Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO - anpassningar i naturen

Skapad 2020-10-03 15:29 i Hammars skola Kristianstad
Grundskola 6 Biologi
Anpassningar i naturen, kapitel 5

Innehåll

Arbetsområde

Vi ska starta upp årskurs sex med att arbeta med anpassningar i naturen, det innebär att vi tittar på biologisk mångfald och de olika naturtyper som finns på vårt jordklot.

Vad ska vi utveckla (syftet)?

 • Lära mer om olika naturtyper och hur olika arter är anpassade efter sin omgivning. 
 • Öka förståelsen för att alla djur och växter måste föröka sig, undvika fiender och hitta mat. 
 • Få bättre insikt om hur vi människor påverkar naturen och hur vårt levnadssätt kan vara ett hot mot arter och naturtypers överlevnad.

Vad ska vi arbeta med (centralt innehåll)?

 • Hur livet på jorden utvecklas och anpassas efter olika livsmiljöer.
 • Djur och växter, vilken betydelse vår kunskap har för arters överlevnad.
 • Namn på vanliga arter omkring oss.
 • Samband mellan levande material och icke levande material (ex trä som blir möbler).
 • Naturens betydelse för vårt välmående och vårt ansvar gentemot naturen.
 • Hur vår påverkan på naturen påverkar den hållbara utvecklingen.

Hur ska vi arbeta?

 • Vi ser filmer kopplade till olika områden.
 • Vi läser texter från boken "koll på NO" och besvarar frågor kopplade till det lästa.
 • Vi kommer att skriva om ett lövträd som finns i närområdet (kopplat till ämnet svenska och hemsidan "skogen i skolan").
 • Vi avslutar med ett test som prövar förmågan att resonera kring vår påverkan på naturen.

Bedömning för betyget E

 • Du kan uttrycka dig om anpassningar i naturen på ett sätt som till viss del kan föra samtal framåt.
 • Du kan på ett enkelt sätt skriva texter om olika organismer i din närmiljö.
 • Du kan ställa relevanta frågor om organismer i din närmiljö.
 • Du förstår sambandet mellan olika organismer i din närmiljö.
 • Du kan använda dig av olika begrepp som är kopplade till anpassningar i naturen vid samtal och diskussioner.
 • Du förstår människors påverkan på naturen.
 • Du kan uttrycka förändringar på naturen som skett på grund av människors livsstil.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
NO - anpassningar i naturen

På väg
Betyg E
Betyg C
Betyg A
På vilket sätt vi människor påverkar naturen.
 • Bi  4-6
Du är på väg att med biologins begrepp kunna förklara människors anpassningar till naturen.
Du kan beskriva och ge exempel på hur vi människor påverkar naturen.
Du kan visa på samband mellan människors påverkan på naturen och hur vi samtidigt är beroende av naturen.
Du kan förklara och ge exempel på mönster som visar hur vi människor påverkar naturen genom olika beroenden som vi skapat under historiens gång.
Djur och växters anpassningar efter naturtyp
 • Bi  4-6
Du är på väg att kunna berätta om djur och växters anpassningar efter olika naturtyper.
Du kan kort berätta om hur olika djur och växter anpassar sig efter olika naturtyper.
Du kan berätta om djur och växter från olika naturtyper och visa på samband mellan två eller flera olika arter. Dessutom kan du ge konkreta exempel från din egen närmiljö.
Du kan berätta om djur och växter från olika naturtyper och visa på mönster mellan olika arter. Dessutom kan du ge konkreta exempel från din egen närmiljö.
Namn på olika organismer
 • Bi  4-6
 • Bi  4-6
Du är på väg att kunna namnge några olika för dig kända organismer.
Du kan namnge några organismer i din närmiljö.
Du kan namnge flera organismer i din närmiljö och några inom andra naturtyper.
Du kan namnge flera organismer i din närmiljö och även flera inom andra naturtyper.
Dokumentation av olika organismer
 • Bi  4-6
 • Bi  4-6
Du är på väg att kunna skriva enkelt om olika organismer.
Du kan göra enkla studier och skriva enkelt om organismer i din närmiljö.
Du kan söka fakta och skriva texter om organismer i din närmiljö och dess anpassningar efter naturtypen.
Du kan söka fakta och kritiskt granska dess trovärdighet samt skriva texter som på flera sätt beskriver organismer i din närmiljös mönster och anpassningar efter naturtypen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: