Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sjölejonet - Hållbar framtid projektbeskrivning FO2

Skapad 2020-10-02 10:00 i 123891 Förskolan Båtklubben Stockholm Södermalm
Förskola
Det här är den första gemensamma uppföljningen av projektarbetet, där vi formulerar läsårets projektbeskrivning. Vi utgår från de didaktiska frågorna vad, hur, varför och vem för att planera undervisningen kring temat "Barns möte med naturen". Totalt har vi fyra planeringar/perioder, projektuppstart samt tre uppföljningsperioder, som alla följer vårt pedagogiska år.

Innehåll

Projektbeskrivning Hållbar Framtid

Under läsåret 2020-21 arbetar barn och pedagoger i Förskoleområde 2 med det gemensamma temat Hållbar framtid - Barns möte med naturen.

Syfte

Syftet med ett gemensamt tema är likvärdiga förskolor som uppfyller förskoleområdets gemensamma mål, Södermalms förskolors pedagogiska ställningstaganden och målen i förskolans läroplan. Där betonas vikten av att barnen samlas kring någonting meningsfullt som väcker deras nyfikenhet att lära och vilja att ingå i ett sammanhang. Med utgångspunkt i ett kreativt lärande med alla sinnen lär och utforskar vi tillsammans för en hållbar framtid.

 

Arbetssätt

Utifrån de underlag som pedagogerna har samlat på sig sedan projektuppstarten (observationer, mindmaps, dokumentationer, reflektioner och lärloggar) formuleras en projektbeskrivning. Projektbeskrivningen är grundad i en barnsyn om ett kompetent barn med stor potential att lära och utvecklas. Den inkluderar pedagogens önskan om att skaffa sig kunskap om hur barnen tänker för att kunna förstå dem bättre. Inriktningen för barngruppens fortsatta utforskande kan med fördel formuleras som en projektfråga, som utgår från barnens intresse och nyfikenhet.

 

Använd de didaktiska frågorna och koppla dem till läroplansmålen och det syfte ni utgår ifrån: 

VAD? (Innehåll) 

Vad ska barnen få möjlighet att utveckla och lära sig i förhållande till temat Hållbar framtid och till målen i läroplanen? 

 
Vi vill under det kommande läsåret med vårt projektarbete, som har temat Hållbar framtid, ge barnen möjligheter att utveckla och lära sig att vi alla är en del i den påverkan som sker när det kommer till vår egna framtid, vår hållbara framtid, med tyngd på barnens möte med naturen. Vi vill ge barnen möjligheter att se och uppleva naturen på olika sätt. Vi vill lägga tyngd på att låta barnen ta del utav det som naturen har att erbjuda, vad som sker i naturen under årstidsförändringarna och hur vi kan ta tillvara på naturen utifrån ett fokus på hur barnen kan utmanas i sin motorik i olika terränger. Vi vill också erbjuda barnen, utöver den naturvetenskapliga och tekniska undervisningen samt den motoriska (samt med inslag av hälsa & rörelse utöver den motoriska aspekten) undervisningen som mycket fokus kommer ligga på, erbjuda barnen ett möte med naturen med inslag av digitalitet, estetik, matematik och språk i undervisningen när det kommer till läsårets projektarbete. 

 

Vår "projektfråga/projektnamn" blir följande:

"I vår stora vida värld", samt följande namn på våra inriktningar:

 

1. "Naturens magi" (Årstidsförändringar vid utvald plats)

 

2. "Naturen och jag" (Rörelse i naturen / vad kan vi göra i naturen?)

 

3. "Vi upptäcker naturen" (Naturen och naturens innehåll: vad finns där? och vad kan vi göra med det?"

 

VARFÖR? (Syfte) 

 

Vad är syftet, vad vill vi att projektet ska ge/lära barnen? Vilka mål i läroplanen ligger till grund för planeringen?

 

Vi vill under det kommande läsåret med vårt projektarbete ge barnen möjligheter att utvecklas och utmanas i deras kunskaper och erfarenheter kring naturen, naturens innehåll vad finns där? vad kan vi göra med det?) och de förändringar som sker i naturen under året, och ge barnen möjligheter att utvecklas och utmanas motoriskt med hjälp utav naturen. Vi vill ge barnen möjligheter att kopplat till naturen få ta del utav/inslag av utav de olika lärområdena på ett naturligt, lärorikt och givande sätt i undervisningen. 

 

Det lärande som ligger till grund för denna planering och vårt kommande projektarbete är att på ett roligt, lustfullt och meningsfullt sätt ge barnen möjligheter att lära sig och erövra nya saker samt få utmanas och stimulera deras lust att erövra nya kunskaper och erfarenheter. Vi vill att barnen ska utmanas i sin motorik, utvecklas och utmanas i sin förmåga att utöka sin förståelse för naturen - hur vi människor, naturen och vårt samhälle påverkar varandra samt naturens kretslopp, utökad förståelse och kunskap kring naturvetenskap stora värld och innebörd, hur mycket man kan upptäcka och utforska när det kommer till naturvetenskap och teknik kopplat till barnens möte med naturen. Vill också uppmärksamma för barnen hur våra val påverkar vår vardag och hur dessa kan bidra till en hållbar utveckling. Vi vill också ha fokus på utmana barnen att utvecklas i deras matematisk kunskaper som exempelvis mängder, mönster och antal. Vi vill på ett lekfullt sätt att barnen ska få ta del utav detta i den undervisning som kommer ske under projektets gång.   

HUR? (Metod) 

Hur ska ni arbeta för att inspirera och utmana barnen? Hur ska lärmiljön utvecklas för att berika barns lärande? Hur ska barn, pedagoger och vårdnadshavares reflektioner efterfrågas och tas tillvara? 

 

Vi kommer att planera vår undervisning med barnen utifrån det innehåll och syfte vårt projektarbete detta läsår har. Vi kommer att ha två projektgrupper som är "åldersindelade". Vi kommer utifrån det vi gör i projektgrupperna skriva "projektgrupp lärloggar" som läggs upp som en enskild lärlogg då vi har två projektgrupper och för att möjliggöra ytterligare för föräldrarna att delge sina tankar och reflektion om det vi gör utöver den dagliga kommunikationen. Reflektion kring det vi gör ska ske varje vecka med barnen och oss pedagoger i mellan. Vi pedagoger ska även skriva en reflektion kring det vi har gjort i våra lärloggar på skolplattformen. Vi ska fortsätta att gå på språkpromenader som knyter an till det vi har som syfte. Vi ska fortsätta att följa den struktur vi har och vår planering där vi också kommer att ha en A och en B plan. Vi kommer att ha med oss barnens tid och ha ett tydligt pedagogiskt arbetssätt och förhållningssätt. Vi kommer att fortsätta att utforma och ändra i vår miljö utifrån projektet och projekts framfart. Dokumentation ska också finnas tillgänglig för barnen att prata om och reflektera kring i våra lärmiljöer. 

VEM? 

Hur och när organiserar vi för samarbete och grupplärande? När delar vi barnen i mindre grupper? Vad ska vi dokumentera och hur dokumenterar vi? 

 

Vi, pedagoger, kommer att ha två projektgrupper som kommer att namnges med hjälp utav barnens egna delaktighet och inflytande i valprocessen. Projektgrupperna kommer att vara "åldersindelade". 

Vi organiserar vår verksamhet utifrån en struktur som innebär att efter alla barn inväntande barn har kommit har en morgonmöte, undervisning, återsamling (innan lunch eller innan mellanmålet), vila, fri lek och erbjudande av aktiviteter som är anpassade efter projekt och intresse. Ibland så kommer det vara två morgonmöten på enskilda platser utifrån projektgrupperna. Vi kommer att ha en A och B plan för vår undervisning. Vi  kommer att dokumentera barnens utveckling, lärande och erövrande av nya kunskaper samt erfarenheter utifrån projektet och i vår verksamt. Vi kommer att dokumentera med Ipad, Iphone, på papper som vi sedan överför till skolplattformen (barngruppsINFO och lärloggar), dokumentation sätts upp inne på avdelningen samt kommer att visas digitalt på Iphone, Ipad samt via dessa med hjälp utav vår projektor.  

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • följa upp och utvärdera hur barnen har möjlighet till inflytande över utbildningen samt hur utbildningen tar tillvara barnens behov, intressen, uppfattningar och åsikter,
  Lpfö 18
 • vara tydliga i fråga om mål och innehåll i utbildningen för att skapa förutsättningar för barns och vårdnadshavares möjligheter till inflytande,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: