Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fjärilens planering

Skapad 2020-10-05 10:27 i Lyrestads förskola Mariestad
Förskola
Utbildningen ska ge barnen förutsättningar att undersöka och utforska naturvetenskap genom att ge det större utrymme i undervisningen.

Innehåll

OBS! Börja med att byta namn på rubriken till hemvistens/avdelningens projekt/tema/arbetsområde

Syfte med hemvistens/avdelningens planering i Unikum är att den ska ha en central roll och vara ett underlag till ert systematiska kvalitetsarbete. Planeringen ska spegla hur hemvisten/avdelningen har tänkt att arbeta mot målet/målen. Varje avdelning/hemvist utgår från enhetens mål och handlingsplan och bryter sedan ned till sin egen planering. Två gånger/läsår följer man upp och utvärderar man sitt innehåll i planeringen och det projekt/tema/arbetsområde som man arbetar med. 

Var är vi?

Vt-20

Utifrån utvärdering, samtal i arbetslagen, läroplanscanning och föräldraenkäter har vi blivit uppmärksammade på att vi behöver lägga ett större fokus på naturvetenskap i utbildningen.

 

Vi har observerat att barnen har ett intresse för Naturvetenskap och att det behöver få mer utrymme i utbildningen.

Ht-20

Vi har observerat ett intresse för småkryp och svampar i skogen. Olika vädertyper som till exempel regn och regnbåge. I barngruppen finns ett stort intresse för enhörningar och hästar.

Beskriv ett nuläge. Varför ska vi arbeta med detta område? (Forskning) Behov/intressen hos barnen.

 

Vart ska vi?

Vilket syfte har vi med att arbeta med detta projekt/tema/arbetsområde?

Vi vill ge barnen möjlighet att utforska naturens växlingar och påverkan.

Hur kopplar vi det till enhetens kvalitetsmål?

Vilka kunskaper/förmågor vill vi utveckla hos barnen?

 

Hur gör vi?

Vilka metoder, arbetssätt, förhållningssätt, miljö och material använder vi oss av?

Vi går till skogen regelbundet där vi plockar naturmaterial som vi tar med tillbaka till förskolan. Vi läser av barngruppen och fångar upp deras intressen. Vi vill ha en miljö som inspirerar och visar hur vi arbetar. Ge barnen undersökande material. Vi går till biblioteket och lånar böcker "temapåsar". Ser på filmer från utbildningsradion. Använder oss av polyglutt. Vi arbetar både i helgrupp och i smågrupper. Vi vill använda och lära oss mer om digitala verktyg som vi kan använda oss av i barngruppen t ex "förstoringsägg".

Hur dokumenterar vi?

Vems ansvar? 

Stödfrågor för veckoreflektion

Skriv in veckoreflektion längst ner i avdelningens planering för avsnittet "reflektion och analys". Skapa en ny reflektion varje vecka. Var noga med att skriva en rubrik och vilken vecka det är på reflektionen.

Vad fångar barnens intresse?

Vilket lärande ser vi?

Hur stödjer miljön och materialet barnens lärande?

Hur ger vi tillbaka till barnen?

Hur går vi vidare för att få en djupare förståelse?

(konkret planering)

 

Vad/hur var min roll som pedagog?

Hur behöver jag som pedagog förbereda mig?

Blev undervisningen/aktiviteten/erbjudandet som du/ni hade tänkt?

 

Stödfrågor månadsreflektion/kvalitetsverktyg

Här skriver förskolan in sina mål  för enheten och de reflektionsfrågor som är riktade till enhetens kvalitetsmål.

Hur blev det?

Uppföljning/Halvårsanalys

Var befinner vi oss nu i relation till målen?

Hur blev det?

Vad har fungerat bra/mindre bra?

Vilka kunskaper/förmågor har vi sett att barnen har tagit till sig/utvecklat? Hur ser vi det?

Varför blev det som det blev?

Vad kan vi utveckla? Hur?

Hur går vi vidare?

Stödfrågorna är tänkta att vara en hjälp vi arbetet med reflektion, utvärdering & analys. Ni använder de frågorna som känns meningsfulla för er. Ni kan också lägga till egna i ert planeringsunderlag.

Det som är skrivet med rött kan tas bort från planeringen när den har fyllts med innehåll!!!

Slutanalys 2020/2021:

Dessa stödfrågor och rubriker ska användas i ert analysarbete på avdelningen. Kopiera ner frågorna och rubrikerna till er reflektions- och analysdel här nedanför. Har man fler än ett mål, så får man skriva en slutanalys/mål. När slutanalysen är klar för respektive mål så kopieras den in i en lärlogg i "lärarrummet" som kopplas till rätt respektive mål/planering som ligger i förskolans lärarrum. 

Målformulering:

Resultat: 

Vad har vi gjort?

Har vi nått målet? (Ja, nej, delvis)

Analys:

Hur uppnåddes målet?

Varför blev det som det blev?

Vilka val har vi gjort och varför?

Kan vi identifiera några mönster? Likheter/Skillnader

Framgångsfaktorer, vad tar vi med oss?

Har vi identifierat några nya utvecklingsområden?

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: