Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema - Internationella nalledagen 2020

Skapad 2020-09-24 19:07 i Tranan ULNA Förskolor
Förskola
En kramgo nalle är många barns bästa vän då den ger trygghet och värme. Internationella nalledagen har sitt ursprung i den amerikanska Teddy bear day som firas på presidenten Theodore ”Teddy” Roosevelts födelsedag då presidenten hyllades efter att han vägrat döda en infångad björnunge under en jakt.

Innehåll

Bakgrund:

"Utbildningen ska ta sin utgångspunkt i läroplanen och det barnen visar intresse för samt i det kunnande och de erfarenheter som barnen tidigare har tillägnat sig. Den ska kontinuerligt utmana barnen vidare genom att inspirera till nya upptäckter och kunskaper." (Lpfö18). 

"I utbildningen ingår undervisning. Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling och lärande hos barnen. Undervisning ska utgå från ett innehåll som är planerat eller uppstår spontant eftersom barns utveckling och lärande sker hela tiden."  (Lpfö18). 

"Förskolan ska stimulera varje barns utveckling och lärande. Utbildningen ska alltid vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenheter när det gäller såväl innehåll som arbetssätt. barnen ska ges förutsättningar för bildning, tänkande och kunskapsutveckling utifrån olika aspekter såsom intellektuella, språkliga, etiska, praktiska, sinnliga och estetiska. Detta förutsätter att alla i arbetslaget deltar i en aktiv diskussion om barnens lärande och om vad som är viktig kunskap idag och i framtiden. Olika aspekter på kunskap är naturliga utgångspunkter i en sådan diskussion. Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former -såsom fakta, förståelse, färdighet, och förtrogenhet - som förutsätter och samspelar med varandra. Förskolans arbete ska inriktas att ge utrymme för olika kunskapsformer och att skapa ett lärande där dess former balanseras och blir till en helhet. Med ett temainriktat arbetssätt kan barnen lärande bli mångsidigt och sammanhängande." (Lpfö18). 

Syfte:

”Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar.” (Lpfö18).

”Förskolan ska vara en levande social gemenskap som ger trygghet samt vilja och lust att lära. Barn skapar sammanhang och mening utifrån sina erfarenheter och sätt att tänka. Därför ska de i förskolan möta respekt för sin person och sitt sätt att tänka och förstå sin omvärld. Alla som arbetar i förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla tillit och självförtroende. De ska uppmuntra barnens nyfikenhet, kreativitet och intresse. Barnens rätt till kroppslig och personlig integritet ska också respekteras. Det gäller bland annat i den dagliga omsorgen och i frågor om dokumentation.” (Lpfö18).

Metod: 

Vi arbetar med temadagar/veckor där vi erbjuder undervisning utifrån det som uppmärksammas i samhället för att inspirera barnen till att erövra ny kunskap. 

Vi kommer att erbjuda barnen denna undervisning: 

 • Nalle-samling med Tranans egna Nalle och Nalle sånger.
 • Barnen får presentera och berätta om sin nalle eller gosedjur.
 • Aktivtetsstationer med Nalle pyssel och skapande.

Dokumentation: 

Vi kommer att publicera en Temasammanfattning på Unikum när temat har avslutats. 

Vi kommer eventuellt att publicera individuell lärlogg på Unikum när temat har avslutats. 

Utvärdering: 

Vi utvärderar i slutet av temat. 

Kopplingar till läroplanen

 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • samarbeta med vårdnadshavare, samt diskutera regler och förhållningssätt i förskolan med vårdnadshavare, för att främja barnets utveckling till en ansvarskännande människa och samhällsmedlem
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: