👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kanin och Igelkott

Skapad 2020-10-01 20:39 i Blanka ängars förskola Mönsterås kommun
Förskola
Tillsammans med våra nya vänner Kanin och Igelkott vill vi ge barnen redskap/verktyg för att hantera svåra situationer i det sociala samspelet, som de kan hamna i både på förskolan och i hemmet. Vi kommer att föra dialog, reflektera, utmana barnen och ge varandra återkoppling i dessa viktiga värdegrundsfrågor för ett livslångt lärande.

Innehåll

Var är vi?

 • De flesta av barnen känner varandra bra och vi upplever att de känns trygga med såväl oss pedagoger som med sina kompisar och avdelningens rutiner. Vi har fått några nya barn denna termin som ännu inte har kommit in i barngruppen helt och fått den trygghet vi vill att alla barn ska känna hos oss. 
 • Barnen på Nyponet är 2 och 3 år gamla och och deras intresse för kompisarna och den gemensamma leken har utvecklats mycket från det att de började hos oss. Ibland uppstår det dock konflikter i leken och i samvaron där vi ser att barnen saknar verktyg och att de har svårt att förstå sina egna och kompisens känslor och handlingar.
 •  Vi strävar efter att ha en tydlig och avskalad miljö som gör det möjligt att dela upp barnen på ett naturligt sätt i olika aktiviteter. Att varje sak har sin plats så att barnen lättare får överblick över var och hur sakerna kan användas. Vi vill att miljön ska bjuda in till lek och att den ska utmana barnen i leken. Vi har börjat att se över vår nuvarande miljö och vill göra en del förändringar för att ge barnen mer utmaningar med lite nya saker och nya lekhörnor. Vi har precis gjort en beställning för att tillgodose detta där vi även tagit vara på barnens intressen och mognad.
 • Vi ser att barnen är nyfikna, kreativa och har stor lust för lek och att lära sig nya saker. De har så många frågor, tankar och en givande dialog som vi såklart vill vidareutveckla och ta vara på i vårt fortsatta arbete mot förskolans läroplansmål. I dagsläget har vi planerat upp hur vi ska introducera våra nya vänner Kanin och Igelkott som vi vill ska ingå i detta arbete inom alla områden mot läroplansmålen.     
 • Vi är i startskottet på en ny termin och med ett nytt tema som vi snart ska dra igång. Vi kommer att arbeta mycket med värdegrundsfrågor parallellt med de vanliga läroplansmålen. Då vi planerar vårt nya arbete vill vi ha stort utrymme för barnens idéer och tankar på hur vi ska arbeta med temat. Vi vill att barnen ska vara delaktiga och vi vill ta tillvara på deras intressen så att de får inflytande i sitt lärande.  

Vart ska vi?

 • Att alla barn känner trygghet och trivs på Nyponet.
 • Ge barnen verktyg för att hantera svåra situationer i det sociala samspelet.
 • Att lära barnen känna igen och sätta ord på sina och kompisarnas känslor.
 • Att skapa en vi-känsla där alla är lika mycket värda på Nyponet.
 • Utveckla empati.
 • Skapa en inbjudande och utmanande lärmiljö.
 • Arbeta inom samtliga områden mot läroplansmålen.
 • Att ta tillvara på barnens intressen och se till att de har inflytande och delaktighet i vårt temaarbete.
 • Att bibehålla och vidareutveckla barnens nyfikenhet, kreativitet och lust för lek och lärande. 

Vi

Hur gör vi?

 • Vi skapar trygghet och trivsel genom att ha fasta och igenkännande rutiner, vi ser och hör alla barn, vara närvarande pedagoger, har en god kommunikation med vårdnadshavarna, tar vara på barnens intressen, lustfylld lek
 • Vi introducerar våra nya vänner Kanin och Igelkott och välkomnar dem till oss på Nyponet. För att vi ska välkomna dem så bra som möjligt kommer vi att läsa och arbeta med Linda Palms bok: Att ta emot någon ny/ Att känna sig ny.
 • Vi kommer därefter att arbeta med Linda Palms Små kompissagor som vi kommer att fördjupa oss i på lite olika sätt.
 • Rollspel för att förstärka olika konfliktsituationer och där vi tillsammans kan reflektera över vad som hände och hur vi kan lösa det på bästa sätt.
 • Göra ett hemhus för att göra barnen mer medvetna om "vilka är här idag" och "vilken dag det är" 
 • Skapa en kompissol med barnens tankar och idéer i fokus.
 • Arbeta med känslobilder och samtala om olika känslor.
 • Arbeta med språk och kommunikation, matematik, teknik, natur, rörelse, skapande och sång på olika sätt.
 • Att köpa in nytt material för att göra lärmiljön mer utmanande och inbjudande. 
 • Få till en ny mys/läshörna.
 • Göra en empatihylla med gosedjur som behöver lite extra ompysslande och omvårdnad 
 • Göra i ordning små lådor med olika nya aktiviteter i för att utmana barnen mer.
 • Att hela tiden föra en dialog med barnen och lyssna in för att ta tillvara på deras intressen och göra dem delaktiga i det som sker på Nyponet.
 • Att dokumentera vårt arbete på Unikum och få till en processvägg där vi tillsammans med barnen kan reflektera och prata om lärandet som sker, tydliggöra barnens lärande.

Hur blev det?

 • Alla våra barn på Nyponet känns nu trygga då de är hos oss, vilket vi dels ser då de är här och dels fått till av oss av vårdnadshavarna på utvecklingssamtal och i dagliga samtal.
 • Vi har introducerat Kanin och Igelkott och arbetat med boken En ny kompis av Linda Palm. Vi förberedde Kanin och Igelkotts inflyttning till oss genom att läsa boken och diskutera mycket med barnen om att ta emot någon ny och hur det känns att känna sig ny. Därefter fick barnen ge förslag på hur vi skulle ta emot våra nya vänner, dels hur vi skulle vara emot dem och dels mer praktiskt var de nya vännerna skulle bo och hur deras bo skulle se ut. De gjorde också en fin välkommen-skylt som de skapade tillsammans.
 • Vi har arbetat med Linda Palms små kompissagor då vi fördjupat oss lite mer i 3 av dem. 
 • Vi har spelat rollspel för barnen för att konkretisera olika dilemman kopplade till de olika böckerna t.ex. dela med sig. Detta har varit väldigt givande och intressant och barnen har reflekterat över händelserna och kommit fram till bra lösningar på problemen.
 • Vi har tillsammans med barnen skapat ett förskolehus och fyra hemmahus som vi använder oss av dagligen för att tydliggöra för barnen vilka som är här idag, vilka har gått hem ,om någon är sjuk/ledig för att skapa en vi-känsla i gruppen. Vi vidareutvecklade detta genom att lägga till dels ett dagsschema( vad händer under dagen) och dels ett veckoschema med olika färger för varje dag där vi tränar på veckodagarna. Detta har vi förstärkt med bildstöd och tecken som stöd. 
 • Vi har skapat en kompissol som vi kopplat till kompisböckerna med de titlarna och barnens egna tankar och reflektioner på hur en bra kompis ska vara.
 • Vi har satt upp känslobilder med Kanin och Igelkott som kompletterats med bildstöd och tecken som stöd och dessa bilder skapar diskussioner hos barnen om dessa känslor, arg, ledsen och glad. Vi pratar och bekräftar barnens känslor mer nu även i vardagliga situationer och vi upplever att barnen blivit mer medvetna om både sina egna och andras känslor.
 • Vi har arbetat inom samtliga områden mot läroplansmålen.
 • Vi har skapat och tydliggjort lärmiljön efter barnens mognad och intressen och som utmanar och inbjuder barnen till lustfylld lek och lärande.   
 • Vi har dokumenterat via Unikum och synliggjort barnens lärande och våra aktiviteter på olika väggar på avdelningen för att barnen ska kunna reflektera, återkoppla och skapa dialog om vårt temaarbete om Kanin och Igelkott m.m.  

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18