Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar framtid - Projektuppstart Abborren

Skapad 2020-10-02 09:41 i 133921 Förskolan Sjötomten Stockholm Södermalm
Förskola
Det här är den första planeringen i förskolans systematiska kvalitetsarbete för läsåret. Totalt har vi fyra planeringar/perioder, Projektuppstart samt tre Uppföljningsperioder, som alla följer vårt pedagogiska år. I projektuppstarten är det dags för arbetslaget att tillsammans med barnen börja arbeta praktiskt med projektuppdraget "Barns möte med naturen". Här läggs grunden till läsårets undervisning och utforskande.

Innehåll

Projektuppstart Hållbar Framtid

Under läsåret 2020-21 kommer barn och pedagoger i Förskoleområde 2 att arbeta med det gemensamma temat Hållbar framtid - Barns möte med naturen.

Syfte

Syftet med ett gemensamt tema är likvärdiga förskolor som uppfyller förskoleområdets gemensamma mål, Södermalms förskolors pedagogiska ställningstaganden och målen i förskolans läroplan. Där betonas vikten av att barnen samlas kring någonting meningsfullt som väcker deras nyfikenhet att lära och vilja att ingå i ett sammanhang. Med utgångspunkt i ett kreativt lärande med alla sinnen lär och utforskar vi tillsammans för en hållbar framtid.

 

 

Arbetssätt

Rubriken för projektuppdraget som barnen har fått är ”Barns möte med naturen”. Under undersökningsperioden kommer vi i våra olika barngrupper att smalna av temat kring ett eller flera ämnen som barnen visar intresse och nyfikenhet för. Detta kommer mynna ut i olika projektarbeten under året. Estetiska lärprocesser löper som en röd tråd genom utbildningen, liksom arbetssätt för att stärka barnens delaktighet och inflytande. Dokumentation och reflektion i Skolplattformen kommer att vara ett arbetsredskap för att komma vidare i projektet.

 

Gör en grovplanering för de första veckorna fram till nästa utvecklingsdag. Ta stöd av och besvara de didaktiska frågorna: 

VAD? (Innehåll) 

Vad ska barnen få möjlighet att utveckla och lära sig i förhållande till temat Hållbar framtid och till målen i läroplanen? 

 Introducera barnen för vårat nya projekt. Berätta och visa det på ett tydligt sätt för barnen. Dem skall även få visa och förklara sina naturbilder på ett morgonmöte. Vi läser av vad barnen tycker verkar roligt och intressant, och arbetar vidare på det spåret. Lära dom att värna om sin miljö och ta hand om naturen samt allt material etc. 

Ett av målen från Lpfö18: "förståelse för samband i naturen och för olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra"

VARFÖR? (Syfte) 

Vad är syftet, vad vill vi att projektet ska ge/lära barnen? Vilka mål i läroplanen ligger till grund för planeringen?  

 Ta hand om vår miljö både ute och inne. Finna en glädje att få vara ute och lära sig saker om djur, växter o.s.v. Bygga en bra grund för hållbar framtid. Lära sig att sortera, återanvända, nyskapa tillsammans med annat material.

Lära sig att va i naturen samt utveckla sin rörelse och grovmotoriken. Respektera sin omgivning och utveckla sin kreativitet.

 Ett mål från Lpfö18: "förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld

HUR? (Metod) 

Hur ska vi arbeta för att inspirera och utmana barnen? Hur ska barn, pedagoger och vårdnadshavares reflektioner efterfrågas och tas tillvara? Hur säkerställer vi att vi följer Barnens tid?

 Vi ska ta in naturen till barnen på avdelningen. Ta bilder och visa det vi hittat där dom kan få känna på materialet, lukta, jämföra tyngd, storlek mm.

 

VEM? 

Hur delar vi barnen i mindre grupper under dagen? Vad ska vi dokumentera och hur dokumenterar vi? 

 När vi har projektuppdrag så är nästan alltid 2 pedagoger med, en som skriver och en som fotograferar. Den 3.e tar hand om dom andra ute på gården. Att den som håller i projektet kan förbereda sig 15min innan och kan ta fram allt material eller liknande. 

Tanken är att vi så småningom när barnen är klara med sin inskolning dela in dom i 3 grupper/aktiviteter som de sen får rotera i olika aktiviteter så att dem får tillbringa tid med alla pedagoger och vi säkerställer att alla barn får vara delaktiga och prova på nya saker. Det kan vara kopplat till projektet eller t. ex skapande, rörelse, bygg- och konstruktion, matematik, språket, dramatisering.

 

Kopplingar till läroplanen

  • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
    Lpfö 18
  • följa upp och utvärdera hur barnen har möjlighet till inflytande över utbildningen samt hur utbildningen tar tillvara barnens behov, intressen, uppfattningar och åsikter,
    Lpfö 18
  • vara tydliga i fråga om mål och innehåll i utbildningen för att skapa förutsättningar för barns och vårdnadshavares möjligheter till inflytande,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: