Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt "Barnen och naturvetenskapen" (Förskolan Kajen - avd Masten)

Skapad 2020-09-27 12:45 i 223391 Förskolan Kajen Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Ett öppet projekt där barnen ska få möjligheter att ta sina frågeställningar vidare genom att undersöka, utforska och experimentera.

Innehåll

Inledning

 

I våra observationer har vi sett följande…..

Barnen har visat intresse för flera saker och inom många områden

- skogen

- ljud

- väderfenomen

- digitala spel och digitala verktyg

- rörelser

- växter

- djur

- bygg och konstruktion

- kojor

- matematik

- naturvetenskap

- pinnar

- bokstäver

 

Utifrån det har vi kommit fram till att kommande projekt är……

Ett öppet projekt där barnen ska få möjligheter att ta sina frågeställningar vidare genom att undersöka, utforska och experimentera. Inom projektet ger vi pedagoger också barnen rimliga utmaningar - utefter ålder, förmåga och individuell utveckling.

Vi kallar projektet för "Barnen och naturvetenskapen". 

 

Varför ska vi arbeta med det? - syfte

- Därför att flera barn har visat intresse för olika saker inom området.

- Vi vill uppmuntra alla barns intresse och nyfikenhet, oavsett vart det enskilda barnet befinner sig i sin utveckling.

 

Vad vill vi att barnen ska lära sig/ ta del av? (Begrepp, material m.m)

- Att barnen får egna erfarenheter av hur man kan utföra observationer och experiment.

 

Vad i Förskolans läroplan stödjer vi oss på? - utifrån läroplanens första del.

1. FÖRSKOLANS VÄRDEGRUND OCH UPPDRAG

EN LIKVÄRDIG UTBILDNING:

"Utbildningen ska ta sin utgångspunkt i läroplanen och det barnen visar intresse för samt i det kunnande och de erfarenheter som barnen tidigare har tillägnat sig. Den ska kontinuerligt utmana barnen vidare genom att inspirera till nya upptäckter och kun­skaper."

 

HELHETSSYN:

"Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet."

"I utbildningen ingår undervisning. Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling och lärande hos barnen. Undervisningen ska utgå från ett innehåll som är planerat eller uppstår spontant eftersom barns utveckling och lärande sker hela tiden."

"Förskolan ska vara en levande social gemenskap som ger trygghet samt vilja och lust att lära. Barn skapar sammanhang och mening utifrån sina erfarenheter och sätt att tänka. Därför ska de i förskolan möta respekt för sin person och sitt sätt att tänka och förstå sin omvärld. Alla som arbetar i förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla tillit och självförtroende. De ska uppmuntra barnens nyfikenhet, kreativitet och intresse."

 

Hur ska vi introducera projektet för barnen?

- Bl a. gemensamma reflektionstillfällen tillsammans med barnen i mindre grupp. Bildspel. 

- Genom att synliggöra barnens egna alster och dokumentation.

- Genom att vara lyhörda för barnen tankar och frågeställningar.

 

 

Vad tar vi med oss från föregående projekt?

- Att ett projekt kan och får hålla på över en längre tid.

- Att projektet kan bli levande i vardagen, i lek och samtal.

- Alla måste inte alltid delta aktivt.

- Barnen deltar efter egen förmåga.

 

 

Vad har eleverna för förförståelse inom området?

En stor del av det här projektet blir att arbeta med att fånga upp barnens egna tankar, teorier och frågeställningar och tillsammans med dem ta reda på information, utforska och experimentera med mera.  

 

 

 

6. Vid uppföljning och/eller avslut av projekt klistra in frågorna som finns under rubriken Uppföljning och analys i rutan Reflektion och Analys - bara för personalen och besvara de tillsammans i arbetslaget

 

Uppföljning och analysfrågor 

Klistra in frågorna i rutan Reflektion och Analys - bara för personalen och besvara de tillsammans i arbetslaget. Underlaget för era analyser är alla lärloggar ni skapar under den bestämda tidsperioden. 

 

Deluppföljning - Reflektion (görs vanligen en gång per termin, förslagsvis i samband med WKI)

Följer vi planeringen? Vad ser vi?

Behöver vi ändra/lägga till något i planeringen?

 

Slutanalys (görs vanligen en gång per år, ofta i samband med kvalitetsredovisningen)

Hur har vi arbetat med utbildningsplanen?

Hur blev det? Resultat

Hur har barnen varit delaktiga?

Vad har barnen lärt sig? - övergripande

Vad kan vi dra för slutsatser?

Hur tar vi tillvara resultatet och hur bidrar det till fortsatt utveckling?

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: