👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Krabats introduktionsplanering hösten 2020

Skapad 2020-09-30 08:10 i 183521 Förskolan Krabat Stockholm Farsta
Förskola
Farsta strand/Larsbodas enhet har det gemensamma temat "Hållbar framtid - hållbara relationer." Vi har flera nya barn på förskolan och utifrån detta kommer förskolan arbeta med projektet "Jag i Krabat".

Innehåll

Syfte med förskolans introduktion:

 

"Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar."

Läroplan för förskolan, lpfö18 s.7

 

 

Vad: 

Under introduktionsperioden ska vi lära känna varje barn, vad har de för tidigare erfarenheter och intressen för att identifiera ett nuläge. Vi anpassar utformningen av verksamheten för att lyckas utmana alla barn i sitt lärande utifrån deras intressen och erfarenheter. Vi kommer fokusera på "jaget" och samspelet samt relationerna till varandra i Krabat. I arbeta med "jaget" vill vi lyfta barnens egna identitet, tillit till sin egen förmåga samt deras rättigheter utifrån barnkonventionen. Barnen ska ges möjlighet att utforska sin egen identitet och uppleva sitt eget värde både enskilt och i grupp. 

 

 

Varför:

Varje barn ska känna att förskolan är till för dem, en plats dit de vill komma. De erbjuds en inspirerande och tillåtande miljö där utforskande, nyfikenhet, lek och lärande står i centrum. Samtidigt blir barnen en del av en gemenskap, de lär känna sin personal och de andra barnen i barngruppen. Syftet med projektet är att starka barnen i sin egen identitet men också att lyfta upp de sociala relationerna och skapa en trygg och lustfylld miljö där barnen kan utforska och undersöka världen utifrån läroplanens mål och riktlinjer. Vi vill att alla barn på förskolan ska känna sig värdefulla i sin egen personlighet samt i en del av gruppen.

Vi använder oss av introduktionsplaneringen för att koppla lärloggar med observationer och dokumentationer vi samlar på oss under introduktionsperioden. Dessa använder vi sedan när vi går vidare och formulerar vår projektfråga i nästa planering. Det övergripande temat baseras på de målområden som vi identifierat att vi ska arbeta extra med utifrån vårterminens utvärdering. Detta är en del av vårt systematiska kvalitetsarbete.

 

 

 

Hur:

Under introduktionsperioden iscensätter vi undervisningssituationer, där vi observerar barnens intressen samt hur de interagerar med aktiviteterna som erbjuds. Här introducerar vi samtidigt miljö och material, ute och inne. Vi organiserar för en utbildning som är tillgänglig och tillåtande för alla barn.

Vi pedagoger observerar och lyssnar på barnets olika intressen för att kunna utmana och utveckla ett lustfyllt lärande. Genom detta arbetssätt tar vi också vara på barnens egna kunskaper och ser hur vi kan fortsätta vår undervisning och stimulera barnens lärande. 

Vi tar fram observationsmallar som pedagogerna använder sig av för att dokumentera leksituationer och de aktiviteter som barnen själva väljer. Genom detta arbetssätt får vi underlag för reflektion och analys av det sociala samspelet men också kring vad barnen behöver stimuleras och utmanas i.  

 

I det relationsskapande arbetssättet kommer vi arbeta gruppstärkande och fokusera på hållbara relationer mellan barnen samt pedagoger och barn. 

Vi arbetar med gruppstärkande leker och utmanar barnen att prata med varandra.

Vi använder samlingen till att benämna varje barns namn och använder material, sånger och ramsor som skapar en samvaro.

Barnet har en egen hylla och sitt namn synligt som gör att de ska känna tillhörighet till avdelningen.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen
  Lpfö 18
 • aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18