Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Axelsbergs undervisningsplan 20-21 Miniraketen

Skapad 2020-09-25 08:37 i 223131 Förskolan Solstrålen Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Syftet med planen är att beskriva barngruppens intressen och behov och hur vi utifrån detta arbetar framåt för att utveckla verksamheten så att den främjar barnens trivsel, utveckling och lärande.

Innehåll

Inledning

Undervisningsplanen är ett dokument som ska följas upp under året och presenteras för vårdnadshavarna. Som underlag har vi använt den samlade dokumentationen, observationer och erfarenheter från gruppen. Undervisningsplanen är förankrad i våra styrdokument. Lpfö18, barnkonventionen, Stockholm stads skolprogram, stadsdelens och enhetens verksamhetsplan.

 

Vilka gemensamma intressen och behov finns i gruppen just nu?

Miniraketen har ett stort intresse kring att vara i utomhusmiljöer och dom aktiverna som kan erbjudas där, som till exempel park, skog och på förskolegården. I dessa miljöer utforskas sand och vatten i sandlådan, hastigheten på hjul och rockringar som rullar nedför backen. I skogsmiljö hoppar och utmanar sig kompisarna från sten till sten. I parkmiljö klättrar kompisarna i klätterställningar, tar sig upp- och nedför rutschkanor och snurrar på snurrorna. 

Hur ser kommunikationen och samspelet ut? Hur och vad leker barnen? Fysisk aktivitet, inne och ute?

På Miniraketen kommunicerar kompisarna med både kroppsspråk och ord; samspelet sker i leken och de gemensamma intressena där inspirationen mellan kompisarna leder till vidare utveckling och utmaningar sinsemellan. Majoriteten av aktiviteterna sker i utomhusmiljö.

 

- Undervisningsplan för att utveckla kommunikationen och samspelet i gruppen?

Vad vill vi att barnen ska lära sig?

Att kompisarna lyssnar till varandra och ger varandra tid och kompromissar.

Beskriv hur ni planerar undervisningen?

Undervisningen kring samspel och kommunikations genomsyras under hela förskoledagen som till exempel i de vardagliga mötena som samling och även i de olika projekttillfällena.

Hur kan ni använda fysisk aktivitet för att utveckla kommunikation och samspelet?

Vi utmanar och utvecklar kompisarnas lekar i utomhusmiljöer genom att vi pedagoger aktivt arbetar för att hjälpa till att förmedla kommunikationen mellan kompisarna. I målstyrda grupplekar som ”björnen sover” utmanas kompisarna till att kommunicera och samspela genom/i lekens uppbyggnad och struktur.

Vad i Förskolans läroplan stödjer vi oss på? 

Utbildningen i förskolan ska planeras och genomföras på ett sådant sätt så att den främjar barnens utveckling, hälsa och välbefinnande. Förskolan ska erbjuda barnen en god miljö och en väl avvägd dagsrytm med både vila och aktiviteter som är anpassade efter deras behov och vistelsetid. Miljön ska vara tillgänglig för alla barn och inspirera dem att samspela och att utforska omvärlden samt stödja barnens utveckling, lärande, lek och kommunikation. (Lpfö18, s. 7)

Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla sitt intresse för att vara fysiskt aktiva. (Lpfö18, s. 9)

- Undervisningsplan för projekt och teman som ni valt att arbeta med? 

Möte med fysik

Genom kartläggning har vi sett att kompisarna har en naturlig nyfikenhet på omvärlden och naturvetenskap, fysikaliska fenomen, som finns runtomkring dem eller kompisar.

Syfte med projektet? 

Att utmana och forska med varandra kring frågor, hypoteser och funderingar likväl det självständiga tänket. Att ge barnen möjlighet att utveckla sitt intresse för naturvetenskap samt skapa förståelse för fysikaliska fenomen.

Beskriv hur ni planerar undervisningen?

Med målstyrd undervisning i helgrupp, en dag i veckan, samt kontinuerligt lärande kring fysik. Detta dokumenteras fortlöpande.

- hur kan ni använda fysisk aktivitet i undervisningen?

Projektet kommer vara förlagt i utomhusmiljöer som erbjuder och kräver grovmotoriska utmaningar som till exempel sluttningar och backar. Den fysiska aktiviteten genomsyrar projektet och undervisningen i helhet.

- hur kommer ni att arbeta med barnens språkutveckling kopplat till projektet?

Alla barn ges möjligheter att komma till tals i gruppdiskussioner och i den gemensamma reflektionen vid projekttillfällena där lärandet i helgrupp inspireras till mindre forskargrupper.

Vad har barnen för förförståelse inom området?

Genom kartläggning har vi sett att barnen har en naturlig nyfikenhet på omvärlden och naturvetenskap, fysik, som finns runt omkring barnen. Till exempel om friktion; hur fort kan man åka nedför rutschkanan? Hur snabbt hjulen rullar nedför backen?

Vad i Förskolans läroplan stödjer vi oss på? 

Utbildningen ska ta tillvara barnens nyfikenhet samt utmana och stimulera deras intresse för och kunskaper om natur, samhälle och teknik. (Lpfö18, s. 9)

 

Barnen ska få förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att ges möjlighet att delta i fysiska aktiviteter och vistas i olika naturmiljöer. (Lpfö18, s. 9)

Kopplingar till läroplanen

  • Kap 1. FÖRSKOLANS UPPDRAG Lek är grunden för utveckling, lärande och välbefinnande
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: