Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samspel i leken

Skapad 2020-09-24 12:23 i Brudhammar Stenungsund
Magins aktionsforskning
Förskola

Innehåll

 

2.Vart ska vi? 
Vårt mål är en barngrupp där alla respekterar varandras åsikter, kan kompromissa och resonera samt acceptera andras ställningstaganden när det gäller den egna individen. Vi har i vår empiri sett att i barngrupper där barnen har utvecklat dessa färdigheter finns en omsorg om varandra, en tydlig och rak kommunikation samt en kultur där man fokuserar på lösningar.

Förskolans läroplan (Lpfö/18

”Lek ska ha en central plats i utbildningen. Ett förhållningssätt hos alla som ingår i arbetslaget och en miljö som uppmuntrar till lek bekräftar lekens betydelse för barnens utveckling, lärande och välbefinnande.”

”Barngruppen och samspelet mellan barnen är en viktig och aktiv del i barnens utveckling och lärande i förskolan. Undervisningen ska baseras på såväl att barnen lär tillsammans och av varandra som samspelet mellan vuxna och barn. Alla som ingår i arbetslaget ska därför vara uppmärksamma på alla barns möjligheter till samspel mellan enskilda barn, i barngruppen och med de vuxna.”

”Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. Förskolan ska därför lägga stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling i svenska, genom att uppmuntra och ta tillvara deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt.”

 

 

 

Vad vill vi förändra/förbättra? Vi ser att barnen ofta vill leka med samma saker eller leka en lek på olika sätt. De kommer då lätt i konflikt och någon blir ledsen. Vi vill se hur vi kan hjälpa barnen att hitta vägar att tydligt kommunicera vad de önskar och lösa sådana situationer på ett konstruktivt sätt som främjar en utveckling av den lek de är i. 

Aktionsforskningsfråga (Pedagogernas nyfikenhetsfråga): Hur ger vi barnen förutsättningar att driva lek framåt på ett konstruktivt sätt?

Vilket/vilka utvecklingsområden ska utvärderas 

Barnens samspel och kommunikation i leken

 

3.Hur gör vi?  

Process

Kartläggning av -

* Hur långt har barnen kommit i sin lekutveckling?

* Hur långt har barnen kommit i sin verbala språkutveckling - ordförråd?

* Hur placerar/organiserar vi pedagoger oss i miljöerna där barnen är?

* Hur ser miljöerna ut? Vad signalerar de?

Vi arbetar för att vara där barnen är och att vi pedagoger fördelar oss bland barnen. Vi strävar efter att stimulera och uppmuntra till lek och aktivitet och att varje barn ska känna att det finns något spännande och intressant just för hen. Detta gäller såväl inne som ute på gården.

Inomhus är vi ofta i det stora rummet och vi  är sitter ofta  nere på golvet för att samla barnen i någon aktivitet eller lek. 

 

 I de mindre rummen vistas   vare sig barn eller pedagoger lika ofta. Dessa rum är ff ganska kala och tomma och de signalerar inte tydligt eller inbjuder till någon aktivitet eller lek. 

Här kan vi utveckla lärmiljöerna för att stimulera till mer lek och aktivitet.

 

Barnen har under att höstterminen gått börjat att leka mer  och mer  tillsammans och vi vuxna behöver finnas som stöd  för att föra leken framåt och stötta i kommunikationen mellan barnen. Vi är viktiga språkliga förebilder och inspiratörer i att leka tillsammans.

Vi ser att barnen utvecklar sitt språk och ordförråd och meningar utökas för varje vecka. Dock använder de fortfarande sig av skrik och gnäll för att försöka förmedla till de andra barnen vad de vill och inte vill, även de barn som har ett tillräckligt ordförråd för att kunna berätta med ord vad de önskar. Här ser vi också att några barn gärna väljer leksaker som har hög status och ”vandrar” med dem, går mellan andra lekar men släpper aldrig leksaken så att någon annan får chansen, vilket ibland leder till konflikt mellan barnen. 

Flera av barnen visar intresse för rollek, lek i restaurangen etc. 

 

Planera och motivera aktion

Vår aktion blir att förändra ett rum i taget. Vi planerar att börja med köket/restaurangen och göra lekmiljön tydlig och inbjudande för att rummen ska kunna ”tala om ” hur de är tänkta att användas. Vi vill också behålla var sak på sin plats så att leksaker inte vandrar mellan rummen, detta för att skapa ro för barnen att stanna i en aktivitet under en längre tid, samt försöka komma ifrån barnens ”ägande” av specifika leksaker under en hel dag och hjälpa dem att fokusera på själva leken. En del i aktionen blir att sätta upp bildstöd vid respektive rum på de material som ska vara samt på de skåp och lådor materialet förvaras i.   

Resonera kring valda verktyg i processen

Vi väljer att fokusera första aktionen till våra lärmiljöer för att se om det kan främja barnens lek. Genom att dela upp materialet samt fördela oss pedagoger i rummen vill vi kunna ge större möjlighet för oss att delta i leken och arbeta med barnens kommunikation. Bildstödet är tänkt att både tydligt visa i vilket rum vi hittar och använder vilket material. En bild agerar både som ett stöd för minnet men även som inspiration för barn som kanske har svårt att komma på vad de vill göra. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • uppmärksamma och problematisera etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma barnen på att människor kan ha olika värderingar som styr deras uppfattningar och handlingar och samtidigt förankra de grundläggandena värdena, och
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
 • samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: