Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FriPP - Minecraft Åk 3

Skapad 2020-09-25 12:36 i Åkerstorpsskolans fritidshem Österåker
Vi ökar elevernas inflytande med denna aktivitet som är vald av eleverna själva. Vi integrerar fritidsmålen: Språk, Skapande och Natur och Samhälle. Eleverna arbetar med digitala verktyg där eleverna bygger byggnader utefter instruktioner från lärare.
Grundskola 3 Teknik
Åkerstorpsskolans fritidshem - Planeringsunderlag Vi ökar elevernas inflytande med denna aktivitet som är vald av eleverna själva. Vi integrerar fritidsmålen: Språk, Skapande och Natur och Samhälle. Eleverna arbetar med digitala verktyg där eleverna bygger konstruktioner utifrån instruktioner från lärare.

Innehåll

 

FRITIDSHEM, PLANERING (intern):

NULÄGE - grund för fortsatt planering:

Beskriv: elevernas intressen/behov, lokala mål på skolan/fritidshemVi inventerade elevernas önskemål på en samling och denna aktivitet var då ett av deras önskemål. Vi tänker att denna aktivitet utförs i små grupper och eleverna får då möjlighet att kommunicera och samverka med ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt i mindre sammanhang och med stöd av vuxen.

MÅL/SYFTE LGR 11, kapitel 4

Vilka förmågor ska utvecklas?

Genom undervisningen i fritidshemmet ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Markera en eller flera av förmågorna...


...pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,

...ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,

...skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta med ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,

...kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,

...skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,

...utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle,

 

...röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.

MÅL FRÅN ANDRA DELAR I LGR 11 (Del 1, 2 och 4)


Språk

Vi använder ett spel som eleverna spelar eller åtminstone  har hört talats om. De känner sig då bekräftade i sitt  intresse och det blir lättare för dem att lära sig eftersom de  tycker att det är roligt. De lär sig att samarbeta,  kommunicera och orientera sig i en digital värld samtidigt  som det skapas förutsättningar för ett lustfyllt lärande.

Minecraft är som ett digitalt legospel. Vi bygger med  klossar i en värld full av skog, berg, sjöar, hav och öken. Det  som gör Minecraft till ett givande pedagogiskt verktyg är  att det är så öppet och kreativt. Det skapar utrymme för oss  pedagoger att planera tillsammans med eleverna vad de  ska bygga utifrån mål i styrdokumenten och det centrala  innehållet. Det skapas förutsättningar för eleverna att visa  förmågorna och ett entreprenöriellt lärande genom  ansvarstagande, kommunikation, reflektion och prövande  och omprövande av idéer. Det är upp till oss pedagoger att  vara kunskapsguider och ständigt skapa diskussioner och  kopplingar som gör att eleverna reflekterar kring sitt  byggande och förstår kopplingarna till ämnet. De får  samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar,  åsikter och argument runt det som händer i den  gemensamma värld vi bygger i.

 

 

CENTRALT INNEHÅLL

Vilket centralt innehåll ska behandlas/ingå? (Kryssa i rutorna)Språk och kommunikation

Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.

X

Samtala om olika typer av texter.

 

X

Digitala verktyg och medier för kommunikation.

 

X

Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.

 

X

Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.

X

Skapande och estetiska uttrycksformer

Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.

X

Hur olika material, redskap och tekniker kan användas för att skapa och uttrycka sig.

X

Tolka och samtala om olika estetiska uttryck.

Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.

 

X

 

Natur och samhälle

Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom samtal, studiebesök och digitala medier. Hur företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder.

X

Matematik som redskap för att beskriva vardagliga företeelser och för att lösa vardagliga problem.

 

X

Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.

 

X

Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.

 

X

Etnicitet, könsroller, kroppsideal och konsumtion samt kritisk granskning av hur dessa företeelser framställs i medier och populärkultur.

Natur och samhälle

Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.

X

Barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).

 

 

Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.

Närsamhällets och föreningslivets utbud av aktiviteter och platser för kultur, fritid och rekreation.

Orientera sig i närmiljön och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.

 

 

Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse

Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.

 

 

Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.

 

 

Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.

Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.

Livsstilens betydelse för hälsan, till exempel hur kost, sömn och balansen mellan fysisk aktivitet och vila påverkar det psykiska och fysiska välbefinnandet.

 

Hur ska vi arbeta/organisera? Vilka aktiviteter?

Tillgänglig lärmiljö / Inkludering
Hur når vi alla elever? Hur blir aktiviteten tillgänglig för alla?

VAD

HUR

Lärandemiljö:

  • Lokalitet, material, teknik

  • Metod, förhållningssätt...

NÄR

VEM (ansvarig)

Minecraft

Aktiviteten är tillgänglig för alla, samt att eleverna måste prova minst en gång innan de får själva välja om de vill fortsätta. 

Alla elever är indelade i grupper om fem, på så sätt får varje elev chansen att testa.

Genom teknik. Varje elev i gruppen som ska vara med får tillgång till en egen dator där de får konstruera och samarbeta med varandra.  Varje måndag under ht-20. fortsätten under våren 21 för de elever som vill vara med.  Mikael Gratne
         
         
         
         
         
         
         
         

 

UPPFÖLJNING OCH DOKUMENTATION

Beskriv: Vad ska utvärderas? Hur utvärderar vi? (personal, elever, andra)? Hur dokumenterar vi? Vad ska visas för elever/föräldrar? Hur?

När? Ansvar?

Under en sexveckorsperiod på ht-20 fick eleverna chansen att testa Minecraft på dator i mindre grupper. 

Personalen på Dynamiten ansvarar för att aktiviteten blir av. Vi byter personal från en annan avdelning då denna person har mycket erfarenhet av programmet sedan innan. 

 

UTVÄRDERING

Beskriv: Hur gick det? Tankar framåt? Hur väl nådde vi alla elever?(underlag till nytt nuläge)Vi har under en samling bett eleverna berätta om de styrkor samt svagheter som finns med aktiviteten. De styrkor som fanns var att eleverna tyckte att det var väldigt roligt att få lära sig mycket om spelet och att konstruera samtidigt som de fick göra det på ett fritt sätt. De tyckte även att det var intressant och lärorikt att få använda datorer och mus istället för iPad som de använder i vanliga fall. 

De har även fått bedöma aktiviteten med ett betyg från 1 till 5. Eleverna betygsatte aktiviteten med högsta betyget. 

Eleverna har visat att de uppskattat denna aktivitet så vi har bestämt oss för att fortsätta under våren-21. 

Vi delade in alla elever i mindre grupper och alla grupper har gjort aktiviteten. Endast de elever som varit sjuka eller de som inte varit på fritids har inte utfört detta. De kommer få en ny chans under vårterminen. Kriterier/kännetecken på de förmågor som vi fokuserar på… (Hur visar eleverna att…)

Pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling
Eleverna får hitta på egna grejer att konstruera och förverkliga i världen, och måste själva komma på hur detta ska ske. 

 

Skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta med ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt

I små grupper och bygger i en gemensam värld. Deras figurer kan gå runt och hälsa på varandra i världen. Pedagogen har också tillgång till världen och ser till så att det går schysst till och att de sköter sig.

 

Kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften

Eleverna kommunicerar med varandra då de sitter bredvid varandra men med varsin dator. Pedagogen är med och ser till att de kommunicerar på ett trevligt sätt och ser till att alla får talutrymme.

 

Skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer

Eleverna får designa och bygga sin egen konstruktion.

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: