👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektarbete: Jag, min familj & min kropp

Skapad 2020-10-01 13:25 i Heby förskola Bullerbyn Heby
Förskola
Projektarbete som syftar till att ge barnen möjlighet att vidareutveckla den egna identiteten samt skapa medvetenhet och förståelse för att familjer kan se olika ut.

Innehåll

Bakgrund

Vi har uppmärksammat ett intresse hos barnen av att berätta om sina familjer, boenden och saker de gör med sina familjer. Barnen diskuterar och jämför också med varandra – bland annat sin längd, sin ålder, föräldrars yrken och vad man gör när man är ledig från förskolan samt hur vi alla har olika typer av kulturer eftersom vi har olika vanor, preferenser och bakgrunder. Det är intressant att hitta kompisar som man är lika – eller helt olika! Det är också viktigt för barnen att föra fram sin egen åsikt och barnen övar sig i att samtala, förhandla och ta tur; de övar upp sin sociala kompetens.

Alltid lika aktuellt är arbetet med integritet, gränssättning, respekt för den egna och andras kroppar, vilket kommer integreras i projektet.

 

 

Syfte

Att vidareutveckla den egna identiteten samt skapa medvetenhet och förståelse för att familjer kan se olika ut.

 

 

Mål

·      Använda barnens tidigare erfarenheter för att möjliggöra för nya erfarenheter

·      Erbjuda stimulerande aktiviteter där barnen utmanas vidare i sin utveckling

·      Ge barnen möjlighet att utveckla sin identitet

·      Uppmärksamma olika familjekonstellationer

·      Använda skapande för att utforska jaget och familjen

·      Samverka med hemmen

 

 

Läroplansmål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla;

·      sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

·      öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

·      förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

·      självständighet och tillit till sin egen förmåga,

·      nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

·      ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra […],

·      sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald […].

 

Arbetssätt

Verksamheten anpassas och utgår efter barnens intressen och förmågor där barnen ges möjlighet att tillsammans reflektera kring och öka känslan för det egna jaget och familjen som fenomen genom praktiska övningar, skapande, matematik, filmer, litteratur, rörelse och naturvetenskap. Barngruppen delas upp i mindre grupper för att säkerställa att alla kommer till tals och känner sig sedda och även för att anpassa undervisningen för varje enskilt barn på ett gynnsamt sätt. Ett uppmuntrande och tillåtande klimat ska råda i verksamheten där alla ska ges en lika självklar plats, oavsett ålder.

 

Grovplanering görs för terminen. Specifika läroplansmål inför enskilda aktiviteter.

 

 

Dokumentation, Uppföljning, Utvärdering och Utveckling

 

Dokumentation: i lärlogg för att synliggöra barnets lärande

Uppföljning: Regelbunden reflektion, enskilt och gemensamt i arbetslaget

Utvärdering: Uppfylls syfte och mål? Varför/varför inte? Vad kan göras annorlunda

Utveckling: Vad går vi vidare med? Vad behöver vi förändra?