👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Boken om SO 1-3

Skapad 2020-09-25 08:40 i Manar Al-Houda skola Manar Al-Houda
Tankar om världen vi lever i Vad är ett samhälle? Vad/vilka finns där? Vad är SO? Du ska veta att so är. Lilla Aktuellt - aktuella samhällsfrågor. Du och jag Boken om mig Kompisar Rättvist och orättvist Förr i tiden Hemortens historia Hur lekte man förr? Hur såg skolan ut? Hur levde/ bodde man? Aktuella delar i kursplanen ●Tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid ● Livsfrågor, grupp och identitet ● Hemortens historia – skildringar av livet förr och nu i familjeliv och skola ● Kristendomens roll i skolan
Grundskola 1 SO (år 1-3)
Vi följer planeringsstödet som finns till Boken om SO 1-3.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Vi ska lära oss om vårt samhälle, varför människor lever som de gör, var människor lever, hur människor levt förut och hur man ska vara mot varandra. 

Nedan syns syftet med ämnet ur läroplanen.

 Hur ska vi lära oss detta?

Vi kommer att analysera, kommunicera, förstå och använda begrepp och använda kunskaper i SO för att granska information och kommunicera. I kopplingarna nedan syns vilka centrala innehåll vi ska arbeta med.

Vad som kommer att bedömas:

Vi ska arbeta med olika uppgifter för att utveckla vår förmåga att:

- förstå begrepp och teorier 

- genomföra enkla naturvetenskapliga undersökningar

- använda kunskaper i NO för att granska information, kommunicera i frågor som rör biologi, fysik och kemi.

Hur du får visa vad du kan:

Du visar dina kunskaper genom att delta i alla moment under arbetsområdet. Vi kommer att diskutera, samtala, arbeta i böcker, göra olika undersökningar och experiment. 

Matriser

SO
So-ämnen årskurs 1- 3

------------------------------->
-------------------------------->
-------------------------------->
Träna analytisk och begreppslig förmåga.
 • SO  1-3
Du till ordet rättighet och kan berätta om någon rättighet.
Du förstår att det finns mänskliga rättigheter som gäller alla människor. Du kan även nämna någon rättighet.
Du har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och dina rättigheter och visar det genom att ge exempel på vad det kan innebära i skolan och hemmet.
Träna kommunikativ förmåga och göra reflektioner.
 • SO  1-3
 • SO  1-3
Du vet att man kan ta gemensamma beslut i tex ett klassråd.
Du vet att det finns olika regler i samhället och du vet att vissa beslut tas genom att man bestämmer tillsammans.
Du kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför det kan behövas. Vidare kan du beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
Träna analytisk och begreppslig förmåga.
 • SO  1-3
Du vet att man använder pengar för att betala med och kan avgöra rimligheten i vad tex en bil gentemot en godisbit kan kosta.
Du vet att man kan betala med olika medel tex. kontanter och kontokort. Du vet vad några olika för dig viktiga varor kan kosta.
Du beskriver några olika betalningsformer och anger vad några varor och tjänster kan kosta.
Förmåga att hantera information och analysera den.
 • SO  1-3
Du vet att människor bor på olika ställen i samhället.
Du förstår att människor bor på olika ställen beroende på hur naturen ser ut.
Du kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
Förmåga att hantera information och analysera den.
 • SO  1-3
Du vet att det finns olika yrken. Du vet att det finns polis och brandkår tex.
Du kan nämna några olika yrken och vet vad de gör.
Du anger några viktiga samhällsfunktioner och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
Förmåga att hantera information och analysera den.
 • SO  1-3
Du vet att människor kan flytta från en plats till en annan.
Du vet att en flytt kan påverka de som flyttar.
Du kan ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
Förmåga att hantera information och analysera den.
 • SO  1-3
Du känner till att det du gör kan påverka miljön.
Du beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön.
Du beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till hållbar utveckling.
Förmåga att hantera information och analysera den.
 • SO  1-3
Du känner till att det finns trafikregler.
Du vet att det finns trafikregler och varför man ska följa dem.
Du identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
Förmåga att hantera information och analysera den. Kunna hantera historiska begrepp.
 • SO  1-3
Du vet att samhället har förändrats genom åren.
Du vet lite om hemortens historia och att människor inte levde som vi gör nu.
Du kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder. Du gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
Förmåga att hantera information och analysera den. Kunna hantera historiska begrepp.
 • SO  1-3
Du vet att människans historia har förändrats genom åren.
Du vet att människans historia har förändrats genom åren och kan nämna några skillnader.
Du beskriver hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck. Du kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser. Vidare kan du i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
Förmåga att kommunicera, analysera och förstå begrepp.
 • SO
 • SO  1-3
Du vet att det finns olika religioner.
Du vet att det finns olika religioner och kan ge exempel på några olika religioner och deras högtider.
Du beskriver några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet. Du kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
Förmåga att kommunicera, analysera och förstå begrepp.
 • SO  1-3
Du vet att Bibeln innehåller olika berättelser och att människor i Sverige har trott på olika gudar.
Du känner till några delar ur Bibeln. Du vet att kristendomen hade en stor roll i skolan förr.
Du återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter. Dessutom ger du exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
Förmåga att ta del av information, kommunicera och analysera.
 • SO  1-3
Du kan ta del av enkel information i olika medier.
Du kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
Du kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor. Du kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
Förmåga att hantera information, kommunicera och analysera.
 • SO  1-3
Du gör enkla undersökningar av omvärlden.
Du gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn.
Du gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.