Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Avdelningsmål Tornet 20/21

Skapad 2020-10-02 13:08 i Klippan ULNA Förskolor
Förskola
Dokument som vi på ULNA förskolor använder oss utav när vi skriver mål på våra förskolor. Här dokumenterar vi syfte, mål, målkriterier & metod för genomförande samt stöd för uppföljning, reflektion & analys. Hela arbetslaget ansvarar för att kvalitetssäkra utbildningen genom att systematiskt dokumentera, följa upp och analysera. Lpfö, ULNA´s verksamhetsplan och årlig plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan skall ligga som grund till målen tillsammans med föregående års analys. I mallen finns alla målområden i läroplanen. Ni väljer de områden/mål i mallen som Ni på förskolan har valt som prioriterade mål. Övriga områden raderas innan publicering. Tidsplan: Avdelningsmålen sätts senast 15/9.

Innehåll

NORMER OCH VÄRDEN

Syfte:

 • Vi upplever att gruppen har varit "orolig" under förra året. Det var mycket konflikter och vi upplevde att de inte alltid visade respekt för varandra. Barnen delade in sig i mindre grupper och då någon utanför ville komma in var det inte alltid accepterat. Detta år ser vi att konflikter i gruppen har minskat men att barnen fortfarande inte bjuder in varandra till lek och lämnar utanför.

Mål

• – förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
• – respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna

Målkriterier 

Det vi vill se:
• Att barnen tar ansvar för sitt eget handlade gentemot både barn och vuxna
• Ökad medvetenhet kring andra människors känslor
• Ansvarstagande och inbjudande i lek

Målet når vi genom att

tänk på: Gruppindelningar, val av aktiviteter, förändrade miljöer, inköpsval av material och arbetssätt för att skapa förutsättningar för barns delaktighet, inflytande, nyfikenhet och upptäckarlust.
• Dela in gruppen utefter vilka barn som gå bra ihop/känner trygghet till samt möjlighet till nya konstellationer
• Arbeta aktivt med vårt nya projekt "Kungaskogen" som tar upp ämnen som utanförskap, annan etnisk tillhörighet och att alla får vara med
• Som pedagoger finnas nära till hands och uppmärksamma konflikter eller tillfällen då barn hamnar utanför. Då vi har flera flerspråkiga barn och barn i behov av särskilt stöd blir det viktigt med vår roll som pedagoger. Där behöver vi vara aktiva i barnens lek och stötta dem i de sociala samspelen.

BARNS INFLYTANDE

Syfte:

 • Ett av våra mål förra året var att barnen skulle få mer inflytande i verksamheten och deras eget lärande, men vi upplever att det har varit utmanade och något som vi inte riktigt har fått till. Anledningen till detta tror vi är att vi hade svårt att komma på hur vi skulle få information från barnen samt att en stor del av barnen talar annat modersmål än svenska. Ett fåtal av barnen, främst de äldre fick möjligheter att diskutera och reflektera tillsammans med en pedagog utifrån ett protokoll. Detta upplever vi gav en hel del kring vad barnen har tyckt varit roligt med projekt samt vad de vill lära sig mer om men att det är för få barn som har fått uttrycka sig. det har också varit tidskrävande. Vi tänker att en reflektionsstund vid varje undervisningstillfälle kan skapa möjlighet för fler barn att uttrycka sig där alla får delta.

Mål

• – intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

Målkriterier

Det vi vill se:
• Att barnen bidrar med egna tankar och åsikter till oss pedagoger. Vad de tycker om/vill lära sig mer av
• Att barnen blir delaktiga i sitt eget lärande, ställer frågor och har inflytande i verksamheten

Målet når vi genom att

tänk på: Gruppindelningar, val av aktiviteter, förändrade miljöer, inköpsval av material och arbetssätt för att skapa förutsättningar för barns delaktighet, inflytande, nyfikenhet och upptäckarlust.
• Dela in gruppen och i den mån det är möjligt dela på de barn som vi upplever påverkar varandra på ett negativt sätt i lärandet
• Skapar miljö inomhus (utifrån Kungaskogen) för att förhoppningsvis inspirera barnen till att komma med nya idéer
• Ge tid för reflektion då vi arbetar i våra grupper där barnen får möjlighet att tänka efter vad vi har gjort, vad som har varit roligt och vad de vill veta mer om. 
• Arbeta vidare med tecken som stöd som förstärker det vi arbetar med för att skapa möjlighet för alla barn att uttrycka sig

 

 

Reflektion och Analys

Under "Planeringen" ligger rutan "Reflektion och Analys - Bara för personal"

Kopiera nedanstående frågor och klipp in i rutan.

 

Dessa frågor hjälper er att reflektera kring era prioriterade mål och aktiviteter varje vecka.

- Utmaning till barnen?

- Förutsättningar/Förberedelser?

- Hur gjorde barnen?

- Vad gjorde barnen? Barnens kommentarer, tankar och funderingar

- Hur ger vi tillbaka till barnen?

- Hur går vi vidare? Nya aktiviteter, material

- Nytt handlande/arbetssätt av pedagogerna?

- Koppling till forskning och beprövad erfarenhet

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: