Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturkunskap 2

Skapad 2020-10-02 11:16 i Birgittaskolan gymnasium Linköping
Gymnasieskola Naturkunskap
Naturkunskap 2 behandlar grunderna i biologi, kemi och fysik tvärvetenskapligt. Framförallt fördjupar sig eleverna i människokroppens fysiologi, hälsa, evolutionära aspekter och astronomi. De naturvetenskapliga kunskaperna utvecklas för att förstå och påverka sin samtid. Kursen bedöms med hjälp av betygsgrundande prestationer såsom prov och presentationer i de olika delområden samt ett fördjupningsarbete i rapportform

Innehåll

Planering

Preliminär planering VT

Examinationsformer bestäms under kursens gång

examination 1

examination 2

examination 3

examination 4

laborationer

 

fördjupningsarbete

v 4

v 7

v 13

v 20

v 3 - 23

 

v 23

 

 

 

 

labbrapporter samt presentation

rapport

fredag

fredag

fredag

fredag

fredagar

 

måndag


Delkursexaminationer:

 • 1. Examination på: vetenskapsteori: v4 fredag

 • Naturvetenskapliga arbetsmetoder: till exempel observationer, klassificering, mätningar, simuleringar och experiment samt etiska förhållningssätt och estetiska upplevelser kopplade till det naturvetenskapliga utforskandet.

 • Naturvetenskapligt förhållningssätt: hur man ställer frågor som går att pröva naturvetenskapligt och hur man går till väga för att ställa företeelser i omvärlden under prövning.

 • Kritiskt granskning: Hur naturvetenskap kan granskas kritiskt samt hur ett naturvetenskapligt förhållningssätt kan användas för att kritiskt pröva ovetenskapligt grundade påståenden.

 • Naturvetenskapens betydelse för mänsklighetens kultur och världsbild: Upptäckter och framsteg inom till exempel medicin, energi och materialutveckling ur historiska, nutida och framtida perspektiv.

 

 • 2. Examination på Universums utveckling och ämnens egenskaper: v7 fredag

 • Universums utveckling som förklaring till materians uppkomst och jordens sammansättning,

 • Materians uppbyggnad,

 • Samband och skillnader mellan energi och materia. 

 • Organiska och oorganiska ämnen i vardag och samhälle.

 • Industriella processer,

 • teknikutveckling och miljöperspektiv som rör framställning av moderna material, livsmedel och andra produkter.

 

 • 3. Examination på växelverkan, kretslopp och oförstörbarhet: v13 fredag

 • evolutionens mekanismer
 • organismers utveckling,
 • hur livets villkor och ekologi kan studeras på olika nivåer

 

 • 4. Examination på  Människokroppen: v 20 fredag

 • organ och organsystem:
 • deras uppbyggnad,
 • funktion,
 • evolutionära utveckling 
 • växelverkan med omgivningen.

 

 • 5. Laborationsrapporter: v 3 - 23

 • Exkursionen,

 • egen långtidslaboration

 • kemilabborationer
 • biologilaborationer
 • fysiklaborationer

6. Fördjupningsarbete: valfri tema ur kurs, rapport v 23 måndag

 

Läroplan

Enligt skolverketI

 

 

  

     
     
     
     
     
   

 

Uppgifter

 • 1. Examination på: vetenskapsteori: v4 fredag

 • 2. Examination på Universums utveckling och ämnens egenskaper: v7 fredag

 • 3. Examination på växelverkan, kretslopp och oförstörbarhet: v13 fredag

 • 4. Examination på Människokroppen: v20 fredag

 • 5. Laborationsrapporter: v 3 - 23

 • 6. Fördjupningsarbete: valfri tema ur kurs, rapport v 23 måndag

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Universums utveckling som förklaring till materians uppkomst och jordens sammansättning.
  Nak  -
 • Materians uppbyggnad, ämnens egenskaper, växelverkan, kretslopp och oförstörbarhet. Samband och skillnader mellan energi och materia.
  Nak  -
 • Evolutionens mekanismer och organismers utveckling. Hur livets villkor och ekologi kan studeras på olika nivåer.
  Nak  -
 • Människokroppens organ och organsystem, deras uppbyggnad, funktion, evolutionära utveckling och växelverkan med omgivningen.
  Nak  -
 • Organiska och oorganiska ämnen i vardag och samhälle. Industriella processer, teknikutveckling och miljöperspektiv som rör framställning av moderna material, livsmedel och andra produkter.
  Nak  -
 • Naturvetenskapliga arbetsmetoder, till exempel observationer, klassificering, mätningar, simuleringar och experiment samt etiska förhållningssätt och estetiska upplevelser kopplade till det naturvetenskapliga utforskandet.
  Nak  -
 • Naturvetenskapligt förhållningssätt, hur man ställer frågor som går att pröva naturvetenskapligt och hur man går till väga för att ställa företeelser i omvärlden under prövning.
  Nak  -
 • Hur naturvetenskap kan granskas kritiskt samt hur ett naturvetenskapligt förhållningssätt kan användas för att kritiskt pröva ovetenskapligt grundade påståenden.
  Nak  -
 • Naturvetenskapens betydelse för mänsklighetens kultur och världsbild. Upptäckter och framsteg inom till exempel medicin, energi och materialutveckling ur historiska, nutida och framtida perspektiv.
  Nak  -

Matriser

Nak
Naturkunskap 2

E
C
A
Kunskapskrav
Förmåga att diskutera, förklara, argumentera och ta ställning
 • Nak  E
 • Nak  C
 • Nak  A
Eleven kan översiktligt diskutera frågor med naturvetenskapligt innehåll som har betydelse för individ och samhälle. I diskussionen använder eleven kunskaper om naturvetenskap för att ställa utforskande frågor samt för att ge enkla förklaringar och argument. Dessutom kan eleven ge några exempel på tänkbara ställningstaganden eller handlingsalternativ samt ger enkla argument för dessa.
Eleven kan utförligt diskutera frågor med naturvetenskapligt innehåll som har betydelse för individ och samhälle. I diskussionen använder eleven kunskaper om naturvetenskap för att ställa utforskande frågor samt för att ge förklaringar och argument. Dessutom kan eleven ge några exempel på tänkbara ställningstaganden eller handlingsalternativ samt ger välgrundade argument för dessa.
Eleven kan utförligt och nyanserat diskutera frågor med naturvetenskapligt innehåll som har betydelse för individ och samhälle. I diskussionen använder eleven kunskaper om naturvetenskap för att ställa utforskande frågor samt för att ge komplexa förklaringar och argument. Dessutom kan eleven ge några exempel på tänkbara ställningstaganden eller handlingsalternativ samt ger välgrundade och nyanserade argument för dessa.
Kunskapskrav
Kunskaper om människokroppen. Förmåga att se samband mellan livsstilen och kroppen och påverkan samt konsekvenser för kroppen.
 • Nak  E
 • Nak  C
 • Nak  A
Eleven kan översiktligt redogöra för hur människokroppen är uppbyggd och fungerar i växelverkan med omgivningen samt hur kroppen påverkas av livsstilen och miljön. I samband med redogörelsen kan eleven översiktligt diskutera konsekvenser av olika livsstilar och miljöpåverkan såväl för individens hälsa som för folkhälsan samt underbygger diskussionen med enkla argument.
Eleven kan utförligt redogöra för hur människokroppen är uppbyggd och fungerar i växelverkan med omgivningen samt hur kroppen påverkas av livsstilen och miljön. I samband med redogörelsen kan eleven utförligt diskutera konsekvenser av olika livsstilar och miljöpåverkan såväl för individens hälsa som för folkhälsan samt underbygger diskussionen med välgrundade argument.
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för hur människokroppen är uppbyggd och fungerar i växelverkan med omgivningen samt hur kroppen påverkas av livsstilen och miljön. I samband med redogörelsen kan eleven utförligt och nyanserat diskutera konsekvenser av olika livsstilar och miljöpåverkan såväl för individens hälsa som för folkhälsan samt underbygger diskussionen med välgrundade och nyanserade argument.
Kunskapskrav
Kunskaper kring hållbar utveckling och förmåga att diskutera dessa.
 • Nak  E
 • Nak  C
 • Nak  A
Eleven kan ge några utförliga exempel, från flera olika områden, på hur naturvetenskap kan kopplas till hållbar utveckling. Utifrån exemplen drar eleven enkla slutsatser och föreslår några handlingsalternativ samt ger enkla argument för dessa.
Eleven kan ge några utförliga exempel, från flera olika områden, på hur naturvetenskap kan kopplas till hållbar utveckling. Utifrån exemplen drar eleven välgrundade slutsatser och föreslår några handlingsalternativ samt ger välgrundade argument för dessa.
Eleven kan ge några utförliga exempel, från flera olika områden, på hur naturvetenskap kan kopplas till hållbar utveckling. Utifrån exemplen drar eleven välgrundade och nyanserade slutsatser och föreslår några handlingsalternativ samt ger välgrundade och nyanserade argument för dessa.
Kunskapskrav
Kunskaper om naturvetenskapens struktur och arbetssätt. Förmåga attt kritiskt granska, ta ställning och ge argumnet. Förmåga att genomföra naturvetenskaplig undersökning.
 • Nak  E
 • Nak  C
 • Nak  A
Eleven kan översiktligt beskriva, inom flera olika områden, hur naturvetenskap organiseras och kan användas för kritisk granskning. Vidare utför eleven en enkel naturvetenskaplig undersökning samt redogör översiktligt för den och värderar den med enkla omdömen. Dessutom kan eleven ge enkla exempel på hur teorier kan prövas genom kritisk granskning, samt diskuterar översiktligt utifrån något exempel på vilket sätt en naturvetenskaplig teori har haft betydelse för samhällets framväxt och för människans världsbild.
Eleven kan utförligt beskriva, inom flera olika områden, hur naturvetenskap organiseras och kan användas för kritisk granskning. Vidare utför eleven en enkel naturvetenskaplig undersökning samt redogör utförligt för den och värderar den med nyanserade omdömen. Dessutom kan eleven ge exempel på hur teorier kan prövas genom kritisk granskning, samt diskuterar utförligt utifrån några exempel på vilket sätt naturvetenskapliga teorier har haft betydelse för samhällets framväxt och för människans världsbild.
Eleven kan utförligt och nyanserat beskriva, inom flera olika områden, hur naturvetenskap organiseras och kan användas för kritisk granskning. Vidare utför eleven en enkel naturvetenskaplig undersökning samt redogör utförligt och nyanserat för den, värderar den med nyanserade omdömen och ger förslag på hur den kan förbättras. Dessutom kan eleven ge komplexa exempel på hur teorier kan prövas genom kritisk granskning, samt diskuterar utförligt och nyanserat utifrån några exempel på vilket sätt naturvetenskapliga teorier har haft betydelse för samhällets framväxt och för människans världsbild.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: