Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Undersökningsperiod Cirkeln 2020/2021 Herrängen Älvsjöskogens förskolor

Skapad 2020-09-25 14:53 i 213131 Förskolan Matrisen Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Älvsjös gemensamma tema för 2020/2021 är Hållbar Framtid Social hållbarhet "Lika-Olika-Unika" möter "Intryck-Uttryck-Avtryck". På Herrängen/Älvsjöskogens förskolor gör vi det genom att vi utvecklar våra demokratiska värden och skapar framtidstro och förundras tillsammans med barnen: Vi bygger relationer på många olika sätt: - Barns sociala relationer och möten med varandra, - Vi pedagoger skapar demokrati i mötet med barnen och i vårt förhållningssätt och på många andra sätt. - Barns möten med en plats (eller flera platser) i uterummet/naturen utgör grunden i vår satsning på utbildning och undervisning utomhus. - När vi möts är språk och kommunikation (verbalt såväl som genom olika estetiska uttryck) relationsskapande.

Innehåll

Syfte med förskolans undersökningsperiod:

Vi skapar anknytning och arbetar relationsskapande via ett undersökande kopplat till temat. Vår undervisning utgår ifrån barnens kunskaper och tidigare erfarenheter samt från deras tankar och ideér. Vi låter barnen lära sig i meningsfulla sammanhang där deras egna intressen, motivation och engagemang får utrymme.

"Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov, erfarenheter och det de visar intresse för. Flödet av barnens tankar och ideér skall tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet." Lpfö -18 s. 13


Metod:

Vi strävar efter att skapa en välkomnande plats som lockar till undersökande och glädje för barnen i vår grupp. Vi vill också skapa en mötesplats som vi kan dela med andra avdelningar och grupper. Den blir vårt bidrag till utvecklandet av vår gemensamma utemiljö. Under undersökningsperioden erbjuder vi barnen olika stationer och aktiviteter.

Vårt arbetslag/grupp väljer ut en plats i uterummet som vi vill utveckla tillsammans med barnen och som blir vår speciella undersöknings hörna på gården under den här perioden.

- Vi erbjuder situationer där barnen får möta varandra och materialet.
- Under undersökningsperioden är pedagogernas roll att vara interagerande, medforskande och nyfikna. 
- Vi erbjuder barnen rikligt med tillfällen att undersöka det valda temat/spåret - på många olika sätt.
- Vi skapar möjligheter för barnen att få reflektera över vad de gjort.

 

 

Avdelningens konkreta planering för uppstarten av undersökningsperioden:

 

 Vi har valt följande plats/platser på gården: Vi har fokuserat på förskolans baksida. Där har vi utvecklat olika stationer, bl.a. en hästhage med hästar, Lego, Duplo, Skapande och en Restaurang/Café. Barnen har också visat ett stort intresse och nyfikenhet för skogen och det skogen har att erbjuda. Vi kommer att tillföra material från skogen och naturen till vår redan befintliga miljö på gården.

Anledningen till att vi fastnade för just denna plats/dessa platser är att: Baksidan ligger tillgänglig från vår utgång på verandan. Den erbjuder skiftande markunderlag (berg, gräsmatta, asfalt) och utrymmen. Det är en plats vi tillbringar väldigt mycket tid på under vår utevistelse. Den är bekant för barnen och det går att utveckla och skapa ”rum i rummet” här.

Skogen använder vi som vårt ”andra uterum” och hit går vi minst en gång i veckan. Vi ser skogen som ett komplement till gården då barnen blir kreativa och utforskande här. De skapar också relationer till varandra och den omgivande miljön i skogen.

Inledningsvis planerar vi att erbjuda barnen följande plats/våra platser som vi hoppas ska skapa ett meningsfullt, gemenskapande och roligt sammanhang för barnen:

 

Skogen

Vi läser boken ”Bu och Bä i skogen” vid upprepade tillfällen när vi är i skogen.  Vi reflekterar kring bokens handling och innehåll, vad som sker och vad som fångar barnens intresse.

Vi utforskar ”vår plats” vi går till när vi är i skogen. Vad finns det för material här? och vad kan vi göra här? Vi uppmärksammar barnen på de platser de väljer att leka vid och sätter ord på vad de faktiskt gör; balanserar, klättrar, visar omtanke mm.

 

 Gården

Även här läser vi samma bok ”Bu och Bä i skogen” många gånger och reflekterar tillsammans med barnen. Vi introducerar våra stationer vi har skapat på baksidan för alla barn samt leker gruppstärkande lekar tillsammans då gården erbjuder ett bra utrymme för detta.

 

Inomhus

Läser "Bu och Bä i skogen" och dramatiserar, iscensätter och bygger miljöer utifrån bokens innehåll. Introducerar vår innemiljö för alla barn på avdelningen. Synliggör vårt material och syfte med stationerna. Gör vårdnadshavare delaktiga genom att vi presenterar miljöerna på vårt föräldramöte och i lärloggar.

 

Vi planerar att observera och dokumentera barnens utforskande i stationen genom att:

Skriva, fotografera och filma.

När barngruppen vistas i skogen på vald plats, ”vår plats” så ska de få fotografera en miljö med Ipad. Varje barn får välja en plats de tycker om i skogen. Åter på förskolan så presenteras respektive plats för gruppen. Vi reflekterar tillsammans över bilderna och platserna. Barnen ska sen få rösta demokratiskt om den miljö de önskar återskapa på gården/baksidan.

 

 Vi planerar att reflektera tillsammans med barnen om det de upplevt genom att:

Resonera med barnen i stor och liten grupp.

Projicera tagna fotografier för att synliggöra vad barnen är intresserade av. Vi projicerar även bilder, först och främst, från boken ”Bu och Bä i skogen” för gemensamma reflektioner och diskussioner. Om barnen visar intresse för fler böcker om Bu och Bä så kan vi använda dessa på liknande sätt.

Kopplingar till läroplanen

 

·       Arbetslaget ska ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,

·       Arbetslaget ska skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,

·       Arbetslaget ska respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer samt säkerställa att barnens uppfattningar och åsikter tas tillvara och kommer till uttryck i utbildningen,

 

 

 

Se kopplade lärloggar

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: