Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Axelsbergs undervisningsplan 20-21 Kometen

Skapad 2020-09-25 09:21 i 223131 Förskolan Solstrålen Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Syftet med planen är att beskriva barngruppens intressen och behov och hur vi utifrån detta arbetar framåt för att utveckla verksamheten så att den främjar barnens trivsel, utveckling och lärande.

Innehåll

Inledning

Undervisningsplanen är ett dokument som ska följas upp under året och presenteras för vårdnadshavarna. Som underlag har vi använt den samlade dokumentationen, observationer och erfarenheter från gruppen. Undervisningsplanen är förankrad i våra styrdokument. Lpfö18, barnkonventionen, Stockholm stads skolprogram, stadsdelens och enhetens verksamhetsplan.

 

 

 

Vilka gemensamma intressen och behov finns i gruppen just nu?

Vi ser ett gemensamt intresse för konstruktion och pyssel i barngruppen. 

Vid konstruerandet samlas ofta flera kompisar och börjar ett konstruktionsarbete var och en för sig. Vi ser att kompisarna har ett intresse för varandra då vi kan se att de olika konstruktionerna påminner om varandra på flera sätt. En kompis börjar bygga ett slott på ett sätt och kompisen bredvid inspireras men lägger till ett torn på slottet. Det kommer en tredje kompis som influeras av konstruktionerna men det slottet blir en kyrka istället. Ett par till kompisar börjar konstruera och lägger till små konstruktioner byggda i andra material och detta fördjupar leken som följer i konstruerandet. 

Andra lekar fördjupas också genom att det konstrueras, tillexempel en lada till djuren eller en rymdraket som djuren kan åka i.

 

Liknande situationer kan vi se vid pyssel, då kompisarna gärna samlas flera vid bordet. Just nu används sax, tejp, lim och pennor tillsammans med papper, kartong och snöre. 

Ofta börjar det med att en kompis tar en kartongbit och börjar pyssla en mask, sen kommer det en kompis till och inspireras och tar en annan kartongbit och börjar pyssla en mask hen också. En annan dag är det mjölkkartonger som blir till robotar. Vid pysslandet vänder sig gärna barnen till oss vuxna för hjälp att komma på hur man ska komma vidare i sitt pysslande. Här ser vi ett behov av att barnen ska börja se varandra som tillgångar och vända sig till varandra för hjälp att komma vidare.

 

 

Hur ser kommunikationen och samspelet ut? Hur och vad leker barnen? Fysisk aktivitet, inne och ute?

Barnen i gruppen har ett bra samspel med varandra både i lek och i undervisning, kommunikation är en stor del i detta samspel. Kompisarna kommunicerar både via tal men också med ansiktsuttryck och rörelser.

Precis som beskrivits ovan är de flera barn som samlas kring intressena som finns i barngruppen, varför samspelet mellan kompisar övas dagligen i förskolan och så även sättet att kommunicera. I leken behövs ständig kommunikation för att den ska komma framåt och utvecklas. 

Vi övar aktivt på kommunikationen både genom högläsning och samtal kring böckerna och också genom samtal vid lunch och mellanmål bland annat. Vi utmanar barnens intressen för bokstäver genom kommunikation i skrift och symboler. 

Här får vi också in konflikthantering då det ibland uppstår konflikter som vi löser genom att prata om vad som hänt och/eller hjälper barnen prata med varandra om vad som händer. Därefter diskuterar hur vi ska lösa situationen.

 

Fysisk aktivitet

Inomhus har vi sagoyoga 1 gång/vecka, på samlingen. Här krävs en fysisk ansträngning i form av rörelser med både hopp och långsamma rörelser samt mycket balans men sen även avslappning. 

Ute på gården leker flera av barnen i vår klätterställning där de övar balans och styrka också mod att våga klättra uppför stegen samt gå över de gungande stegen. 

I backen på gården leker barnen ofta olika typer av spring-lekar, både uppstyrda regellekar och egen initierade lekar som vilda katter och hästar.

Flera gånger i veckan går vi till skogen och olika parker i närområdet, vilket utmanar barnens fysiska aktivitet både genom promenaden dit och också framme på platsen. I skogen övas grovmotoriken och vi klättrar mycket i träd och tar oss över nedfallna träd och bygger kojor. På ängen i skogen gör vi ofta uppstyrda rörelselekar som exempelvis "kom alla mina kycklingar". I de olika parkerna klättrar barnen mycket både i stegar, nät och upp på hustak. 

 

 

 

- Undervisningsplan för att utveckla kommunikationen och samspelet i gruppen?

Vad vill vi att barnen ska lära sig?

Få en uppfattning för språk och kommunikation som en tillgång i leken och i samspelet.  

Beskriv hur ni planerar undervisningen?

Undervisning kring kommunikation och samspel genomsyrar hela dagen på förskolan, då vi är i ständiga möten med varandra. Vi kommer också samtala teoretiskt och arbeta praktiskt kring olika frågor och uppgifter i vårt projekt om barnkonventionen. 

Hur kan ni använda fysisk aktivitet för att utveckla kommunikation och samspelet?

Vi kommer fortsätta med yoga och uppstyrda regellekar för att blanda fysisk aktivitet och kommunikation och samtidigt få med samspelet mellan barnen och barn-pedagog. Samt fortsätta vistas i utomhusmiljö (gård, skog och park), som kräver en ökad fysisk aktivitet.

Vad i Förskolans läroplan stödjer vi oss på? - utifrån läroplanens första del.

"Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. (...) Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter. Utbildningen ska ge barnen förutsättningar att kunna tänka, lära och kommunicera i olika sammanhang för skilda syften." (Lpfö18, s.8)

"Barnen ska få förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att ges möjlighet att delta i fysiska aktiviteter och vistas i olika naturmiljöer. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla sitt intresse för att vara fysiskt aktiva." (Lpfö18, s.9)

 

- Undervisningsplan för projekt och teman som ni valt att arbeta med? 

Beskriv ert tema - projekt

Barnkonventionen i praktiken

Syfte med projektet? Vad vill vi att barnen ska lära sig

Vi vill att barnen i gruppen ska få kunskap om sina och alla barns rättigheter och en förståelse för att olikheter är okej och inte betyder orättvisa.

Beskriv hur ni planerar undervisningen?

- hur kan ni använda fysisk aktivitet i undervisningen?

Genom att ha med uppgifter i projektet som att rita, klippa och klistra samt att ordna lekar.

- hur kommer ni att arbeta med barnens språkutveckling kopplat till projektet?

Alla barn i gruppen kommer få tid och utrymme att prata och bli lyssnad på.

Vad har barnen för förförståelse inom området?

Vi upplever inte att barnen har så mycket kunskap kring barnkonventionen ännu, varför vi ser detta som otroligt viktigt.

Vad i Förskolans läroplan stödjer vi oss på? - utifrån läroplanens första del.

"Förskolan ska spegla de värden och rättigheter som uttrycks i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Utbildningen ska därför utgå från vad som bedöms vara barnets bästa, att barn har rätt till delaktighet och inflytande och att barnen ska få kännedom om sina rättigheter." (lpfö18, s.5)

 

Följande frågeställningar kommer vi att följa upp under årets utvecklingsdagar

Klistra in frågorna i rutan Reflektion och Analys - bara för personalen och besvara de tillsammans i arbetslaget. Underlaget för era analyser är alla lärloggar ni skapar under den bestämda tidsperioden. 

 

Deluppföljning - Reflektion (görs vanligen en gång per termin, förslagsvis i samband med WKI)

Följer vi planeringen? Vad ser vi?

Behöver vi ändra/lägga till något i planeringen?

 

Slutanalys (görs vanligen en gång per år, ofta i samband med kvalitetsredovisningen i samband med utvecklingsdagen)

Hur har vi arbetat med undervisningsplanen?

Hur blev det? Resultat

Hur har barnen varit delaktiga?

Vad har barnen lärt sig? - övergripande

Vad kan vi dra för slutsatser?

Hur tar vi tillvara resultatet och hur bidrar det till fortsatt utveckling?

 

Kopplingar till läroplanen

  • Kap 1. FÖRSKOLANS UPPDRAG Lek är grunden för utveckling, lärande och välbefinnande
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: