Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektbeskrivning Trossen 2 2020-21

Skapad 2020-09-25 09:41 i 133511 Förskolan Skeppet Stockholm Södermalm
Förskola
Det här är den första uppföljningen av projektarbetet där vi formulerar en Projektbeskrivning. Vi utgår från de didaktiska frågorna vad, hur, varför och vem för att få tag i den pedagogiska processen kring "Barns möten med naturen".

Innehåll

Gemensamt tema HÅLLBAR FRAMTID - Barns möten med naturen

                                                                                            
Projektbeskrivning

Projektet "Barns möte med naturen" är nu igång för fullt. Utifrån barnens medtagna bilder, uppvisade intressen och nyfikenhet kan vi dra slutsatserna att det främst är områdena djur, vatten och olika typer av växtlighet i naturen som vårt projektfokus ska riktas mot. Barnen har formulerat frågor kring de djur/insekter vi börjat arbeta kring och dessa kan även appliceras på andra djur. 

  

Didaktiska frågor att utgå ifrån:

VAD: (Innehåll)

 • Vad – ska barnen få möjlighet att utveckla och lära om?
 • Vad är det ni och barnen är nyfikna på? 
 • Vad säger styrdokumenten?
 • Vad är det ni i arbetslaget behöver skaffa kunskap om? 

Barnen ska få möjlighet att utveckla och lära om olika slags djurarter och deras livsförutsättningar, olika typer av växter/naturtyper samt om vatten. Barnens nyfikenhet handlar om djurens utseende både utanpå och inuti, hur de rör sig, vad de äter och hur de lever och i vilken typ av naturomgivning de lever.
Barnen ska få uppleva naturen genom fysisk aktivitet/gemensamma upplevelser och få kännedom om att naturen kan vara en källa till rekreation och återhämtning. 

Lpfö 18: 
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att 
- utveckla förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen
- förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld
- förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra
- förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling
- motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande

I arbetslaget förkovrar vi oss tillsammans med barnen men naturligtvis gäller det att ligga steget före och ha grundläggande faktakunskaper för att kunna tillhandahålla/planera lämpligt innehåll och arbetssätt.

 

VARFÖR (Syfte)

 • Varför – Vad är syftet?
 • Hur kommer det sig att vi valt detta fokus? 
 • Vilka förväntningar har vi?

Syftet är att barnen ska få arbeta vidare med det de visar intresse och nyfikenhet för. De ska ha möjlighet att få svar på sina frågeställningar och funderingar och att bearbeta dessa tillsammans med sina kamrater. Detta fokus har vi valt utifrån barnens intressen under projektuppstarten. Ytterligare syften är att medvetandegöra för barnen att de och vi alla tillsammans är en del av naturen och att det vi gör i förhållande till den har betydelse. För en hållbar framtid och god hälsa är det avgörande att kunna inhämta inspiration och kraft någonstans ifrån. Naturupplevelser är något många människor eftersträvar för att uppnå detta precis som rörelse för att upprätthålla en sund kropp.
Förväntningar vi har är att det kommer att vara lärorikt, roligt och utvecklande både för barnen och pedagogerna.

 

HUR (Tillvägagångssätt)

Planerad undervisning (kan ske både inomhus och utomhus) där teori, praktik, lek, estetiska uttrycksformer och diskussioner/reflektioner varvas. Spontan undervisning så snart tillfällen ges. Arbete både i storgrupp och i mindre grupper. Tillgång till varierad litteratur i både fakta-, skönlitterär  och poesiform.
Tillgång till visst naturmaterial som en del i barnens lek och utforskande. Vi använder oss av "Sagoyoga" och fysisk rörelse i utomhusmiljö.
Dokumentation sker fortlöpande av både barn och pedagoger.
Regelbundna reflektioner tillsammans med barnen och pedagoger emellan en gång/vecka.
Vårdnadshavarna kan följa projektarbetet via gruppens lärloggar i Skolplattformen och har möjlighet att delge sina tankar i det dagliga mötet med pedagogerna. 

 

VEM?

 • Vem/vilka – Vilka barn/pedagoger ska delta?
  Alla barn och pedagoger.

 • Vem/vilka dokumenterar?
  Barnen och pedagogerna.

 • Vem/vilka ansvarar för material och lärmiljöernas utformning. Välkomnandet!
  Pedagogerna, varierande utifrån barnens intressen och var vi är i projektet.
   
  Projektfrågorna utgår från barnens intressen och nyfikenhet utifrån projektbilder och uppstartsarbete.
  Barnen har varierande förkunskaper vilket ger dem möjlighet att berika varandra utifrån tidigare erfarenheter.
  Vi tror att barnen kommer att utöka sitt ordförråd, ha god kännedom om olika djur och deras livsbetingelser, kunna se samband i naturen och värna om naturen samt ha kunskaper om sambandet kropp/rörelse/hälsa.Vi låter barnen utforska med estetiska uttryckssätt (dans, musik, bild, form, rörelse, författande, användande av olika sinnen).
  Vi kommer att använda oss av vår processvägg för projektbilderna och anslutande väggar för de olika inriktningar projektet får. I rummet frontas även de böcker som är kopplade till projektinnehållet och olika typer av undersökningsmaterial finns tillgängligt. 
  Ledord inom projektet är fråga, titta, läsa, känna, prova, berätta, besöka.
  Familjerna kan följa projektarbetet via lärloggar, daglig whiteboardtext där vi beskriver dagens arbete, föräldramöte, utvecklingssamtal och någon form av avslutande utställning i vår. 

 

Så här använder vi lärloggar: 

 • Dokumentation och uppföljning är ett kontinuerligt arbete som pågår varje dag, vecka och månad i förskolan.
 • Lärloggar kopplas till en pedagogisk planering. Pedagogerna lägger in ett urval av samlad dokumentation i Lärlogg för grupp. 
  En lärlogg visar på en pedagogisk aktivitet (planerad eller spontan undervisning), med ett syfte där barnens lärande blir synligt. 
 • När en Lärlogg för grupp publiceras  blir den synlig/tillgänglig i Skolplattformen för vårdnadshavare.
 • Lärloggar och pedagogiska planeringar utgör underlag för vidare undervisning och utvecklingssamtal.
 • Utifrån gruppens gemensamma lärloggar skapar pedagogerna Individuella lärloggar som endast är synliga för det enskilda barnets vårdnadshavare. I de Individuella lärloggarna är fokus riktat på barnets förändrade kunnande, lärande och utveckling.
 •  

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling, och
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: