👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mål - skolförberedande

Skapad 2020-10-01 09:05 i Förskolan Asken Stiftelsen Falkenbergs Montessoriskolor
Förskola
I den skolförberedande gruppen tränar vi på alfabetet, bokstäver, namn, matematik, språk, turtagning, lyssna till och på varandra och mycket annat roligt. Vi utgår alltid ifrån att det ska vara roligt att lära sig, men också utmanande. Vi arbetar varje tisdag med ett stående material som heter Bornholmsmodellen, vilket är språkförberedande i förskola och förskoleklass. Ytterligare en dag i veckan arbetar vi med vår arbetsbok som innehåller olika övningar som; bokstäver, siffror, handledsövningar samt olika utmaningar som klippövningar och lekar. Barnen får träffa en drake som heter Berta, hon visar experiment och labbar med olika kemiska processer.

Innehåll

Var är vi? (Vad finns det för intresse, kunskap och behov hos barnen?). Varför vi valt detta målet.

Intresset hos barnen är tydligt och barnen behöver bli utmanande på ett stegrande sätt inför förskoleklass. Vi börjar året med att arbeta tillsammans i grupp en mindre tid för att successivt öka tiden för gruppen. Detta för att skapa arbetsro likt förskoleklassens arbetssätt. Vi utgår från barnens egen kunskap och tillsammans utvecklar vi kunskapen i form av samlingar, aktiviteter och lek.

Vart ska vi? (Syfte och mål, vilka kunskaper och färdigheter ska våra barn få möjlighet att utveckla.) Förväntad effekt.

I den skolförberedande gruppen tränar vi på alfabetet, bokstäver, namn, matematik, språk, turtagning, lyssna till och på varandra och mycket annat roligt. Vi utgår alltid ifrån att det ska vara roligt att lära sig, men också utmanande. Vi arbetar varje tisdag med ett stående material som heter Bornholmsmodellen, vilket är språkförberedande i förskola och förskoleklass. Ytterligare en dag i veckan arbetar vi med vår arbetsbok som innehåller olika övningar som; bokstäver, siffror, handledsövningar samt olika utmaningar som klippövningar och lekar. Barnen får träffa en drake som heter Berta, hon visar experiment och labbar med olika kemiska processer

Hur gör vi? (Hur går vi tillväga)

Vi arbetar med olika material som hjälper oss i arbetet framåt. Som Bornholm, arbetsböcker mm. Vi har delat upp gruppen så alla kommande skolbarn är ensamma med en eller två lärare. Vi startat alltid upp årets gruppen genom att göra varje barn delaktigt genom att skapa en demokratisk röstning som sätter namn på gruppen.

 

Hur blev det? (Denna svarar vi på nästa utvärderingsdag)

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
    Lpfö 18
  • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
    Lpfö 18
  • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
    Lpfö 18
  • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
    Lpfö 18
  • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
    Lpfö 18
  • uppmärksamma barnen på att människor kan ha olika värderingar som styr deras uppfattningar och handlingar och samtidigt förankra de grundläggandena värdena, och
    Lpfö 18
  • samarbeta med vårdnadshavare, samt diskutera regler och förhållningssätt i förskolan med vårdnadshavare, för att främja barnets utveckling till en ansvarskännande människa och samhällsmedlem
    Lpfö 18
  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
    Lpfö 18
  • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö 18
  • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
    Lpfö 18
  • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö 18
  • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
    Lpfö 18
  • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
    Lpfö 18
  • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
    Lpfö 18
  • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
    Lpfö 18
  • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
    Lpfö 18
  • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
    Lpfö 18
  • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
    Lpfö 18
  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö 18
  • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
    Lpfö 18
  • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
    Lpfö 18
  • i samverkan med förskollärare och lärare i förskoleklassen, skolan och fritidshemmet, utbyta kunskaper och erfarenheter samt information om innehållet i utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande, och
    Lpfö 18
  • i samverkan med förskollärare och lärare i förskoleklassen, skolan och fritidshemmet förbereda barnen och deras vårdnadshavare inför övergångar.
    Lpfö 18
  • fantasi och föreställningsförmåga,
    Lpfö 18