Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mark

Skapad 2020-10-02 16:58 i Gläntanskolan Helsingborg
Grundskola 9 Kemi
Vad består mineral av? Hur fungerar kvävets och mineraljordens kretslopp? Vad har joner med stenar att göra? Kommer maten att räcka? Hur fungerar ett ekologiskt jordbruk om man jämför med ett konventionellt? Varför är fosfor ett problem?

Innehåll

Tidsaspekt v. 41- 46

Vi kommer att göra två delar under detta arbetsområde

1. Laboration Då joner blandas samt en labbrapport som var och en skriver, se bifogad bedömningsmatris samt ppt konsten att skriva labbrapport. Labbrapporten kommer ni ha som läxa.

2. Ett skriftligt och muntligt redovisat arbete som görs i era lärpar, se nedan. Ni ska skriva loggbok vid varje lektionstillfälle, vad är era förväntningar på lektionen, vad har ni gjort samt vad ska göras nästa gång.

Ni ska presentera ett skriftligt och muntligt arbete i era lärpar

Arbetet ska presenteras inför klassen. Ni ska presentera med en powerpointpresentation minst 5 minuter max 15 minuter. Det skriftliga arbetet ska vara 3 sidor text samt bilder, max 10 sidor. Textstorlek 12, typsnitt times new roman. Längst bak ska en källförteckning finnas med, vad har vi använt oss av för källor. Arbetet kommer att granskas så att det inte är plagierat alltså kopierad text. Skriv med era egna ord, det ska även framgå vem som har skrivit vad. Hjälp till ert arbete har ni frågor.  Det finns fem olika områden att arbeta med, det kommer att lottas ut vem som jobbar med vad. Finns det tid så vore det trevligt att skriva ut era arbeten i A3 och sätta upp i studiehallen!

1. Konventionellt respektive ekologiskt jordbruk

Vad är ett ekologiskt och ett  konventionellt jordbruk?

Vad finns det för  skillnader mellan dem?

Hur gödslas åkrarna i de olika jordbruken?

Vad är handelsgödsel?

Vad finns det för nackdelar/fördelar  med konventionellt  resp. ekologiskt jordbruk?

 

2. Stenar och mineraler

Vad är jonföreningar?

Hur hänger sten och mineral ihop?

Vilka är de vanligaste mineralerna?

Nämn några mineralers olika egenskaper.

 

3. Jord

Vad är det för skillnad på organisk och mineraljord, hur ser deras kretslopp ut?

Vad består jordskorpan av?

Vad är vittring?

Vad händer vid förmultning?

 

4. Kvävets kretslopp

Vilka atomslag menar vi är näring för växter?

Växterna behöver kväve för att kunna leva men kan inte ta det direkt från luften. Hur går det då till?

Hur ser kvävets kretslopp ut?

 

5. Övergödning och konstgödsel

Vad finns det för fördelar och nackdelar med konstgödsel?

Hur kan övergödning motverkas?

Vad innebär övergödning för Östersjön, varför blir den så påverkad?

Fosforn kan ta slut hur kommer det sig?

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.
  Ke  7-9
 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
  Ke  7-9
 • Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.
  Ke  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
  Ke  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom kemi, till exempel materialutveckling och nanoteknik.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till kemi, såväl i digitala som i andra medier.
  Ke  7-9

Matriser

Ke
Grupparbete mark, luft och vatten

E
C
A
Betygskriterier
Eleven kan skapa texter och andra framställningar
Enkla
Utvecklade
Välutvecklade
Eleven anpassar texter och andra framställningar till syfte och målgrupp.
Viss anpassning
Relativt god anpassning
God anpassning
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för ____ underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans
Enkla och till viss del
Utvecklade och relativt väl
Välutvecklade och väl
Eleven har kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom exempel/samband och användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Grundläggande och ger exempel med viss användning
Goda och förklarar och visar på samband med relativt god användning
Mycket goda och förklarar och visar på samband och något generellt drag med god användning
Eleven kan föra resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten
Enkla och till vis del underbyggda
Utvecklade och relativt väl underbyggda
Välutvecklade och väl underbyggda
Eleven visar på kemiska samband i naturen.
Enkelt och identifierbara
Förhållandevis komplexa
Komplexa
Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då ___ kemiska samband
Enkelt identifierbara
Förhållandevis komplexa
Komplexa
Eleven ___ energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Ger exempel på
Förklarar och visar på samband mellan
Förklarar och generaliserar kring
Eleven kan ____ några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beskriva och ge exempel på
Förklara och visa på samband mellan
Förklarar och generaliserar kring
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: