👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grodans Projektbeskrivning

Skapad 2020-09-30 10:04 i 185321 Förskolan Vildanden Stockholm Farsta
Förskola
Finns det olika årstider och vad händer i vår natur kring de olika årstiderna? Under projektets gång kommer vi att upptäcka och undersöka vad som händer i naturen kopplat till de olika årstiderna.

Innehåll

Syfte med projektbeskrivning

Innan projektets början kände barnen till att det fanns olika årstider, även om de inte var bekanta med ordet årstid. De visste tex, att löven faller från träden på hösten och att på vintern är träden kala. Några barn hade förkunskaper om att detta var kopplat till olika årstider och andra visste bara att det är något som sker i naturen. Vad som händer med djuren kring olika årstider hade barnen inte lika mycket kunskap om i jämförelse med vad som tex sker med träden. 

Genom att arbeta med årstiderna kommer barnen att känna till de olika faserna, kännetecken och förändringar som sker kring varje årstid. De kommer att känna igen och veta vad som till exempel händer på hösten, vintern, våren och sommaren. Varför är det väldigt varmt en månad och sedan i en annan regnar det mycket? 

 

Projektfråga:
Vad händer i de olika årstiderna?

Läroplansmål och WKI:
Vi utgår från följande läroplansmål:

Vi fokuserar på följande åtgärdsförslag från WKI:

Vi utvecklar användandet av digitala verktyg på ett sätt som ger utökade möjligheter till barnens lärande. Barnen fördjupar sin digitala kompetens genom att utveckla en förståelse för den digitalisering de möter i vardagen och de får bekanta sig med programmering.


Projektbeskrivning:

VAD:

Barnen ska få utforska vilka olika årstider vi har och hur de förändrar och påverkar vår natur och våra djur. De ska bli medvetna om vilka kännetecken de olika årstiderna har tex väder, färger, natur och djur. Vi skapar ett årstidsträd på avdelningen som följer årstidernas växlingar. Årstidsträdet är placerat så att barnen samtidigt kan se våra träd utomhus.  Vi sjunger vädersången varje dag på samlingen. Vi skapar med naturmaterial. Vi gör ett årstidshjul där vi kan se alla olika årstider och fyller på vartefter med tillhörande kännetecken. Vi skapar ett naturrum som inspireras av olika djur och naturmaterial vi upptäcker i naturen. 

VARFÖR:

Eftersom vi är ute en stor del av dagen och har mycket natur kring vår förskola har barnen uppmärksammat att det har skett en förändring i naturen när sommaren började övergå till höst. Vi vill att barnen ska bli medvetna om att det finns olika årstider och att det sker olika förändringar i vår natur kopplat till en viss årstid.

HUR: 

Vi kommer att jobba i projektarbete tre dagar i veckan, där barnen är uppdelade i två små grupper. Vi går till skogen varje vecka där vi tar till vara på barnens tankar och funderingar kring vad som händer i naturen. Undervisningstillfällena planeras utifrån barnens intressen och upptäckter i naturen. Vi vuxna är medforskare tillsammans med barnen för att ta till vara på det de redan vet och vidareutveckla deras kunskaper. Digitala verktyg kommer att användas som en naturlig del när vi upptäcker och undersöker i skogen, det kommer även att fungera som ett sätt för barnen att dokumentera nya upptäckter. Vi använder vårt digitala mikroskop så att barnen kan upptäcka naturen och dess föremål på ett nytt sätt, då det förstorar många gånger mer än ett vanligt förstoringsglas. 

I arbetslaget reflekterar vi tillsammans varje vecka över vad vi har gjort i vårt projekt och hur det har gått. Vi lyfter fram barnens tankar kring det vi har arbetat med. Utifrån detta planerar vi nästkommande vecka.

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
    Lpfö 18
  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
    Lpfö 18
  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö 18