👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tillsammans för en hållbar värld!

Skapad 2020-09-23 11:07 i Wekalyckans förskola Halmstad
Haverdals förskolor är certifierade "skola för hållbar utveckling" och detta vill vi ska genomsyra all verksamhet.
Förskola
Vår pedagogiska idé tar avstamp i frågan "vem får man lov att bli på vår förskola?" Genom demokratisk anda, goda vanor och ett fokus på bemötande - varje möte räknas - så skapar vi lärmiljöer för att förverkliga detta. Vårt förhållningssätt ska vara tillåtande med närvarande, aktiva och nyfikna pedagoger!

Innehåll

Bakgrund

Utifrån från förra analysen känner vi att vi behöver ta ett omtag om skola för hållbar utveckling samt vår undervisning i våra utomhusmiljöer. Vi ser också att detta blir en bra koppling till våra 10 goda vanor. Det hållbara barnet, lärandet och miljön är ledord i vårt arbete med Hållbar utveckling och vi kommer att arbeta vidare med vårt hälsofrämjande arbete kopplat till Tio goda vanor i årets projekt. 

Syfte

Ge barnen möjlighet att utveckla kunskap om hur olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling.

Hur kan vi göra barnen nyfikna samt utmana och stimulera deras intresse för hållbar utveckling? 

Mål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

  • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattningar samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

 

Förmåga/färdigheter

Inflytande och delaktighet

Trygghet

Lyssna och bli lyssnad på

Tillit till egen förmåga 

Rörelseglädje

Samarbete/Samspel

 

METOD OCH GENOMFÖRANDE

Vara tillåtande pedagoger med ett syfte att utveckla lärandet i vardagen genom att ta tillvara på barnens intresse och nyfikenhet, både bekräfta & utmana.

Tydlig och planerad undervisning som bygger på vetenskaplig grund och utgår från barnens erfarenheter, delaktighet och nyfikna frågor i en föränderlig lärmiljö.

Genom att ställa produktiva frågor till barnen fångar vi upp deras erfarenheter och bygger vidare utifrån det. 

Arbeta och uppdatera våra "planering för vardagliga situationer" som ett stöd i vardagsarbetet.

Använda oss av en bok/böcker som utgångspunkt 

Samtala och reflektera tillsammans, använda både analog och digital teknik.

Möjliggöra för barnen att mötas i smågrupper.

 

 

 

DOKUMENTATION OCH REFLEKTION

Filma och följa lärprocesser i vardagen samt i projektet.

Arbeta med reflektionsprotokoll och dokumentation via unikum och med våra tvärgrupper - involvera vårdnadshavare i våra projekt.

Dokumentera och använda dokumentationen tillsammans med barnen, synliggöra vad de olika grupperna arbetar med  - tillgängligt bildmaterial. 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö 18
  • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
    Lpfö 18