👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LINDEN NF Normer och värden ht 2020

Skapad 2020-09-28 13:19 i Annegårdens förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
I värdegrundsarbetet arbetar vi kontinuerligt i både vardagen och i planerade aktiviteter med olika metoder för att befästa alla människors lika värde och vikten av att visa empati och respekt i vardagen. Med grund i barnkonventionen använder vi många olika uttrycksformer och språk såsom berättelser i böcker, film, rollspel, dramatiseringar, samtal, bilder och musik. När saker i vardagen händer förs även dialog mellan barn och vuxna om vad som hänt och hur det känns. Som personal är vi goda förebilder genom att vara medskapande vuxna i barnens vardag.

Innehåll

Läroplansmål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna. 

 

Förväntade effekter 

(Kännetecken som vi förväntar oss att se som bevis på att utvecklingen går i rätt riktning)

 

  • När barn visar förståelse för varandras olikheter.

  • När barn visar i lek och samtal att de är medvetna om olika familjekonstellationer.

  • När barn är medvetna om olika högtider

 

 

Planerade insatser

- Att vi pedagogerna ska se barnen som en del i ett arbetslag, att man kan ha en öppenhet mot alla och våga uttrycka vad man tycker och känner.

- Vi vill uppmuntra barnen till att uttrycka sina egna åsikter och förklara vad de menar och få respekt för sin åsikt.

- Vi tar tillvara på alla barns olikheter och ser det som en tillgång att vi är olika.

. Vi pedagogerna ska alltid vara en förebild för barnen.

 

 

 

Metodval

Pedagogerna ska ge barnen tillfällen till att vara med i drama, teater, samtal, sagor och lekar för att få en ökad förståelse för andras situation och känslor.

Att vara "närvarande och härvarande pedagoger" i den dagliga verksamheten och vara med i barnens lek samt ge stöd i konfliktlösning.

Vi låter barnen vara stolta över sin egen religion, sitt språk och sin kultur genom att läsa böcker och titta på film.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
    Lpfö 18