Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi för hela terminen

Skapad 2012-01-04 15:53 i Östad skola Lerum
Undervisningen bygger på Tolv månadsteman (Kemins år 2011). Jag kommer att välja ut material efter intresse, vilket innebär att jag följer inte bokens innehåll.
Grundskola 4 Kemi

Innehåll

Syfte/Förmågor

Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i kemi har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda områden som hälsa, resurshushållning, materialutveckling och miljöteknik. Med kunskaper om materiens uppbyggnad och oförstörbarhet får människor redskap för att kunna bidra till en hållbar utveckling.

Centralt innehåll/Konkret mål

Följande saker får du lära dig:

 • undersöka vanliga kemikalier,
 • bekanta dig med upptäckter genom tiderna och deras betydelse för människan,
 • några ämnens egenskaper,
 • experimentera och skriva rapport,
 • förstå faktatext

Metod

Vi kommer att arbeta på följande sätt:

 • Du genomför experiment, antecknar och diskuterar med din grupp och klassen om resultatet.
 • Du kommer att få se på film om kemi.
 • Du kommer att få ta ställning i olika frågor som berör kemi/samhälle och kemi/miljö.

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • arbeta naturvetenskapligt med hypotes, observation, resultat, slutsats och dokumentation.
 • använda din kunskap i kemi för att aktivt delta i naturvetenskapliga diskussioner.
 • förstå och granska kemins språk på t.ex. tvättmedelsförpackning.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
  Ke  4-6
 • Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.
  Ke  4-6
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6

Matriser

Ke
NO-matris år 1-6

Matris – Kemiförsök

1>>
2>>
3>>
Förmåga att planera en undersökning
Denna aspekt handlar om att planera en undersökning för att testa en hypotes. Planeringen omfattar både att identifiera lämplig utrustning som att designa en fungerande försöksuppställning.
Eleven kan ge ett förslag på hur en undersökning kan utformas, men endast i stora drag eller för en begränsad del av undersökningen.
Eleven kan ge förslag på hur en undersökning kan utformas i sin helhet, men där förslaget är ofullständigt i något avseende (t.ex. att någon av punkterna till höger saknas).
Eleven kan planera för en undersökning, där planeringen innehåller: • Hur mätningen ska genomföras, • I vilken ordning momenten ska genomföras, • Vilken materiel som ska användas, samt • Hur materielen ska användas på ett säkert sätt.
Förmåga att tolka resultat och dra slutsatser
Denna aspekt handlar om att utifrån sina resultat och införda teorier kunna dra en logisk slutsats.
Eleven använder endast en begränsad mängd av insamlad data för att tolka resultaten. Eleven kan jämföra resultaten från undersökningen med sin hypotes.
Eleven utnyttjar alla insamlade data för att tolka resultaten. Eleven kan jämföra resultaten från undersökningen med sin hypotes och dra slutsatser som är i linje med insamlad data.
Eleven utnyttjar alla insamlade data för att tolka resultaten, och kan föra en diskussion kring eventuella avvikande data och möjliga felkällor. Eleven kan tolka sina data i förhållande till teorier och modeller. Eleven resonerar kring alternativa tolkningar.
Förmåga att observera
Denna aspekt handlar om att genom observationer identifiera egenskaper, hitta likheter och skillnader och beskriva olika objekt med bild och ord.
Eleven kan identifiera tydliga och uppenbara egenskaper hos det som observeras.
Eleven kan identifiera även mindre tydliga och uppenbara egenskaper hos det som observeras. Eleven kan använda flera olika egenskaper för att beskriva ett objekt.
Eleven kan använda flera väsentliga egenskaper för att beskriva ett objekt och kan ta hjälp av olika sinnen eller hjälpmedel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: