Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit matematik 1A

Skapad 2020-10-03 14:29 i Getingeskolan 4-6 Halmstad
Matematikundervisning i år 1 med "Favoritmatematik 1A" som grundbok.
Grundskola 1 Matematik
Matematik är roligt, spännande och viktigt! Under höstterminen i årskurs ett hjälps vi åt att upptäcka mönster och samband i matematiken, och till vår hjälp har vi Favoritmatematik 1A.

Innehåll

Syfte:

Eleverna ska utveckla sina kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Eleverna ska också utveckla intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

Mål:

 • Delta aktivt i matematiksamtal - kommunikativ förmåga
 • Förstå begrepp som mönster, tallinje, siffra, tal, fler, färre - begreppsförmåga
 • Förmåga att jämföra tal, upptäcka mönster, likheter och skillnader - analysförmåga

Så här arbetar vi mot målen:

 • Vi har gemensamma genomgångar då vi pratar, ritar och använder laborativt material.
 • Vi använder matematikboken  ”Favoritmatematik", för att färdighetsträna på egen hand.
 • Du löser uppgifter både enskilt och i samarbete med kamrater.
 • Vi upptäcker matematik runt omkring oss, t.ex. i filmer, sånger, skönlitteratur och utomhus.

Ämnesinnehåll:

Taluppfattning och tals användning
 • naturliga tal 0-20, siffra, tal, antal
 • skriva siffror
 • skriva, ramsräkna och avläsa tal inom talområdet 0-20
 • markera på tallinje 0-20
 • begreppen fler och  färre 
 • tecknen =,<, >
 • uppdelning av tal
 • textuppgifter 
 • pengar, mynt och sedlar, talområde 0-20
 • addition, talkompisar, addition med tre termer, samt på tallinje
 • subtraktion, med två eller tre termer samt på tallinje
 • sambandet mellan addition och subtraktion

Algebra

 • likhetstecknets betydelse
 • vilken term saknas 2+__=3
 • fortsätta ett geometriskt mönster 

Geometri

 • tangram
 • rita av enkla figurer från rutsystem

Sannolikhet och statistik

 • stapeldiagram - fylla i, jämföra, samtala om resultat och dra slutsats

Problemlösning

 • pengar, räkna ut summan och hur mycket som är kvar
 • göra räkneberättelser
 • formulera matematiska uttryck utifrån en räkneberättelse 
 

Bedömning:

Vi använder Skolverkets bedömningsstöd, lokala tester och hur du resonerar vid gemensamma genomgångar för att kartlägga dina kunskaper.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: