👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 3

Skapad 2020-09-29 16:07 i Kristdalaskolan Oskarshamn
En terminslång planering i ämnet svenska för år 3.
Grundskola 3 Svenska
Vi kommer under läsåret att arbeta med att på olika sätt ge och ta instruktioner, kommunicera, läsa och skriva olika texter.

Innehåll

Svenska

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. Ur Lgr 11 Syfte

Inledning

Under läsåret kommer vi att fokusera på att kunna ta och ge muntliga respektive skriftliga instruktioner. Andra viktiga moment är läsförståelse, skrivregler, muntliga och skriftliga presentationer. Vi kommer också att träna på att läsa och skriva olika typer av texter som exempelvis skönlitterära texter och faktatexter. 

 

Lärande mål

Du ska: kunna återberätta något du varit med om på ett tydligt sätt. Kunna stava vanligt förekommande ord. Förstå muntliga och skriftliga instruktioner. Kunna delta i diskussioner genom att säga vad du tycker och ställa frågor och ge kommentarer. Förstå innehållet i det du läser och kunna återberätta det. Kunna skriva läsligt för hand och på dator. Kunna läsa med flyt. Kunna skriva berättande texter med tydlig inledning, handling och slut. Kunna använda dig av stor bokstav, punkt och frågetecken.

Undervisning

Vi ger tillfällen för muntligt berättande. Vi ger tydliga muntliga instruktioner inför olika arbetsmoment samt arbetar med att förstå skriftliga instruktioner. Vi tränar stavningsregler, bland annat i arbetsboken Veckans ord. Läsläxa är att varje vecka läsa ett kapitel ur Pojken och Tigern." I skolan bearbetas läsningen på olika sätt, b la högläsning och att svara på frågor om texten. 
Vi har klassråd där alla får komma till tals och där vi tränas i att ta ställning i olika frågor. Vi läser tyst ur skönlitterära böcker. Vi skriver berättande texter och faktatexter och bearbetar dem efter råd från lärare eller annan elev. Vi skriver på datorn eller för hand. Vi tränar på att skriva meningar med olika skiljetecken och att kunna skriva en berättelse med tydlig inledning, handling och avslut.

Arbetsområdet relaterar till följande kunskapskrav åk 3

Nedanstående är kunskapskrav som skall vara uppnådda i år 3.

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att: förstå innehållet i det du läser och kunna återberätta det. Skriva en berättelse med tydlig inledning, handling och avslutning. Delta i diskussioner genom att säga vad du tycker och ställa frågor och ge kommentarer. Berätta om något du varit med om på ett tydligt sätt. Kunna stava de vanligaste orden som du själv ofta använder och som är vanliga i texter du läser. Kunna diskutera texten och relatera den till egna erfarenheter. Förstå muntliga och skriftliga instruktioner. Använda stor bokstav, punkt och frågetecken. Läsa elevnära texter med flyt. läsa och förstå, för åldern anpassade, faktatexter. Skriva med tydlig handstil och skriva på datorn.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3