Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kapitel 2- Samband och förändring, åk 9 ht 20

Skapad 2020-09-27 14:57 i Vasaskolan Hedemora
Under veckorna 35-39 kommer vi att arbeta med området Taluppfattning. Vi kommer att lära oss om olika talmängder, faktorisera tal, räkna med negativa tal och potenser. Vi kommer att prata och träna på kvadratrötter och få stifta bekantskap med matematikern Pythagoras.
Grundskola 9 Matematik
Under veckorna 42-48 kommer vi att arbeta med området samband och förändring. I det här kapitlet får du lära dig: Använda samband mellan andel, del och det hela för att lösa problem inom olika ämnesområden. Använda förändringsfaktor till exempel vid upprepade förändringar. Egenskaper hos olika slags funktioner Tolka och rita grafer. Beskriva linjära funktioner matematiskt. Värdera lösningsmetoder och matematiska resonemang. Förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet.

Innehåll

 

Syfte

Genom undervisningen i matematik ska du ges förutsättningar att utveckla din förmåga att:

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder. (Problemlösning)
 •  använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp. (Begrepp)
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. (Metod)
 • föra och följa matematiska resonemang genom att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. (Resonemang och kommunikation)

 

 

Konkretiserade mål

Centralt innehåll

 • Procent för att uttrycka förändring samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
 • Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att, såväl med som utan digitala verktyg, undersöka förändring, förändringstakt och andra samband

 

 

 

Undervisningens innehåll

Arbetssätt:

 • Vi kommer att arbeta problembaserat, konkret och laborativt.
 • Vi kommer att arbeta med det digitala läromedel XYZ från Liber.
 • Stort fokus på resonemang och kommunikation. 
 • Du kommer att få 4 läxor som du gör digitalt. 
 • Hemarbete: Om tiden på matematiklektionerna inte räcker till då behöver du avsluta dina uppgifter hemma. Du bör arbeta med alla uppgifter på minst en nivå för att säkerställa att du tränar samtliga matematiska förmågor.

 

Begrepp/Matteord

 • andelen
 • delen
 • det hela
 • procent
 • förändringsfaktor
 • ränta
 • procentenhet
 • koordinatsystem
 • origo
 • graf
 • proportionalitet
 • linjära samband
 • procentuell förändring
 • räta linjens ekvation

 

Planering

v. 42 Genomgång Eget arbete: Uppstart kap 2,  2.1 Procent

v. 43 Genomgång Eget arbete: 2.2 Förändringsfaktor, 

v. 45 Genomgång Eget arbete: 2.3 Funktioner, Läxa 5,  2.4 Linjära funktioner, 

v. 46 Genomgång Eget arbete: 2.5 Tillämpning av linjära funktioner, Läxa 6, Blandade uppgifter, Diagnos kap 2, 

v. 47 Genomgång Eget arbete: Träna och Samband / Utveckla och Samband, Läxa 7, Repetition + Övningsprov, Läxa 8     

v. 48 Eget arbete: Förmågorna i fokus, Självskattning, Prov Kap 2 

 

                           

                           

Bedömning

Vi kommer bedöma dig utifrån:
 • hur du deltar i diskussioner och genomgångar i helklass och i grupp
 • hur du arbetar med dina uppgifter, vilken kvalitet du visar i dina uträkningar och matematiska resonemang
 • skriftligt prov/skriftliga inlämningsuppgifter, det provet gör vi v. 48

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att, såväl med som utan digitala verktyg, undersöka förändring, förändringstakt och samband.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Kapitel 2- Samband och förändring, åk 9 ht 20

E - nivå
C - nivå
A - nivå
Problemlösningsförmåga
Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder. Problemlösning innebär att du ska kunna lösa problem på ett så bra sätt som möjligt. Det innebär att du ska själv kunna välja lämplig metod för att lösa problemet.
Du löser enkla matematiska problem, beskriver din metod och ger enklare omdöme om tillvägagångssätt och resultatets rimlighet. Du kan tolka enkla vardagliga situationer och formulera frågor med hjälp av matematiska uttrycksformer.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
Du löser sammansatta problem, förklarar val av metod och ger välutvecklade och nyanserade omdömen om tillvägagångssätt och resultatens rimlighet. Du kan tolka olika situationer och formulera frågor på ett välutvecklat sätt med matematiska uttrycksformer.
Begreppsförmåga
Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp. Du visar att du kan begreppen genom att använda dem och beskriva dem korrekt.
Du kan ge enklare beskrivningar av matematiska begrepp. Du använder grundläggande matematiska begrepp med säkerhet i kända vardagliga situationer.
Du har goda kunskaper om begrepp och visar det genom att ge utvecklade beskrivningar och förklaringar. I dina förklaringar växlar du mellan flera olika uttrycksformer.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att ge välutvecklade beskrivningar och generella förklaringar. I dina förklaringar växlar du mellan flera avancerade uttrycksformer.
Metodförmåga
Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. Du ska kunna välja och använda lämpliga metoder som passar till uppgiften.
Du väljer och använder grundläggande metoder på ett korrekt och säkert sätt.
Du kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget och lösa rutinuppgifter med gott resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget och lösa komplexa uppgifter med mycket gott resultat.
Resonemangsförmåga
Föra och följa matematiska resonemang. Resonera och motivera innebär att du kan förklara hur du har tänkt, varför du anser att t.ex ett påstående är rätt eller fel.
Du för och följer matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
Du för och följer matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
Du resonerar om val av olika strategier, metoder och räknesätt samt om resultatens rimlighet genom att systematiskt pröva och ompröva dem. Du kan ge välgrundade motiveringar och förklaringar samt generalisera dina val.
Kommunikationsförmåga
Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser Redovisning innebär att du tydligt visar hur du har valt att lösa en uppgift. Redovisningarna ska vara strukturerade och tydliga med ett korrekt och lämpligt matematiskt språk.
När du för matematiska resonemang använder du begrepp, symboler och andra uttryckssätt på enkelt sätt i tal och skrift. Du kan också återge andras resonemang om det har ett enkelt matematiskt innehåll.
Du kan redogöra för ditt tillvägagångssätt. Dvs visa i uträkningar hur du har löst uppgifterna på ett ändamålsenligt sätt och använder då olika matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Du anpassar väl ditt sätt uttrycka dig så att det passar syfte och sammanhang samt använder matematiska begrepp, symboler och uttryckssätt på ett välutvecklat och nyanserat sätt. Du kan återge centrala omfattande delar av innehållet i resonemang med välutvecklat matematiskt innehåll.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: