Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grynmalaregården/Fjärilen - Normer och värden 20/21

Skapad 2020-09-23 10:21 i Grynmalaregårdens förskola Lunds för- och grundskolor
Lunds kommun mall för pedagogiska planeringar (förskola)
Förskola
Lund skapar framtiden med kunskap, innovation och öppenhet Öppenhet är grunden för normer och värden Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar samt förmåga att ta hänsyn till och leva in sig i andra människors situation samt vilja att hjälpa varandra (Lpfö 18, 2018:12). Öppenhet och demokrati är centralt i vår vardag på förskolan. Vi arbetar med att reflektera kring olika perspektiv, tankar, uttryckssätt och utmana barns tankesätt för att på så sätt öka förståelse för vår omvärld. Till vår hjälp har vi verktygen Bygga broar och Grön Flagg. Genom att pedagogerna har ett välkomnande och inbjudande förhållningssätt, skapas en trygg, tillåtande och öppen atmosfär för barn att utvecklas i. Barn som har inflytande vågar vara innovativa ”Du har frihet att tänka, tycka och uttrycka dina åsikter” (13§ Barnkonventionen) Barns nyfikenhet, företagsamhet och intresse ska uppmuntras och deras vilja och lust att leka och lära ska stimuleras. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga. Alla barn ska få uppleva hur det är att göra framsteg, övervinna svårigheter och få uppleva sig vara en tillgång i gruppen (Lpfö 18, 2018: 12,13,16). Vi tycker att det är viktigt att barn ska våga! Därför arbetar vi med barns självkänsla, samarbete och demokrati i praktiken. Detta för att varje barn ska uppleva känslan av glada och utvecklande dagar på vår förskola. Utveckling och lärande hänger samman med kunskap Enligt läroplanen kommer kunskap till uttryck i olika former såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet, som förutsätter och samspelar med varandra. Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande men också genom att iaktta, samtala och reflektera (Lpfö 18, 2018: 6-7). Därför planerar vi för en varierande lärmiljö, både fysiskt och socialt, som kan möta och stödja barns kunskapssökande, oavsett var barnet befinner sig i sin lärprocess. Miljön och verksamheten är utformad för att uppmuntra till utforskande, innovativt och kreativt tänkande och leken står i centrum för lärprocesserna.

Innehåll

Läroplansmål: 


18

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande

Planerade insatser:

Vi pedagoger är förebilder och med barnen tränas turtagning, att lyssna på varandra, ”räcka upp handen”. Vid samling (i mindre grupp)vänta tills en får ordet. Vi kommer introducera en s.k. ”talsten" där barnen får möjlighet att yttra sig när barnet har denna i sin hand. Därefter går stenen vidare till någon annan.

Likaså får barnen tränas i att dela med sig av material etc. och bjuda in varandra till samtal/lek.

Förväntade effekter:

En mer sammansvetsad grupp där vi är måna om varandra, t.ex. att vi hjälper varandra av och på med kläder/skor, att plocka fram material åt någon annan, att inkludera varandra i lek. Att det blir mer naturligt att vänta på sin tur och att vi får en mer trivsam miljö.

Metodval:

Ge barnen olika uppdrag. Det kan t.ex. vara att vara "hjälp-pedagog" vid samling. Duka, hämta matvagn, följa med och kopiera. Ge barnen "ansvarsområden" att hålla lite extra ordning på. Det kan t.ex. vara förskolebiblioteket, spel och pusselhyllan, ritpapper och pennor, cafe´ och affär.

Intervju, bild och film.

Böcker och Internet.

 

Kopplingar till läroplanen

  • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: