👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kunskapsområde: PROBLEMLÖSNING. År 6 (Ht20)

Skapad 2020-09-24 09:30 i Streteredsskolan Mölndals Stad
Grundskola 6 Matematik
Strategier för problemlösning: Du ska utveckla strategier för problemlösning i allt vidare sammanhang. Du ska träna på olika tillvägagångssätt för att bland annat formulera och lösa problem i olika situationer i vardagen och inom olika ämnesområden. Matematisk formulering av frågeställning Att lösa problem handlar om att kunna tillägna sig det matematiska innehållet i olika situationer. Därefter gäller det att tolka innehållet och utforma en frågeställning med hjälp av olika matematiska uttrycksformer. Att ta fram en modell är ett sätt att översätta en situation från ett annat område än matematik till ett matematiskt symbolspråk. Att använda matematiska modeller innebär också att analysera modellens giltighet och att översätta modellen tillbaka till situationen.

Innehåll

Arbetsformer

För att du ska få möjlighet att nå de uppsatta målen kommer du att få möta och bearbeta arbetsområdets innehåll på olika sätt. Under lektionstid kommer vi att ha såväl gemensamma genomgångar, parövningar och gruppövningar. Viss tid kommer du att arbeta
självständigt. 

Du kommer att ha tillgång till olika sorters läromedel och vi kommer att ha diskussioner och resonemang. 

När du arbetar med det här området får du förutsättningar att  utveckla din förmåga att:

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder, 

 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp

 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra  beräkningar och lösa rutinuppgifter

 • föra och följa matematiska resonemang, och

 • och använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

 

 Bedömning

   Du bedöms …

   - på vilket sätt du visar förståelse för de aktuella begreppen

   - på vilket sätt du genomför dina uppgifter 

   - på vilket sätt du redovisar dina uppgifter  (strukturerat och med lämpligt/korrekt matematiskt språk)

   - på vilket sätt du tolkar och analyserar dina resultat

   - på vilket sätt du deltar i matematiska resonemang, tar del av andras argument och för diskussioner framåt


   Du kommer att kunna visa dina kunskaper/förmågor genom att ...

   - arbeta aktivt vid självständigt arbete

   - arbeta aktivt vid par- och gruppövningar

   - aktivt delta i resonemang och diskussioner

   - utföra muntliga uppgifter

   - utföra skriftliga uppgifter.

  
Bedömningen kommer att ske fortlöpande under läsårets gång såväl muntligt som skriftligt. Du kommer att få återkommande      
respons på vad du kan utveckla vidare.

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma

Matriser

Ma
PROBLEMLÖSNING [I]. År 6 (Ht20)

Problemlösning och metoder (P)

Hur du väljer och använder lämpliga matematiska metoder och strategier för att göra beräkningar och lösa problem med hjälp av matematik, Hur du genomför procedurer och beräkningar. Hur du tolkar resultat och drar slutsatser. Hur du värdera valda strategier och metoder,

Kommunikation (K)

Kvaliteten på din redovisning. Hur du använder matematiska uttrycksformer (språk och representation). Hur du för och följer matematiska resonemang. Hur du argumenterar och redogör för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
POBLEMLÖSNING
Du visar inte tillräckliga kunskaper om den här delen av kunskapsområdet. Dina lösningar är ofullständiga. De behöver vidareutvecklas. Skriv förklarande text.
Du visar grundläggande kunskaper om den här delen av kunskapsområdet. Dina lösningar behöver vidareutvecklas.
Du visar goda kunskaper om den här delen av kunskapsområdet. Dina lösningar kan vidareutvecklas.
Du visar mycket goda kunskaper om den här delen av kunskapsområdet.
METOD
Du visar inte tillräckliga kunskaper om den här delen av kunskapsområdet. Dina metoder behöver vidareutvecklas. Skriv förklarande text.
Du visar grundläggande kunskaper om den här delen av kunskapsområdet. Dina metoder behöver vidareutvecklas.
Du visar goda kunskaper om den här delen av kunskapsområdet. Dina metoder kan vidareutvecklas.
Du visar mycket goda kunskaper om den här delen av kunskapsområdet. Dina metoder är anpassade till problemet..
KOMMUNIKATION
Du redovisar inte några tankar / redovisar dina tankar ofullständigt .Du måste lämna tydligare redovisningar.
Du visar grundläggande kunskaper om den här delen av kunskapsområdet. Redovisningen är begriplig och möjlig att följa. Dina redovisningar behöver vidareutvecklas.
Du visar goda kunskaper om den här delen av kunskapsområdet. Redovisningar går att följa och det matematiska språket är acceptabelt. Dina lösningar kan vidareutvecklas.
Du visar mycket goda kunskaper om den här delen av kunskapsområdet. Redovisningar är välstruktuerad och tydlig med relevant matematiskt språk och terminologi.
...............................
...............................
...............................
...............................
...............................