Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Växtodling 2

Skapad 2020-09-24 14:00 i Stiernhooksgymnasiet Rättvik GY
Gymnasieskola Växtodling
Undervisningen i ämnet växtodling ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper för yrkesarbete med växter inom lantbruk. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om olika odlade växter, om samspelet mellan mark, vatten, växter och klimat samt om tillväxtfaktorernas betydelse för växterna. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla förmåga att hantera den tekniska utrustning som behövs för det aktuella verksamhetsområdet. I undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utveckla kunskaper om marknaden, produkter och produktkvalitet samt om hur olika odlingssystem påverkar kvalitet och ekonomiskt resultat. Undervisningen ska vidare bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om livsmedelssäkerhet och växtodlingens miljöpåverkan samt om vattenkvalitet och resurssnål användning av vatten. Praktiskt arbete, fältstudier, laborationer och ett undersökande arbetssätt ska ingå i undervisningen. Eleverna ska ges möjlighet att följa växternas utveckling i deras miljö och därigenom utveckla förståelse av sammanhangen i yrkesmässigt arbete med växter. Genom praktiska övningar ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att arbeta med växter och teknisk utrustning på ett ergonomiskt riktigt och säkert sätt.

Uppgifter

  • Budgeteringsövning excel

  • Ogräs och ogräsbekämpning

  • Växtodlingsplan del 1-3

  • Stallgödsel

  • Växtodlingsplan

Matriser

Vao
Växtodling 2

Växtodling 2

Nivå 1
E
Nivå 2
C
Nivå 3
A
Växtodlingsplan
Eleven upprättar en _____ odlingsplan med utgångspunkt i aktuella odlingsförutsättningar samt motiverar ____ sina val i planen.
Enkel, Översiktlig
Genomarbetad, Utförligt
Genomarbetad, Utförligt och nyanserat
Växtodlingsplan
Planen innehåller en ____ ekonomisk kalkyl.
Enkel
Avancerad
Växtodlingsplan
Eleven bedömer ____ med handledare när och hur de planerade arbetsuppgifterna ska genomföras med tanke på odlingsresultat och miljöhänsyn.
I samråd
Efter samråd
Efter samråd
Praktiska moment
Eleven organiserar, planerar och utför ____ med handledare aktuella arbetsuppgifter inom växtodling och lagring med aktuell teknisk utrustning. Resultatet av arbetet är ______.
I samråd, Tillfredställande
Efter samråd, Tillfredställande
Efter samråd, Gott
Praktiska moment
arbetet löser eleven _____ med handledare de problem som uppstår. Eleven arbetar säkert och ergonomiskt riktigt med den tekniska utrustningen
I samråd
Efter samråd
Efter samråd
Lagar och bestämmelser
Eleven redogör ______ för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som rör växtodling.
Översiktligt
Utförligt
Utförligt
Lagring
Eleven redogör _____ för lagring av olika produkter. Redogörelsen innehåller ____ förklaringar till de biologiska processer som sker i samband med lagring.
Översiktligt, Enkla
Utförligt, Välgrundade
Utförligt och nyanserade, Välgrundade och nyanserade
Fältstudier
I samband med fältstudier beskriver eleven ______ resultatet av genomförda odlingsåtgärder.
Översiktligt
Utförligt
Utförligt och nyanserat
Fältstudier
Beskrivningen innehåller ____förklaringar kring grödornas utveckling och kondition, ___ biologiska och ekonomiska samband, _____ bedömningar av klimatets inverkan samt _____ förslag till fortsatta åtgärder.
Enkla
Välgrundade
Välgrundade och nyanserade
Fältstudier
Eleven identifierar ______ ett flertal vanliga ogräs, växtsjukdomar och skadedjur på lantbruksgrödor.
Med viss säkerhet
Med viss säkerhet
Med säkerhet
Fältstudier
Dessutom redogör eleven ______ för de skador som dessa ogräs, växtsjukdomar och skadedjur kan förorsaka samt för lämpliga motåtgärder.
Översiktligt
Utförligt
Utförligt och nyanserat
Fältstudier
Redogörelsen innehåller _____ biologiska förklaringar och ____ ekonomiska samband.
Enkla
Välgrundade
Välgrundade och nyanserade
Den egna förmågan
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han ______ den egna förmågan och situationens krav.
Med viss säkerhet
Med viss säkerhet
Med säkerhet

Vao
Växtodlingsplan - växtodling 2

Växtodlingsplan

Växtodlingsplan
Nivå 1
E
Nivå 2
C
Nivå 3
A
Eleven upprättar en _____ odlingsplan med utgångspunkt i aktuella odlingsförutsättningar
Enkel
Genomarbetad
Genomarbetad
samt motiverar ____ sina val i planen
Översiktligt
Utförligt
Utförligt och nyanserat
Planen innehåller en ____ ekonomisk kalkyl
Enkel
Enkel
Avancerad
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: