsuppgifter och vid provsituationer. Detta sker regelbundet och kontinuerligt under terminens gång. Utvecklingen av förmågorna syns i matrisen till den här planeringen. Resultat på vissa tester och uppgifter kommer i enskilda matriser. Varje elev får självklart också muntlig feedback på sitt arbete under terminens gång. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.
  M2  4-9
 • Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.
  M2  4-9
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
  M2  4-9
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk från Internet och andra medier.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9

Matriser

M2
Franska - färdighetsmatris

Reception

är det du läser eller hör.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Förståelse av tal
Du kan förstå /.../ i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Behöver öva mer för att förstå talad franska.
...det mest väsentliga av innehållet...
...det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer...
...helheten och uppfatta väsentliga detaljer...
Förståelse av skrift
Du kan förstå /.../ i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Behöver öva mer för att förstå skriftlig franska.
...det mest väsentliga av innehållet...
...det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer...
...helheten och uppfatta väsentliga detaljer...
Visa förståelse
A) Hur du visar din förståelse och B) Hur du agerar utifrån budskap och instruktioner i innehållet
Behöver öva mer för att visa din förståelse av talad och skriftlig franska.
A) i enkel form redogöra för och kommentera innehållet. B) med godtagbart resultat.
A) i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer. B) med tillfredsställande resultat.
A) översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer. B) med gott resultat.
Arbetssätt
För att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan du ...
Behöver utveckla strategier, t.ex jämföra med andra språk, använda minigrammatiken, ordlistor eller anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
...välja och använda dig av någon strategi för lyssnande och läsning.
...i viss utsträckning välja och använda dig av strategier för lyssnande och läsning.
...i viss utsträckning välja och använda dig av strategier för lyssnande och läsning.
Urval
Du kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt /.../ använda det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
Kan ännu inte välja material med viss relevans och / eller använda materialet i egen produktion och interaktion.
...med viss relevans...
...på ett relevant sätt...
...på ett relevant och effektivt sätt...

Produktion

är det du själv skriver eller säger på egen hand.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Uttrycka sig muntligt
I muntliga framställningar av olika slag kan du formulera dig...
Behöver öva mer på att uttrycka sig muntligt så att det blir förståeligt.
...enkelt och begripligt med fraser och meningar.
...enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
...enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Uttrycka sig skriftligt
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig...
Behöver öva mer på det skriftliga så att det blir mer begripligt.
...enkelt och begripligt med fraser och meningar.
...enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
...enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Förbättringar
För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra /.../ av dina egna framställningar.
Har ej gjort några enstaka enkla förbättringar.
...enstaka enkla förbättringar...
...enkla förbättringar...
...enkla förbättringar...

Interaktion

är när du samspelar med någon annan i samtal eller skrift
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Uttrycka sig muntligt
I muntlig interaktion kan du uttrycka dig /.../ med ord, fraser och meningar
Du behöver öva mer för att uttrycka dig begripligt i samtal på franska.
...enkelt och begripligt...
...enkelt och relativt tydligt...
...enkelt och tydligt... ...samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Uttrycka sig skriftligt
I skriftlig interaktion kan du uttrycka dig /.../ med ord, fraser och meningar
Du behöver öva mer för att uttrycka dig begripligt i skriftlig kommunikation på franska.
...enkelt och begripligt...
...enkelt och relativt tydligt...
...enkelt och tydligt... ...samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Strategier
Du kan välja och använda dig av /.../ som löser problem i och förbättrar interaktionen
Du behöver hitta någon strategi för att lösa problem i och förbättra interaktionen.
...någon strategi...
...några olika strategier...
...flera olika strategier...

Reflektion

över skillnader och likheter mellan din verklighet och det du lär dig om den fransktalande världen.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Du kommenterar
livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där franska används /.../ och kan göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper
Du har ej kommenterat eller kommenterat på ett helt obegripligt sätt.
... i enkel form...
... i enkel form...
... översiktligt ..
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: