👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA - Testa teknik

Skapad 2020-09-28 13:12 i Rödabergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 3 Teknik
Temat handlar om tekniken i elevernas närmiljö. Eleverna får möjlighet att upptäcka och undersöka smarta tekniska lösningar, att jämföra likheter och skillnader i olika lösningar men också att konstruera egna lösningar.

Innehåll

Innehåll

Dessa kunskaper- och färdigheter hoppas vi kunna lära oss:

- att undersöka- och beskriva enkla tekniska lösningar. 
- olika tekniska lösningar utifrån funktion och ändamålsenlighet. 
- använda olika tekniska hjälpmedel, exempelvis griptänger, vattenpass och sax.

Detta tema handlar om tekniken i elevernas närmiljö och innehåller fem uppdrag som kan beskrivas under fyra rubriker: 

- Skydda person och skydda sak. Eleverna funderar över hur enkla föremål kan skydda dem själva men också skydda olika föremål. De utvärderar olika krav man kan ställa på föremålen och väger kraven emot varandra. 
- Sätta fast, ta loss och sammanfoga. Eleverna undersöker olika föremål som kan användas för att sätta fast- och ta loss. 
- Vågrätt, lodrätt och vinkelrätt. Uppdraget relaterar till byggteknik och hur man använder tekniska hjälpmedel som vattenpass och vinkelhake. 
- Hjälpmedel. Eleverna får praktiskt pröva och jämföra olika tekniska lösningar.

 

Undervisning

På detta sätt kommer vi att arbeta på lektionerna:

- enskilt, i par och i grupp.
- undersöka-, testa- och beskriva tekniska lösningar.
- konstruera enkla tekniska lösningar. 
- ställa hypoteser.
- dokumentera våra undersökningar-, konstruktioner- och resultat. 

 

Bedömning

Så här kommer läraren att se vad du har lärt dig.

Genom att:
- delta i samtal- och diskussioner. 
- aktivt delta i undersökningar och konstruktioner. 
- dokumentera genomförda undersökningar- eller arbeten.
- föra enkla resonera kring vardagsteknik. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
  Tk  1-3
 • Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.
  Tk  1-3
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
 • Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel när man hanterar elektricitet och använder olika tjänster via internet.
  Tk  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 6