👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk Sjöstjärnan

Skapad 2020-09-24 15:19 i Finnboda Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. Förskolan ska därför lägga stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling i svenska, genom att uppmuntra och ta tillvara deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt.

Innehåll

Dibbers planeringsmall för undervisning

 

 

 

 • Vad ska läras ut? (Vilka läroplansmål siktar ni mot? Max 2-3 mål per pedagogisk planering)

-Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

 -Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla
 intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,


 • -Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

 

 • Varför? (Syfte med undervisningen)

Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. Förskolan ska därför lägga stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling i svenska, genom att uppmuntra och ta tillvara deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt. Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter. Utbildningen ska ge barnen förutsättningar att kunna tänka, lära och kommunicera i olika sammanhang och för skilda syften. Därigenom läggs grunden till att barnen på sikt tillägnar sig de kunskaper som alla i samhället behöver. Förmåga att kommunicera, söka ny kunskap och samarbeta är nödvändig i ett samhälle som präglas av stort informationsflöde och kontinuerlig förändring.

Språklagen och Barnkonventionen som nu är lag i Sverige har flera artiklar som involverar barns språk.

  1. Artikel 2. Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras.

   Artikel 13.Barn har rätt till yttrandefrihet; att tänka, tycka och uttrycka sina åsikter, med respekt för andra personers rättigheter.

   Artikel 17. Barn har rätt att få tillgång till information via till exempel internet, radio och tv. Staten ska uppmuntra att det skapas material som är av värde för barn och som inte är skadligt.

   Artikel 28. Barn har rätt till utbildning. Grundskolan ska vara obligatorisk, kostnadsfri och tillgänglig för alla.

   Artikel 29. Skolan ska hjälpa barnet att utvecklas och lära barnet om mänskliga rättigheter.

    

   Språklagen

   Språklagen började gälla 2009. Den säger bland annat att svenska är huvudspråk i Sverige. Det betyder att alla, barn som vuxna, ska få chans att lära sig svenska. 

   Så säger lagen också att det finns fem nationella minoritetsspråk: finska, jiddisch, meänkieli, romska och samiska. Dessutom finns ett svenskt teckenspråk. Dessa språk har man också rätt att få lära sig som barn. Lagen säger också att alla har rätt till sitt språk. Det innebär att man inte får hindra någon att tala sitt språk. 

    

    

 • Hur ska undervisningen genomföras? (Didaktik, metod, vilka teorier lutar ni er emot?) vi kommer att ha våran undervisning utifrån varje barns behov. Vi pedagoger på Sjöstjärnan kommer att ha ett medvetet språkbruk och ge barnen utrymme för att själva uttrycka sina tankar, funderingar och åsikter utifrån deras individuella nivå.

Besvara frågorna under.

1. Hur skapar vi en stimulerande språkmiljö? Med ett nyfiket förhållningssätt tillsammans (barn och pedagoger) skapar vi en miljö med beskrivande och inbjudande bilder, böcker samt boksamtal, sång och lek som lockar till samspel och kommunikation.

2. Hur skapar vi språkliga samspel i olika vardagsituationer? Ett rikt och medvetet språkbruk vid samtliga rutinsituationer samt komplettera med barns andra språk.

3. Hur kan vi utveckla barns tänkande och reflektion i olika språkliga sammanhang? Ställa öppna frågor och låta barnens tankar och åsikter ta stor plats i undervisningen.

4. Hur synliggör vi vårt arbete till vårdnadshavarna och gör dem delaktiga i vårt arbete med språk? Genom daglig konversation med vårdnadshavarna vid hämtning och lämning, Unikum, föräldramöte

 

 • Vad vill vi lära ut?
  Stärka barnens språk och språkförståelse och ge dem möjlighet att uttrycka sig i mångsidig lek och samspel. Vi vill att barnen ska känna att deras åsikter och tankar är viktiga och tas till vara i gruppen.

 

Hur ska det läras ut?

-bildkort

-bokstäver

-ordkort

-språklekar

-benämna det som sker under barnets dag

-sjunga

-arbeta i mindre grupper

-läsa böcker och ha boksamtal

-reflektionsstunder tillsammans med barnen

 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 
  Vi kommer att dokumentera med hjälp av fotografier och teckningar och därefter ha reflektion kring våran undervisning
 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras? Alla barn på Sjöstjärnan, gemensamt och i mindre grupper

 • Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera)
  Alla pedagoger på sjöstjärnan är ansvariga för att genomföra, dokumentera, och upprätthålla arbetet

 • Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara)Att barnen på sjöstjärnan får ett rikt ordförråd och har verktyg för att kunna uttrycka sina tankar och åsikter

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18