Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Undervisningplanen, Nyfikenhet och känslor

Skapad 2020-09-25 14:43 i 023261 Förskolan Regnbågen Stockholm Rinkeby-Kista
Förskola
Språket är och kommer att vara en viktigt del i vår vardag. Genom språket finner vi styrka att kunna kommunicera och lära oss. Strävan att bli en god medmänniska med ansvar för sitt beteende.

Innehåll

 

 

1.Nulägebeskrivning

 

 

 

Vi fortsätter med att stimulera och utveckla det svenska språket med att få ett bredare och nyanserat ordförråd. Vi ser stor glädje att vara med varandra, nyfikna, glada att mötas på förskolan.

 

Vi ser en stor vilja att barnen vill kommunicera med varandra verbalt, genom glädje, lek, mimik, tecken och i det egna modersmålet.

 

Vi ser att det finns en vilja och nyfikenhet att förstå och vilja utveckla språket, leken och samspelet.

 

Barnen kommer ofta till pedagoger och vill diskutera och undersöka och vill ha svar men de har också egna tankar och uppfattningar som vi uppmuntrar och ber dem gärna dela med sig av. Vi är nyfikna på varandra och har en bra kompis anda.

 

Vi ser en stor nyfikenhet och intresse på småkryp och känsla för naturen och djurriket. Barnen är varsamma med småkrypen i naturen.

 

 Vi ser en positiv framåt anda!

 

 

 

2. Arbetslagets målbild om barnens förändrade kunnande

 

 

 

Vi vill stimulera språket, få ett bredare perspektiv. Målet är att få en bredare, nyanserad och ett mer berikat språk, att göra sig tydligt förstådd, och att förstå. Vi vill att alla blir sedda och hörda, och får känna sig viktiga med det man känner och tycker. Alla känslor ska bli tagna på allvar. Mer medvetna om att vi är olika, att vi tycker och kan känna olika. Vi vill också skapa en förståelse hur viktigt naturen och att djuren mår bra. Mår djur och natur bra så mår jorden bra!

 

 

 

3. Läroplansmål att arbeta mot för att möta målbilden

 

 

 

Se nedan

 

 

 

4. Organisering av miljö - material för att nå målbilden.

 

Kompisböckerna kommer att vara en del i arbetet med Barnkonventionen. Böckerna kommer att presenteras av kompisen ”Kaninen” minst en gång i veckan. Vi kommer att samtala och koppla böckerna till aktuella situationer som kan uppstå i tex leken, sampel mm. 

 

 

 

Så här organiserar vi vår miljö inne för att undervisningen ska stödja arbetet mot målbilden

 

 

 

·       Vårt största verktyg är att vi pratar mycket med varandra och förklarar djupgående. Vi har ett utbud av böcker både med lätt och svårare text. Vi har sång och ramsor, spel i olika åldersnivåer, vi har ett rikt material med en röd tråd/cirkel. Till exempel när vi ritar då har vi ett varierade tillbehör såsom olika slags pennor, papper mm.

 

     TAKK- Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation kommer att användas i verksamheten. Vid lunch presenteras maten verbalt och med hjälp av tecken av både barn och pedagoger. Värdefulla samlingar där vi samtalar kring värdegrund och där olika frågor kommer upp. Det svenska språket förstärks genom att vi samlar några fokusord som vi kan arbeta vidare med.

 

 

 

5. Så här ska vi arbeta med vårt förhållningssätt i undervisningen för att stödja barnens utveckling och lärande kopplat till målbilden och de valda läroplansmålen.  

 

Pedagogerna kommer att erbjuda barnen ett språkutvecklande arbetssätt. För att uppnå ett språkutvecklande arbetssätt innebär att pedagogerna är uppmärksammade och medvetna i HUR språket används och att inte förenkla språket. Vi talar MED varandra och skapar en förståelse och respekt att vi kan tycka och känna olika.

 

Vi fortsätter med våra berikande samlingar som både ger nyanser i det vardagliga livet och ett stimulerande språk.

 

 

 

Vi kommer att fördjupa oss och skapa en känsla för natur och djurriket, en förståelse hur viktigt djurriket och naturen är för vårt välmående. Det kommer vi att arbeta med genom att skapa en nyfikenhet och känsla för naturen. Vi kommer att ha läsning, återberättelse, upptäcka naturen runt omkring oss i vår närmiljö och på gården.

 

 

 

Vi kommer att fortsätta att arbeta med empati och att ta hand om varandra, vår material/leksaker och vår miljö genom att vi bryr oss. Vi skapar relation till varandra och materialet/leksakerna genom att allt har en angiven plats eller ett namn, vi skapar ”relation” tex. genom att varje gång en ny leksak tas fram så presenteras den under en samling, om en av våra dockor ligger på golvet så uppmärksammar vi detta genom att säga ”oh, stackarn, den ligger på golvet” och så lyfter vi den och ger den omsorg.

 

Ett annat exempel är när barnen hittade en höst svag geting. Barnen reflekterar kring den genom att ställa olika frågor och funderingar: ” den kanske inte har ätit”, ”inte sovit heller”, ”kanske den behöver mat?” ett annat barn viskar i pedagogens öra; ”kan jag lägga en blomma i bin?” På detta sett ger vi barnen verktyg att vi bryr oss och hur vi ska ta hand om varandra, vårt material och miljön.

 

Vi kommer att vara tillåtande, lyhörda, tillgängliga med fokus på barnens lärande och utveckling. Pedagogernas arbete kommer att bygga på våra styrkor vilket kommer att bli givande för barnen och pedagoger.   

 

 

 

6.Aktiviteter/tema kopplat till målbilden

 

 

 

·       Sagoläsning/berättande

 

 

 

·       Morgonsamling, storsångsamling

 

 

 

·       Vi är medvetna att fånga dagen/stunden

 

 

 

·       Skapande med lera mm

 

 

 

·       Presentation av lunchen med hjälp av TAKK

 

 

 

·       Vi har en ”upptäckfärd låda” med oss när vi går och utforskar vår närmiljö

 

 

 

·       Lek/spel

 

 

 

·     Kompisböckerna

 

 

    Storbarnsträffar, språk och lekgrupp (blivande skolbarn)

 

 

 

 

s  

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: