Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt - vad finns i vår närmiljö?

Skapad 2020-09-29 11:53 i Ängsbyns förskola Båstad
Förskola
Fjärilen är en avdelning som arbetar med de yngsta barnen i förskolan. Avdelningen består av 11 barn (10 pojkar och 1 flicka), i åldrarna 1-3 år tillsammans med tre pedagoger. Barngruppen har visat intresse för närmiljön, fordon och språk och detta kommer vi att följa under kommande läsår. Vårt projekt grundar sig utifrån intresse och kommer att fortlöpa med en tyngd på Hållbar utveckling, språk, inflytande och delaktighet.

Innehåll

AAvdelningens mål

Att barnen får en förståelse för vår närmiljö och vad som finns i omgivningarna. 

Skapa vägar till delaktighet och inflytande genom att använda språk och kommunikation. 

 

Målkriterier (vilken förståelse, förmåga och begrepp vill vi att barnen ska få möjlighet att utveckla = det här vill vi se och höra när målen är uppnått) 

Delaktighet och inflytande i projektet

Få en fördjupad kunskap om närmiljön och vad som finns i omgivningarna. 

Att barnen kan uttrycka sig på flera sätt. 

Genom pedagogisk dokumentation få syn på sin lärprocess.

 

Vetenskaplig teoretisk bakgrund

Att göra demokrati - projekterande arbete med förskolans yngsta. (J. Appelguist, H. Marken)

En likvärdig förskola - alla barns rätt. (E. WEckström, M. Klasson) 

Det synliga barnet - barns perspektiv i kvalitetsarbete. (M. Lundström)

 

Strategier (förhållningssätt, aktiviteter, miljöer och material för att nå målen.)

Vi kommer att dela in barnen i mindre grupper för att kunna bekräfta och se varje enskilt barn. 

Vi pratar om och sätter ord på det vi gör och upplever.

Vi använder oss av vår beprövad erfarenhet, litteratur och aktuell forskning. 

Vi inbjuder och möjliggör för såväl spontana som planerade lärtillfällen, där barnen uppmuntras till att lära tillsammans och utav varandra. 

Vi erbjuder varierande miljöer som material som kan utforska, samspela och samtala kring. 

Vi användare oss av TAKK.

Vi använder Digitala verktyg.

Vi utforskar närmiljön.

Vi är medutforskande tillsammans med barnen.

Utmana oss pedagoger och barnen med reflekterande frågor. 

 

Dokumentation

Lärloggar

Fota

Filma

Använda GOPRO- kamera

Bygga upp lärmiljöer

Använda väggar till dokumentation

Använda reflektionsprotokoll/anteckningar 

 

Vid reflektion och analys använder vi oss av följande frågeställningar: 

Vad visade barnen för intresse för?

Vad gick bra? Vad berodde det på?

Vad var svårt? Vad berodde det på?

Vem gjorde vad? Varför?

Hur arbetar vi vidare? Vart ska vi?

 

Analys:

Hur kan erfarenheterna från förra tillfället tas tillvara för att utveckla undervisningen?

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att lära känna sin närmiljö och de samhällsfunktioner som har betydelse för det dagliga livet samt att ta del av det lokala kulturlivet.
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
  Lpfö 18
 • förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.
  Lpfö 18
 • kontinuerligt och systematiskt följa, dokumentera och analysera varje barns utveckling och lärande för att göra det möjligt att följa barns förändrade kunnande samt utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål
  Lpfö 18
 • följa upp och utvärdera hur barnen har möjlighet till inflytande över utbildningen samt hur utbildningen tar tillvara barnens behov, intressen, uppfattningar och åsikter,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: