Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bäret Hållbar framtid - Projektbeskrivning FO2

Skapad 2020-10-02 10:09 i 133601 Förskolan Ekbacken Stockholm Södermalm
Förskola
Det här är den första gemensamma uppföljningen av projektarbetet, där vi formulerar läsårets projektbeskrivning. Vi utgår från de didaktiska frågorna vad, hur, varför och vem för att planera undervisningen kring temat "Barns möte med naturen". Totalt har vi fyra planeringar/perioder, projektuppstart samt tre uppföljningsperioder, som alla följer vårt pedagogiska år.

Innehåll

Projektbeskrivning Hållbar Framtid Bäret

Under läsåret 2020-21 arbetar barn och pedagoger i Förskoleområde 2 med det gemensamma temat Hållbar framtid - Barns möte med naturen.

Syfte

Syftet med ett gemensamt tema är likvärdiga förskolor som uppfyller förskoleområdets gemensamma mål, Södermalms förskolors pedagogiska ställningstaganden och målen i förskolans läroplan. Där betonas vikten av att barnen samlas kring någonting meningsfullt som väcker deras nyfikenhet att lära och vilja att ingå i ett sammanhang. Med utgångspunkt i ett kreativt lärande med alla sinnen lär och utforskar vi tillsammans för en hållbar framtid.

 

Arbetssätt

Utifrån de underlag som pedagogerna har samlat på sig sedan projektuppstarten (observationer, mindmaps, dokumentationer, reflektioner och lärloggar) formuleras en projektbeskrivning. Projektbeskrivningen är grundad i en barnsyn om ett kompetent barn med stor potential att lära och utvecklas. Den inkluderar pedagogens önskan om att skaffa sig kunskap om hur barnen tänker för att kunna förstå dem bättre. Inriktningen för barngruppens fortsatta utforskande kan med fördel formuleras som en projektfråga, som utgår från barnens intresse och nyfikenhet.

 

Använd de didaktiska frågorna och koppla dem till läroplansmålen och det syfte ni utgår ifrån: 

VAD? (Innehåll) 

Vad ska barnen få möjlighet att utveckla och lära sig i förhållande till temat Hållbar framtid och till målen i läroplanen? 

 

Vi har sett i vår uppstart att  det som intresserar barnen är samarbetet i Naturen samt människans möjlighet att hjälpa till istället för att förstöra. Vi tänker att projektet ska heta Vår plats i naturen. 

VARFÖR? (Syfte) 

Vad är syftet, vad vill vi att projektet ska ge/lära barnen? Vilka mål i läroplanen ligger till grund för planeringen?  

 

Vi vill att  barnen ska  bidra till och få en ökad förståelse för sitt och alla komponenters funktion i naturen. Så att de kan förstå att de är delaktiga och kan påverka sin omgivning. 

HUR? (Metod) 

Hur ska ni arbeta för att inspirera och utmana barnen? Hur ska lärmiljön utvecklas för att berika barns lärande? Hur ska barn, pedagoger och vårdnadshavares reflektioner efterfrågas och tas tillvara? 

 

Vi håller en röd tråd kring funktionerna i naturen men är lyhörda för de frågeställningar som dyker upp barngruppen. Vi använder oss av både den pedagogiska inomhusmiljön och skog och vatten för att ta in inspiration. Vi inspirerar genom att synliggöra temats flöde genom bilder som används i dramatiseringar som kan göras av både barn och vuxna. Vi kommer odla på vår altan och även i plastfickor på fönster för att se växtprocessen. Vi kommer att använda ett rum som huvudsakligt temarum där vi sätter upp bilder som visar vår lärande process och som visar på hur allt i naturen hör ihop och påverkar varandra. I detta rum kommer vi även arbeta med projiceringar för att skapa naturmiljöer och visa undervisande film. För att få alla barn oavsett kön, intresse osv att använda alla miljöer så behöver vi inkorporera exempelvis bygg och atelje i projektet. Vi kommer fortsätta att ta in naturmaterial.

VEM? 

1:Hur och när organiserar vi för samarbete och grupplärande?  2:Vad ska vi dokumentera och hur dokumenterar vi?

Vi delar på förmiddagarna in gruppen i tre.Detta innebär generellt att 2 arbetar inomhus med projektet och att en gör det i skog och mark alternativt på gården. (Vi har gjort en bordsplacering som utgör grunden för vad vi tror kan bli bra konstellationer). I starten bordsvis och med tiden utifrån intressen och energinivå samt för att skapa konstellationer som berikar.Vi kommer även att se till att barnen får ta del av alla pedagoger i denna rotation.  2:Dokumentationerna kommer att göras i syfte att se hur saker och ting samverkar i naturen men behöver även visa på barnens utveckling vilket gör att bilder är bra men anteckningar bidrar till att visa på lärandet. Vi diskuterar och sammanställer materialet med barnen och på arbetslagets möten på tisdagar. Peter har huvudansvaret för att arbetet fortlöper.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma och problematisera etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • följa upp och utvärdera hur barnen har möjlighet till inflytande över utbildningen samt hur utbildningen tar tillvara barnens behov, intressen, uppfattningar och åsikter,
  Lpfö 18
 • vara tydliga i fråga om mål och innehåll i utbildningen för att skapa förutsättningar för barns och vårdnadshavares möjligheter till inflytande,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: