Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekorren Projektplanering2_Projektbeskrivning_Farsta_förskolor

Skapad 2020-10-05 15:23 i 185301 Förskolan Havsörnen Stockholm Farsta
Förskola
I "Sagornas värld". Vi tänker arbeta med sagor där barnen ska få möjlighet till att fördjupa sig i sagornas värld genom att vi läser, skapar sagofigurer och använder oss av digitala verktyg. Att barnen får dramatisera rollfigurerna och därigenom öka barnens självkänsla.

Innehåll

Syfte med projektbeskrivning

Vi tänker arbeta med sagor där barnen ska få möjlighet till att fördjupa sig i sagornas värld genom att vi läser, skapar sagofigurer och använder oss av digitala verktyg. Att barnen får dramatisera rollfigurerna och därigenom öka barnens självkänsla.

Projektfråga:

Hur kan vi gestalta sagor på olika sätt?

Läroplansmål och WKI:
Vi utgår från följande läroplansmål:

LpFö 18

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

• nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära, fantasi och föreställningsförmåga.

• förmåga att skapa, uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans.

• intresse för berättelser, bilder både digitalt och analogt.

Utifrån vår självskattning WKI har vi sett att vi behöver tillföra mer digitala verktyg i vår undervisning samt göra dem mer tillgängliga för barnen i vår pedagogiska miljö. Vi kommer använda dessa i bland annat skapande, naturvetenskap och teknik.
Vi har sett att vi måste tillföra de digitala verktygen enligt WKI och det kommer vi göra genom:

Projektbeskrivning:

VAD:
Att få möjligheter att uttrycka sig i olika sammanhang såsom drama, sång, musik, skapande, språkligt socialt, digitalt. att våga göra egna val. Vi arbetar med att stimulera varje barns språkutveckling genom att skapa en nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt. Vi har tre olika grupper med tre olika sagor. Vi ska arbeta med olika material för att skapa de olika karaktärerna från sagorna barnen valt. Att använda oss av de digitala verktygen vi har i olika former.
 
 
VARFÖR?
Syftet med att arbeta med sagor är att vi märkt av barnens intresse för böcker/sagor, att dramatisera och skapa är stort och att lära dem att det finns olika sätt att göra det.
 
 
HUR?
 
Olika material ska finnas framme, tydligt, tillgängligt, tillåtande och tilltalande för att barnens kreativitet/fantasi ska få möjlighet att komma fram. Genom att låta barnen få skapa, uttrycka och kommunicera upplevelser både analogt och digitalt, så väcker vi deras nyfikenhet och kreativitet i sagans värld. Barnen får då möjlighet att använda sin fantasi och föreställningsförmåga. Barnen är indelade i tre grupper, olika projektdagar och varje tillfälle med två pedagoger för att kunna tillgodose varje barns behov och intresse. Alla i arbetslagen kommer att planera, dokumentera observera och reflektera barnens skapande/lärande. Dokumentationen kommer vi göra både digitalt och på våra dokumentationsväggar och genom lär loggen får vårdnadshavarna information under projektets gång.
 
Under projektet använder vi oss utav TAKK för att stärka barnens språkutveckling både genom tecken och tal.
 
Som pedagoger kommer vi ha olika förhållningssätt under projektets gång beroende på var i projektet vi är och vilka barn som deltar just för tillfället.
 
Medforskare - vara med i aktiviteten/leken och följa barnen i det vi utforskar tillsammans.
När granskare - visa intresse, finnas i närheten och hjälpa barnen att komma in i leken /aktiviteten vid behov
Ledare - att föreslå aktiviteter och miniprojekt för att kunna utmana barnens kunnande, förståelse och erfarenheter
Rekvisitör - hjälpa till att förbereda, assistera och dokumentera under aktivitetens gång.
 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: