👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

UNDERVISNINGSPLAN Blåbärsgruppen HT20

Skapad 2020-09-24 21:58 i 223761 Förskolan Örnen Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Plan för undervisningen i tvärgruppen "Blåbär" för barn födda 2016 och 2017 från avdelningarna Äventyret och Utforskarna.

Innehåll

Datum för upprättande av planen: Augusti 2020
Beskrivning av barngruppen vad gäller antal barn och barnens åldrar: 16 barn i åldern 3-4 år. Tvärgrupp med barn från avdelningarna Äventyret och Utforskarna.

Vad är det vi vill att barnen ska lära sig i projektet/undervisningen och varför?

Vi vill att barnen ska få möjlighet att veta sitt eget värde och sina rättigheter, för att kunna utveckla en god självkänsla och bli goda kamrater i gruppen. Att barnen ska respektera varandra och ta ansvar för sitt eget agerande. Varje barn ska få förståelse för sina rättigheter och sina skyldigheter i gruppen och mot varandra som människor. Vi märker att barnen ofta använder hårda ord mot varandra och detta mönster vill vi ge dem möjlighet att bryta. 

Hur vill vi att barnen ska lära sig det här? 

Genom att uppleva olika platser i närområdet där man får bli till i nya sammanhang och skapa nya mönster. Att via gemensamma upplevelser få en grupptillhörighet i tvärgruppen. Genom att synliggöra barnkonventionen vill vi att varje barn ska få kunskap om sina rättigheter som människor. Genom att få reflektera kring olika förhållningssätt och konkreta situationer få insikt i hur det egna agerandet påverkar människorna runt omkring. Vi kommer också att introducera "Stopphanden" som ett verktyg för barnen i att sätta gränser.

Vilken/vilka artiklar i FN:s barnkonvention kommer vi att arbeta med i projektet och på vilket sätt?

https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten

 Artikel 2: Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. ingen får diskrimineras.

Artikel 13: Barn har rätt till yttrandefrihet; att tänka, tycka och uttrycka sina åsikter, med respekt för andra personers rättigheter.

 

Utgå från ert superstrukturschema och gör en grovplanering för:

 • när undervisningen ska ske under veckan: Tvärgruppsdagarna är onsdagar och fredagar
 • vem som ska hålla i den planerade undervisningen: Undervisningen leds av pedagogerna som är kopplade till Blåbärsgruppen: Tony, Jan och Marie
 • möjliga miljöer/platser där undervisningen ska bedrivas: på förbestämda utflyktsmål i närområdet och på förskolan
 • vilket material som ska understödja barnens lärande i projektet:  barnkonventionen och "Stopp, min kropp"-material
 • hur vi delar in barnen i undervisningsgrupper: Vissa delar blir gemensamt för hela gruppen, i andra moment delar vi upp oss i mindre gruppkonstellationer
 • om undervisningsgrupperna är statiska eller rörliga: rörliga grupper utifrån barnens behov och intressen
 • hur vi säkerställer att alla barn får ta del av planerad undervisning i form av individuella lärloggar: ansvarig förskollärare dokumenterar i skolplattformen
 • på vilket sätt vi dokumenterar undervisningstillfällena och vem som ansvarar för att dokumentera vid de olika tillfällena: dokumentation i form av anteckningar, till viss del bilder
 • vad vi riktar blicken mot när vi dokumenterar: barnens relationer och reflektioner kring respekt
 • hur vi gör barnens tankar och teorier synliga och på så sätt ger dem inflytande över projektet: genom att ge tillbaka barnens reflektioner till barnen och återkoppla till konkreta händelser

Kopplingar till läroplanen

 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18