Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska årskurs 2 LÅ 20/21

Skapad 2020-09-25 14:54 i von Bahrs skola Uppsala
Grundskola 2 Svenska Svenska som andraspråk
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. Livet i Bokstavslandet är ett grundläromedel för årskurs F-3. I läseböckerna har Ulf Stark skrivit fristående berättelser om Ami, Bruno, Coco och Dani, figurerna vi känner igen från UR:s teveprogram med samma namn. Läseböckerna innehåller även olika typer av texter: berättande, poetiska, beskrivande, förklarande och instruerande. Till varje läsebok finns en en arbetsbok som tränar eleverna i bokstavskännedom, ordkunskap, läsförståelse, återberättande, språkets struktur, skrivande och mycket mer.

Innehåll

Vad ska du lära dig? (Undervisningens innehåll)

Kapitel 1 vecka 35 - 38 Språklära : s och k tillsammans Skrivande: skriva instruerande text.Lässtrategi: förutspå.

Kapitel 2 vecka 39-42 Språklära: ng-ljudet. Skrivande: berättande text  Lässtrategi : utreda oklarheter och sammanfatta.

Kapitel 3 vecka 43-47 Språklära : vokaler. Skrivande: beskrivande text. Lässtrategi: ställa frågor till texten.

Kapitel 4 v 48-51 Språklära: dubbla konsonanter. Skrivande: instruerande text. Venn-diagram.

Kapitel 5 v 2-5 Språklära: tj-ljudet. Skrivande: skriva efterlysning. Lässtrategi: se inre bilder. 

Kapitel 6 vecka 6-10 Språklära: c och k tillsammans. Skrivande: återberättande text. Lässtrategi: textkopplingar och VÖL-tabell.

Kapitel 7 vecka 11-14 Språklära: sj-ljudet. Skrivande: brev. 

Kapitel 8 vecka 15-20 Språklära: g kan låta som j. Skrivande: dikt. Lässtrategi: fundera över författarens syfte och textens budskap.

 

Varför ska du lära dig det här? (Syfte)

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.

 

Hur ska vi göra? (Lektionsupplägg) 

 • Vi kommer tillsammans att läsa och bearbeta olika modelltexter. När vi läser kommer vi att använda läsförståelsestrategier, föra resonemang, ställa frågor och relatera till egna erfarenheter. Vi kommer utifrån modelltexterna titta på texternas uppbyggnad, särdrag och specifika ämnesord. 
 • Vi kommer att planera och skriva egna texter. Eleverna kommer få ha stödmallar för varje typ av text när de skriver. När de har gjort ett första utkast ska texten bearbetas och förtydligas. 
 • Vi kommer att träna på att ge enkel respons både gemensamt, med skrivkompis och på egen hand. Respons ges på både form och innehåll i texterna.
 • Vi kommer att ha läs- och skrivläxa i syfte att automatisera avkodning och läsflyt och att lära sig stava vanligt förekommande ord i elevnära texter.

 

Du kommer att kunna visa dina kunskaper genom att (bedömning)

Deltaga i gemensamma muntliga diskussioner under lektionstid.

Skriva och formulera egna texter i olika genrer.

Vid redovisning av läs- och skrivläxorna.

 

Det här ska du kunna

- formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

- läsa, lyssna och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, 

- anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

- urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

- söka information från olika källor och värdera dessa.

Arbetsmaterial

 • Bokstavslandet läsebok 
 • Bokstavslandet arbetsbok 
 • Kopieringsunderlag från Bokstavslandet. 
 • Digitala övningar
 • Övrigt material och kompletterande arbetshäften.
 • Författande av egna böcker
 • Bokrecenssioner (muntligt och skriftligt)

 

 

 

 

 

 
 •  
 •  

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: