👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Moderna språk 3 - Tigrinja

Skapad 2020-09-25 06:19 i Torsbergsgymnasiet Hälsinglands utbildningsförbund, GY
Den här är Moderna Språk Steg 3 på Tigrinja. Kursen undervisas på Halsingegymnasiet skola i Bollnäs.
Gymnasieskola Moderna Språk - Tigre, (Eritrea)
Ämne - Moderna språk: Moderna språk är ett ämne som kan innefatta en stor mängd språk. Dessa kan sinsemellan vara mycket olika vad gäller allt från skriftsystem och uttal till utbredning och användning inom skiftande sammanhang. Kunskaper i flera språk ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i ett globaliserat studie- och arbetsliv. Kunskaper i moderna språk kan dessutom ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Ämnets syfte: Undervisningen i ämnet moderna språk ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i målspråket och omvärldskunskaper samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften. Eleverna ska ges möjlighet att, genom språkanvändning i funktionella och meningsfulla sammanhang, utveckla en allsidig kommunikativ förmåga.

Innehåll

Undervisningen i ämnet moderna språk ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 

1.      Förståelse av tigrinja i tal och skrift samt förmåga att tolka innehållet.

2.      Förmåga att formulera sig och kommunicera på tigrinja tal och skrift.

3.      Förmåga att använda språkliga strategier i olika sammanhang. 

4.      Förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och situationer.

5.      Förmåga att diskutera och reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella

företeelser i olika sammanhang och områden där språket används. 

 

Kursinnehåll

Kommunikationens innehåll

 

         Kända ämnesområden; vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och aktuella händelser; åsikter, känslor och erfarenheter. 

         Levnadssätt, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där språket används. 

Reception (höra och läsa)

 

         Tydligt talat språk, även med viss regional färgning, och olika typer av texter.

         Samtal och sammanhängande talat språk, till exempel dialoger och intervjuer. 

         Berättelser, filmer, sånger och dikter.

         Enkel sakprosa av olika slag, till exempel nyheter.

         Strategier för att uppfatta detaljer och förstå sammanhang.

         Olika sätt att söka, välja och värdera innehållet i texter och talat språk.

         Språkliga företeelser, till exempel uttal, intonation och grammatiska strukturer samt fasta språkliga uttryck.

         Hur texter och talat språk varieras utifrån olika syften och sammanhang.

Produktion och interaktion

 

         Instruktioner, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

         Diskussioner, samtal och skrivande för kontakt och kommunikation i olika situationer.

         Strategier för att lösa språkliga problem, till exempel med hjälp av omformuleringar och förklaringar.

         Strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal, till exempel genom att ta initiativ till interaktion, lyssna aktivt och avsluta på ett artigt sätt.

         Språklig säkerhet när det gäller till exempel uttal, intonation, fasta språkliga uttryck och grammatiska strukturer. Tydlighet och variation.

 

Uppgifter

  • ብዛዕባ ኣስመራ ምእካብን ምምስራሕን ሓበሬታ

Matriser

ModTig
Moderna språk 3 - Tigrinja - MODTIG03

Betyget E
Betyget C
Betyget A
Reception (lyssna)
Eleven förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i talat språk i lugnt tempo. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket väljer och använder eleven någon strategi för lyssnande.
Eleven förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar väsentliga detaljer i talat språk i lugnt tempo. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket väljer och använder eleven i viss utsträckning strategier för lyssnande.
Eleven förstår såväl helhet som detaljer i talat språk i lugnt tempo. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket väljer och använder eleven i viss utsträckning strategier för lyssnande.
Reception (läsa)
Eleven förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i enkla texter om kända ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna väljer och använder eleven någon strategi för läsning.
Eleven förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar väsentliga detaljer i talat språk i lugnt tempo. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna väljer och använder eleven i viss utsträckning strategier för läsning
Eleven förstår såväl helhet som detaljer i enkla texter om kända ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna väljer och använder eleven i viss utsträckning strategier för läsning.
Val av material
Eleven väljer texter och talat språk från olika medier, samt använder med viss relevans det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven väljer texter och talat språk från olika medier, samt använder på ett relevant sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven väljer texter och talat språk från olika medier, samt använder på ett relevant och effektivt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Produktion (muntligt)
I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt, begripligt och till viss del sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation bearbetar eleven, och gör enkla förbättringar av, egna framställningar. I muntlig interaktion uttrycker sig eleven begripligt och enkelt. Dessutom väljer och använder eleven i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation bearbetar eleven, och gör enkla förbättringar av, egna framställningar. I muntlig interaktion uttrycker sig eleven relativt tydligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom väljer och använder eleven fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven relativt varierat, tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. För att förtydliga och variera sin kommunikation bearbetar eleven, och gör välgrundade förbättringar av, egna framställningar. I muntlig interaktion uttrycker sig eleven tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom väljer och använder eleven väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Produktion (skriftligt)
I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt, begripligt och till viss del sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation bearbetar eleven, och gör enkla förbättringar av, egna framställningar. I skriftlig interaktion uttrycker sig eleven begripligt och enkelt. Dessutom väljer och använder eleven i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
formulerar sig eleven enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation bearbetar eleven, och gör enkla förbättringar av, egna framställningar. I skriftlig interaktion uttrycker sig eleven relativt tydligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom väljer och använder eleven fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven relativt varierat, tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. För att förtydliga och variera sin kommunikation bearbetar eleven, och gör välgrundade förbättringar av, egna framställningar. I skriftlig interaktion uttrycker sig eleven tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom väljer och använder eleven väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Vardag och kultur
Eleven diskuterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och gör då också enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och gör då också enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och gör då också välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.