Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Minoritetsspråk i Sverige år 7 ht 20

Skapad 2020-09-24 16:55 i Bäckahagens skola Stockholm Grundskolor
I Sverige har vi fem officiella minoritetsspråk + teckenspråk och i det här arbetsområdet får ni fördjupa er inom dessa.
Grundskola 8 Svenska
I Sverige har vi fem officiella minoritetsspråk. Vilka är de? Hur kommer det sig att de har blivit minoritetsspråk och vad krävs för att ett språk ska få den statusen? Var talas de? Svar på dessa frågor och några till kommer du att få under detta. Vi kommer att arbeta med detta arbetsområde vecka 41-43

Innehåll

Vad ni kommer att arbeta med:

Under följande två veckor kommer vi att arbeta med våra minoritetsspråk. Ni kommer att aarbeta i grupper om 4-5. Målet är att ni efter arbetets slut ska ha kännedom om de fem minoritetsspråkens följande delar;

 • historia och kultur
 • ungefär hur många som talar språket idag, i Sverige och i världen
 • var språket talas - finns det överallt i Sverige eller i specifika geografiska områden?
 • vilken status det har
 • likheter och skillnader om man jämför med svenska och andra språk
 • några glosor från språket och ord som lånats in till det svenska språket

Vad som kommer att bedömas:

 1.  Hur ni söker fakta, hur ni väljer och använder fakta samt hur ni sammanställer och redovisar.
 2.  Under arbetets gång genom att vi tittar på hur ni reflekterar och motiverar era synpunkter.
 3.  Er redovisning, det vill säga det som ni har lärt er om ert eget minoritetsspråk.
 4. Hur ni engagerar er i de andras redovisningar - genom t ex följdfrågor

Hur ni får visa er kunskap:

      Ni får visa vad ni kan när ni arbetar med att  leta information, välja ut den information som passar ert arbetsområde och sammanställa den information ni bestämt er för att använda i er redovisande Powerpoint

Redovisningsform och -dag:

      Ni ska göra en Powerpoint där ni presenterar gruppens redovisning av det minoritetsspråk som ni har tilldelats. Redovisningen bestäms i klassrummet.
      

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  Sv  7-9
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
  Sv  7-9
 • Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra medier och i olika sammanhang.
  Sv  7-9
 • Språkbruk genom tiderna. De nationella minoritetsspråken i Sverige och deras ställning i samhället.
  Sv  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Kunskapskrav Svenska år 9

Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
* Läsa och förstå informerande texter
Eleven kan läsa sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
* Sammanfatta den lästa texten
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Sakprosatexter
* Språk anpassat till text och mottagare
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk.
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk.
Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat.
Språkbruk
* Förstärka innehåll med annat än text
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.

Söka information från olika källor och värdera dessa

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Informationsökning
* Söka information från olika källor * Välja väsentlig information
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor

Sv
Muntlig redovisning

Disposition

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Inledning
Inledning saknas eller startar med "Jag har om..."
Inledning finns, t.ex. med en förklaring till varför ämnet valts.
Inledningen är intresseväckande, t.ex. genom att en fråga ställs.
Inledningen har en personlig prägel som skapar förväntningar.
Avslutning
Avslutning saknas.
Ett försök till avslutning görs men lyckas inte riktigt.
Avslutningen är tydlig och alla som lyssnar förstår att det är slut. Talaren försöker att summera.
Avslutningen är tydlig och knyter ihop och summerar alla delar av framträdandet.
Röd tråd
Framförandet är oklart och saknar röd tråd.
Upplägget är enkelt och går att följa. Ett försök till att ha röd tråd görs.
Det finns en röd tråd som gör framförandet lätt att följa.
Det finns en tydlig röd tråd och en logisk uppbyggnad.

Engagemang

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Kroppsspråk
Engagemanget syns inte, exempelvis inga gester.
Framförandet genomförs med försök till engagemang genom att använda enstaka gester.
Engagemang i framförandet finns genom att t.ex. visa intresse för ämnet. Använder gester för att förstärka presentationen.
Kontakt med åhörarna
Ingen kontakt med åhörarna. Läser innantill.
Försöker ha ögonkontakt med åhörarna men stöd i manus behövs.
Ögonkontakt med åhörarna. Behöver inte titta så mycket i manus.
Utstrålar säkerhet i kontakten med åhörarna t.ex. genom ögonkontakt med hela publiken. Manus används enbart som stöd.

Tala

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Tydlighet
Talet är otydligt.
Talet är i huvudsak tydligt.
Talet är tydligt.
Intonation
Entonigt tal.
Varierar rösten.
Varierar rösten efter innehållet för att skapa intresse.
Använder medvetna och effektfulla intonationer.
Tempo
Talar för snabbt / långsamt.
Talar i passande tempo.
Pausering
Pausering saknas.
Pausering finns.
Gör passande pauseringar i framträdandet.
Gör medvetna och effektfulla pauseringar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: